Rekonštrukcia cesty III/1334 od križovatky s III/1043 smer Pusté Úľany, km 10,187 - 12,165

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
245.363,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.04.2021 13:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.03.2021
  Dátum zverejnenia:
26.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
IČO: 37847783
Bulharská 39, 91853 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Skácelová, PhD.
Telefón: +421 335531287
Email: vo@spravaciest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/8700
Hlavná adresa(URL): https://www.spravaciest.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia cesty III/1334 od križovatky s III/1043 smer Pusté Úľany, km 10,187 - 12,165
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233140-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcia cesty III/1334 od križovatky s III/1043 smer Pusté Úľany, km 10,187 - 12,165" a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku 2 súťažných podkladov a v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí samostatnú prílohu a je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
245 363,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
45233141-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
cesta III/1334 od križovatky s III/1043 smer Pusté Úľany, km 10,187 - 12,165.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce s názvom " Rekonštrukcia cesty III/1334 od križovatky s III/1043 smer Pusté Úľany, km 10,187 - 12,165" a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") požaduje, aby realizáciu
pokládky živičných vrstiev, t.j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev, vykonal priamo uchádzač a teda
uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods.3 ZVO.

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 súťažných podkladov a v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí
samostatnú prílohu a je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
245 363,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedený predmet zákazky vo výške 4 800 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Článku III. súťažných podkladov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Každý uchádzač je povinný
predložiť doklady, ktorými preukazuje osobné postavenie v súlade s ustanoveniami § 32 ZVO. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t. j., že hospodárky subjekt môže vyplniť len oddiel alfa časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením (vyplnená Príloha č. 7 súťažných podkladov), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje v zmysle § 37 ods. 3 ZVO splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie z každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky - nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Každý uchádzač je povinný
predložiť doklady, ktorými preukazuje ekonomické a finančné postavenie v súlade s ustanoveniami § 33 ZVO. Na
každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom
splnenia podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t. j., že hospodárky subjekt môže vyplniť len oddiel alfa časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením (vyplnená Príloha č. 7 súťažných podkladov), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia podľa § 37 ods. 3 ZVO spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.

V zmysle §114 ods.2 ZVO osoba, ktorej zdroje majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač okrem §32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle:
§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (stavebné práce, ktoré predstavujú opravy alebo rekonštrukcie ciest) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač predloží zoznam referencií vedených v informačnom systéme ÚVO v Evidencií referencií. Uchádzač uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam referencií musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, splnenie tejto podmienky účasti preukáže svojím vyhlásením o ich uskutočnení s doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Hodnoty uvedené v cudzej mene uchádzač prepočíta na eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. priemerného
kurzu roku (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade, že daný rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa platného kurzu ECB - priemerný mesačný kurz za mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu plnenia. Uchádzač v ponuke zdokumentuje prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiaceho zamestnanca - stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác.

§ 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods.1 písm.b) ZVO - uchádzač predloží zoznam stav. prác rovnakého alebo podob. charakteru ako je predmet zákazky (opravy alebo rekonštrukcie ciest) uskutočnených za predch. 5 rokov v min. kumulatívnom fin. objeme 200 000,00 EUR bez DPH od vyhlásenia ver.obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stav. prác.
§ 34 ods.1 písm.g) ZVO uchádzač predloží profesijný životopis a doklad o odbornej spôsobilosti riadiaceho
zamestnanca - stavbyvedúceho.
Profesijný životopis musí obsahovať:
a) titul, meno a priezvisko,
b) údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia,
c) história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie prac. pomeru, pozícia, kt. zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, prac. pozícia, rozsah činností, kt. zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do),
d) dátum a podpis zamestnanca.
Profesijným životopisom musí uchádzač preukázať, že stavbyvedúci má min. 5-ročnú odbor. prax v oblasti riadenia
stavieb v pozícii stavbyvedúceho, rovnakého alebo podob. charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky.
Navrhovaný stavbyvedúci musí vlastniť doklad o odb. spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t. j. Osvedčenie SKSI alebo ekv. doklad o vykonaní odb. skúšky podľa Zákona č.138/1992 Zb. - odbor. zameranie inžinierske stavby
splnomocňujúci na vykonanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č.50/1976 Zb.

§ 34 ods.1 písm.l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, kt. má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom spolu s uvedením identifikač. údajov subdodávateľa, uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č.9 "Čestné vyhlásenie o subdodávkach" súťažných podkladov.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbor. spôsobilosti využiť technické a odbor. kapacity inej osoby v
súlade s § 34 ods.3 ZVO. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods.1 písm.g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stav. práce alebo služby, na kt. sa kapacity vyžadujú. Túto skutočnosť
uchádzač verej. obstarávateľovi preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, kt. technickými a odbor. kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbor. spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
V zmysle § 114 ods.2 ZVO, osoba, kt. zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti, kt. sa
týkajú osob. postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm.a) až h) a ods.7 ZVO.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Každý uchádzač je povinný
predložiť doklady, kt. preukazuje technickú a odbor. spôsobilosť v súlade s ustanoveniami § 34 ZVO. Na každom
dokumente, u kt. je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia
podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené JED-om podľa § 39 ods.1 ZVO (verej.
obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na 1 otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hosp. subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonom. a finanč. postavenia a technickej alebo odbor. spôsobilosti (hosp. subjekt môže vyplniť len oddiel alfa časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením (vyplnená Príloha č. 7 súťažných podkladov), v kt. vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verej. obstarávateľom a poskytne verej. obstarávateľovi na požiadanie doklady, kt. čestným vyhlásením nahradil.

Skupina dodávateľov preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 37 ods. 3 ZVO spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods.4 ZVO požaduje, aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t.j. kompletnú
realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo uchádzač a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods.3 ZVO.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 14:00
Miesto: "online" sprístupnenie elektronických ponúk využitím funkcionality systému EVO, v ktorom sa realizuje predmetné verejné obstarávanie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ využije pri otváraní ponúk z dôvodu zabránenia šíreniu ochorenia Covid a s tým súvisiacich vydaných nariadení funkcionalitu systému EVO, ktorá umožňuje online sprístupnenie ponúk. Z vyššie uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ neumožní fyzickú účasť uchádzačov na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.) Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému EVO ver. 18.0 Úradu pre verejné
obstarávanie s využitím jeho funkcionalít. Systém EVO je dostupný na adrese : https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html .

2.) V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, vo výzve na
predkladanie ponúk, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom prostredníctvom systému EVO v súlade s § 113 ods. 7 ZVO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

3.) Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

4.) Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedený predmet zákazky vo výške 4 800,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Článku III súťažných podkladov.

5.) Verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. 6 ZVO stanovil, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ ďalej stanovil, že v zmysle § 55 ods. 1 ZVO splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

6.) Doba realizácie predmetu zákazky bude závisieť od navrhovanej lehoty v ponuke úspešného uchádzača, nie však viac ako 1,5 mesiaca odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska úspešným uchádzačom.

7.) Vysvetlenie k dĺžke trvania zákazky ( bod II.2.7 výzvy) : Verejný obstarávateľ predpokladá dĺžku trvania zákazky 2 mesiace od predpokladaného termínu nadobudnutia účinnosti zmluvy až po ukončenie plnenia na základe zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Pri stanovení trvania zákazky sa počítalo s odovzdaním staveniska najneskôr do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (t.j. 0,5 mesiaca) a dĺžkou trvania stavebných prác max. 1,5 mesiaca .
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.03.2021