Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník

  Zadávateľ:
Obec Rohožník
  Predpokladaná hodnota:
1.570.904,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.03.2021
  Dátum zverejnenia:
26.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Rohožník
IČO: 00309923
Školské námestie 406/1, 90638 Rohožník
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Mária Kožuchová
Telefón: +421 908452696
Fax: +421 346588328
Email: maria.kozuchova@rohoznik.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=430614
Hlavná adresa(URL): www.rohoznik.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník
Referenčné číslo: 54/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník rozšírenie kapacity školy dobudovaním tried a telocvične
Stavba pozostáva z objektov
Objekt č. 1 Nadstavba12 triednej ZŠ
Objekt č. 2 Telocvičňa
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 570 904,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214210-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola Rohožník, Školské námestie, p.č.registra KN C 3045/96, 3045/131
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník
Stavba pozostáva z objektov
Objekt č. 1 Nadstavba12 triednej ZŠ
Objekt č. 2 Telocvičňa

Objekt č. 1 Nadstavba 12 triednej ZŠ
Rekonštrukcia objektu školy pozostáva z nadstavby jedného podlažia v častiach školy, ktoré sú len prízemné. Nad časťou pôdorysu školy je v súčasnosti aj I. a II.poschodie..
Rekonštrukcia objektu spočíva len v nadstavbe zastavaná plocha objektom sa nemení. Nadstavba sa uskutočňuje nad prízemnou časťou, na miestach vyznačených vo výkresovej časti. Sú to miesta kde to dovoľuje statika objektu.
Nadstavba bude vyhotovená pomocou prefabrikovanej nosnej konštrukcie typu MSRP s montovaným obvodovým plášťom a murovaných priečok. Strecha objektu zostane aj v nových častiach plochá s povlakovou krytinou.
Objekt č. 2 Telocvična
Účelom objektu je zväčšenie kapacity cvičiacich žiakov nakoľko existujúca malá telocvičňa rozmerov 12 x 24m nevyhovuje a je problém zabezpečiť hodiny telesnej výchovy pre všetkých žiakov v zimných mesiacoch a pri nepriaznivom počasí. Objekt telocvične je novostavba a túto telocvičňu bude môcť vyžívať vo večerných hodinách aj obec Rohožník.
Vlastná hala je navrhnutá tak, aby sa v nej mohli hrať i loptové hry, volejbal, basketbal i hádzaná.
Telocvičňa je navrhovaná aj s vlastným hygienickým zázemím pre cvičencov.
Predmetná parcela na ktorej sa bude stavať má vlastné parcelné číslo 3045/96. Parcela patrí do katastrálneho územia obce Rohožník a je zatriedená ako zastavané plochy a nádvoria, pričom v LV ako pozemok na ktorom je dvor. Celková zastavaná plocha objektom telocvične po dokončení činí: 1370,0m.

Presné opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 570 904,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: európske fondy - IROP2014- 2020, Prioritná os č. 2, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným zdrojom.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 3, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov).
1.2 Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti nemá prístup k dokladom, doklady uchádzač predloží v ponuke.
1.3 Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") podľa ZVO v znení účinnom do 1. 12. 2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS, doklady uchádzač predloží v ponuke.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

z dôvodu obmedzeného počtu znakov podmienky účasti uvedené v SP
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
A) Podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky

B) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu A): Vyjadrenie banky nie staršie ako 3 mesiace ku lehote na predkladanie ponúk, alebo pobočky zahraničnej banky musí obsahovať, že uchádzač za obdobie posledných troch rokov nebol v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke ,dodržiava splátkový kalendár v prípade splácania úveru , alebo obsahuje prísľub o poskytnutí úveru. Uchádzač taktiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v jeho mene, v ktorom vyhlási, že nemá otvorený účet ani záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34, ods. 1 písm. b) ZVO
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávanie s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač, alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení doplneným dokladom, preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2 .Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených naplnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky ( výstavba alebo rekonštrukcia pozemnej stavby) v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 1.000.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov:
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia: Stavbyvedúci Riadiaci zamestnanec stavbyvedúci (min. 1 osoba) musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb účasť na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia pozemnej stavby) v kumulatívnej hodnote 1.000.000,00 EUR bez DPH (uvedené v životopise).
b)doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu.
c)Profesijný životopis, ktorý bude obsahovať
osobné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, kontakt),
dosiahnuté vzdelanie
pracovné skúsenosti v oblasti riadenia stavieb účasť na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba
alebo rekonštrukcia pozemnej stavby) v kumulatívnej hodnote 1.000.000,00 EUR bez DPH
d)Súhlas so spracovaním osobných údajov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky realizácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy,ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.04.2021 11:00
Miesto: elektronicky v systéme EVO - systém automaticky odosiela zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom , ktorí predložili ponuku
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstaranie inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
2. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3 tejto výzvy, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
3.V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo
záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred.Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov tak, že toto vysvetlenie zverejní na svojom profile v rámci tejto zákazky
4.Na účely zabezpečenia riadneho postupu predmetného verejného obstarávania verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač predložením ponuky súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v jeho ponuke a zodpovedá za zabezpečenie súhlasov všetkých dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, platného v čase predloženia jeho ponuky.
5. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 30 000,- € podmienky zloženia zábezpeky v SP
6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO ver. 18.00. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
7. Uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva a ich subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy
zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to bude relevantné v súlade s platnou legislatívou.
8) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nebude spĺňať aspoň jednu z podmienok uvedených v ustanovení § 40 ods. 6 ZVO.
9. Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 112 ods 6 ZVO.
10. Verejné obstarávanie sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie prostredníctvom portálu www.evo.gov.sk (ďalej len portál EVO alebo systém EVO). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky, z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom naštudovať príručky k systému EVO, dostupné na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo emailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v zmysle § 39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO.JED je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-preverejne-obstaravanie-553.html.
11.Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, v súlade s § 55 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
12.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a Súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13. Ďalšie informácie a podmienky v SP
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.03.2021