Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
690.935,71 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.03.2021
  Dátum zverejnenia:
26.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy
Referenčné číslo: OVO/36858/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Revitalizácia športového areálu Slávia bežecké trasy, spracovanej spoločnosťou moravcik-schroner s.r.o. v 03/2017, upravenej v 04/2018.
Predmetom zákazky je realizácia prác na konštrukciách bežeckých dráh A (rekonštrukcia vonkajšieho oválu atletického štadióna), B2 a C a dráhy pre korčuliarov (viď. výkres D1.02 Situácia navrhovaný stav). Súčasťou prác bude osvetlenie bežeckých trás a rekonštrukcia verejného osvetlenia okolo vonkajšieho oválu atletického štadióna, výsadba popri 200 m dráhe, osadenie mobiliáru a chráničky pre potreby mestskej optickej siete.
Predmetom zákazky nebudú práce na konštrukcii dráhy na beh 200 m, trasa B1 (vrátane konštrukcie západného terénneho valu a výsadieb na ňom) a práce na konštrukcii vsakovacieho systému.
Spevnené plochy bežeckých trás budú na báze EPDM v červenej farbe. Jestvujúci vonkajší ovál atletického štadióna bude rekonštruovaný v povrchových vrstvách a to novým asfaltovým mikrokobercom. Ako korčuliarsky povrch je navrhnutý asfaltobetón.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
690 935,71 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236114-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál AŠK Slávia v Trnave
II.2.4) Opis obstarávania
Bežecké trasy:
Trasa A je tvorená bežeckou traťou vonkajšieho oválu atletického štadióna. Jej povrch bude asfaltový.
Trasa B2 začína v severnej časti bežeckého oválu a pokračuje okolo futbalového ihriska s umelou trávou a následne pomedzi severné futbalové ihriská. V severnej časti areálu trasa B2 pokračuje pozdĺž dvojihriska a futbalového ihriska č.3. Koniec trasy B2 sa nachádza v západnej časti bežeckého oválu. Súčasťou prác na trase B2 bude posun oplotenia dvojihriska zo strany baseballového areálu vrátane základových konštrukcii. Súčasťou bude aj posun vetiev závlah nachádzajúcich sa na dvojihrisku.
Trasa C tvorí okruh okolo južných futbalových ihrísk, pozdĺž stúpajúcej bežeckej dráhy na 200 m a popri ihrisku č.3.
Navrhovaná korčuliarska dráha bude totožná s trasou C.
V rámci zákazky budú osadené prvky mestského mobiliáru 18 ks parkových lavičiek a 28 ks smetných košov.
Búracie práce odstránené budú pôvodné betónové, panelové a dláždené spevnené plochy, chodníky a obrubníky. Všetky konštrukcie budú odstránené v celej svojej hrúbke.
Súčasťou búracích prác bude odstránenie betónových cestných panelov umiestnených v území medzi oplotením Cukrovaru a futbalovými ihriskami.
Upravovaná bude tiež povrchová vrstva asfaltobetónového vonkajšieho bežeckého oválu.
V tomto prípade však budú odstraňované frézovaním len vrchné vrstvy konštrukcie nutné pre zarovnanie podkladných vrstiev a realizáciu nového asfaltového mikrokoberca. V miestach kde nie je novo navrhovaný tvar bežeckého oválu v súlade s pôvodným, je nutné pôvodné vrstvy úplne odstrániť a pripraviť priestor na nové zatrávnenie. V miestach kde nový tvar bežeckého oválu nebude kopírovať tvar pôvodný, je nutné odstrániť vrstvy zelene v rozsahu nutnom pre realizáciu novej konštrukcie.
Frézované budú tiež povrchy spevnených plôch priľahlých k bežeckému oválu a to z dôvodu zarovnania a vytvorenia nového vhodného spádovania pre odvod zrážkových vôd. Súčasne je potrebné pripraviť priestor pre osádzanie nových odvodňovacích žľabov v miestach styku bežeckého oválu s okolitými spevnenými plochami a rigolových tvaroviek v mieste styku oválu so zeleňou. Úplne odstránené budú chodníky napojené na bežecký ovál z juhozápadnej strany a to z dôvodu realizácie jedného nového chodníka pre peších.
Pred zahájením zemných a prípravných prác je nutné pristúpiť k odstráneniu vrchnej úrodnej vrstvy pôdy. Ornica bude odstránená v miestach označených vo výkresovej dokumentácii a do hĺbky potrebnej pre osadenie navrhovanej konštrukcie spevnenej plochy, pričom výšková kóta odstránenia je výslednicou rozdielu kóty vytyčovacieho bodu a hrúbky navrhovanej konštrukcie.
Sadové úpravy v rámci tejto časti bude realizovaný výrub 4 ks drevín s inventarizačným číslo 216,330,331 a 332. Výsadba bude realizovaná v časti medzi futbalovými ihriskami, popri dráhe behu na 200 m, vysadených bude 38 ks stromov Ginkgo biloba a 4 ks Celtis australis (viď. časť PD Sadové úpravy, výkres SU.12). Vykonaná bude aj revitalizácia trávnatých plôch v zmysle výkresov SÚ.15-SÚ.17.
Osvetlenie bežeckých trás bude napájané zo zrekonštruovaného rozvádzača RVO. Budú použité LED svietidlá. Osvetlenie bude rozdelené na dve vetvy, vetva A osvetlenie trate okolo bežeckého oválu a vetva B bežecké trate.
Súčasťou plnenia budú:
- vytýčenie stavby,
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x v tlačenej forme a 2x na elektronickom nosiči), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby zameranie objektov, spevnených plôch, zelene a terénnych úprav (3x v tlačenej forme a 2x na elektronickom nosiči),
- vypracovanie POV,
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, vyplývajúce z PD a všeobecných technologických predpisov.
Bližšie špecifikácie prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, sú uvedené v projektovej dokumentácii a ostatných dokumentoch k zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
690 935,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy.
/§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
ZVO.
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie
úradne overených fotokópií originálnych dokladov.
Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z
ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine. V prípade, že sú
doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou
povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho
úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 2 stavebné práce obdobného charakteru, kde boli realizované športoviská s umelým povrchom z EPDM súhrnne s plochou umelého povrchu minimálne 1000 m2; s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b). Za stavebné práce obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje realizácie obdobných športovísk a športových povrchov z EPDM.
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v
zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne
spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú
úroveň spôsobilosti.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom alebo použiť čestné vyhlásenie. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Je predpoklad, že súčasne s realizáciou tejto stavby budú v športovom areáli Slávia prebiehať aj iné výstavby, z toho dôvodu bude potrebné vzájomne koordinovať stavebné činnosti, zosúladiť práce a vytvoriť dopravné koridory.
Upozorňujeme, že vjazd do športového areálu Slávia s nákladnými automobilmi je prioritne možný len cez susediaci areál Cukrovaru, pri návrhu strojov a vozidiel používaných počas výstavby je potrebné uvažovať s platným dopravným značením v meste.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a bude prebiehať online sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE. V súčasnosti nedokážeme predvídať ďalší vývoj a plánované opatrenia vlády SR súvisiace s krízou spôsobenou ochorením COVID 19, preto nebude možná osobná účasť uchádzačov na otváraní ponúk.
Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou..
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
3. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač
dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto
upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho
predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný
obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa
zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania
4. Zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a s finančnou podporou Fondu na podporu športu. Verejný obstarávateľ sa bude na účely realizácie Diela uchádzať o finančný príspevok z Fondu na podporu športu, v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, výzva číslo 2020/001.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu s úspešným uchádzačom uzatvoriť po splnení nasledovnej odkladacej podmienky:
- dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi poskytovateľom (Fond na podporu športu) a príjemcom (verejný obstarávateľ), a to na základe žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.
V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutie finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút uvedenej odkladacej podmienky a následne zmluvu s úspešným uchádzačom nepodpísať.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.03.2021