Obnova športového areálu v Piešťanoch

  Zadávateľ:
Mesto Piešťany
  Predpokladaná hodnota:
179.796,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.03.2021
  Dátum zverejnenia:
26.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Piešťany
IČO: 00612031
Námestie SNP 3, 92145 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
Telefón: +421 337765356
Fax: +421 337765444
Email: ingrid.lickova@piestany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.piestany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova športového areálu v Piešťanoch
Referenčné číslo: 898/2021/OIaMM/10858
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236100-1
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu v Piešťanoch, ktorá spočíva vo výmene trávnatej plochy, doplnení chodníkov okolo ihriska a doplnení vybavenia k ihrisku. Rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Ateliérving, 9.mája 14, 974 01 Banská Bystrica s dátumom spracovania 01/2021 zodpovedný projektant Ing. Vladimír Kmeť, autorizovaný stavebný inžinier. Na danej ploche sa vytvorí komplexný športový areál, kde sa bude nachádzať:
Futbalové ihrisko
Rugbyové ihrisko
Ihrisko na malý futbal
Ihrisko pre nohejbal
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
179 796,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39293400-6
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
IA18-0 - Obnova povrchu
45112720-8
45112000-5
34928200-0
45233161-5
45400000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Športový areál pri futbalovom štadióne v Piešťanoch, p. č. 5805, 5804/1 v k. ú. Piešťany
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu v Piešťanoch, ktorá spočíva vo výmene trávnatej plochy, doplnení chodníkov okolo ihriska a doplnení vybavenia k ihrisku. Rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Ateliérving, 9.mája 14, 974 01 Banská Bystrica s dátumom spracovania 01/2021 zodpovedný projektant Ing. Vladimír Kmeť, autorizovaný stavebný inžinier. Na danej ploche sa vytvorí komplexný športový areál, kde sa bude nachádzať:
Futbalové ihrisko
Rugbyové ihrisko
Ihrisko na malý futbal
Ihrisko pre nohejbal
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
179 796,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania staveniska na základe výzvy objednávateľa (verejného obstarávateľa)
Termín ukončenia realizácie diela: 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľom/úspešným uchádzačom
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: - podľa § 112 ods. 4 písm. a) a podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO"), predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4, 5 zákona o VO.
- podľa § 112 ods. 4 písm. b) a podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d) zákona o VO predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a) až d), resp. ods. 4, 5 zákona o VO.

V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon proti byrokracii) ak je uchádzačom hospodársky subjekt - právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike:
1./ nie je povinná predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 112 ods. 4 písm. a) a podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO, ak je zapísaný v Registri právnických osôb.
2./ nie je povinná predkladať výpis z registra trestov fyzickej osoby podľa § 112 ods. 4 písm. b) a podľa § 32 ods. 2
písm. a) zákona o VO, ak poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby (podľa vzoru súhlasu, ktorý je súčasťou súťažných podkladov).
3./ nie je povinná predkladať výpis z registra trestov právnickej osoby § 112 ods. 4 písm. b) a podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO, ak poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby (podľa vzoru súhlasu, ktorý je súčasťou súťažných podkladov).
Bezúhonnosť právnickej osoby verejný obstarávateľ posúdi v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - za výpis z registra trestov právnickej osoby sa považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb, ktorý je zverejnený na webovom sídle Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.
4./ nie je povinná predkladať potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 112 ods. 4 písm. b) a
podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o VO
5./ nie je povinná predkladať potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
podľa § 112 ods. 4 písm. b) a podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO
6./ Podľa § 1 ods. 7 zákona proti byrokracii, ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z
informačných systémov podľa § 1 odsekov 3 a 4 zákona proti byrokracii v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 5 zákona proti byrokracii ( t. z. verejný obstarávateľ) sú oprávnené požiadať osoby podľa § 1 odseku 2 zákona proti byrokracii o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.
Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o VO, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o VO - poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu s uvedením
registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.

V zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej iba "JED") podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: - podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

- podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

- podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. m) zákona o VO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - k podmienke účasti podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO:
Uchádzač v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania predloží zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (napríklad výstavba/rekonštrukcia/obnova futbalových štadiónov, športových areálov, športovísk, ihrísk všetkých typov v ktorých je položený umelý trávnik) v celkovej hodnote minimálne 170.000,00 EUR bez DPH, pričom minimálne jedna zrealizovaná zákazka musí zahŕňať výstavbu, rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY o výmere minimálne 5 000 m2 a minimálne jedna zrealizovaná zákazka musí zahŕňať rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY s technológiou kladenia nového povrchu na starý povrch.

- k podmienke účasti podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO:
Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, uchádzač preukáže:
- osvedčením o odbornej spôsobilosti osoby určenej na plnenie zmluvy podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s odborným zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením kópie osvedčenia s pečiatkou a podpisom stavbyvedúceho;
- vyhlásením odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky;
- profesijným životopisom stavbyvedúceho, ktorého súčasťou bude zoznam stavebných prác, na ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúci s minimálnou odbornou praxou 3 roky a s uvedením aspoň jednej stavby, súčasťou ktorej bola realizácia povrchov umelou trávou.
(upozornenie: V prípade, ak odborne spôsobilá osoba na výkon činnosti stavbyvedúci nie je zamestnancom uchádzača, vzťahuje sa na neho § 34 ods. 3 zákona o VO)

- k podmienke účasti podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. m) zákona o VO:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- Vzorku umelej trávy - FIFA QUALITY vo formáte A4
- Technický list s presným názvom ponúkaného umelého trávnika vrátane uvedenia výrobcu potvrdzujúci splnenie požadovaných technických a kvalitatívnych parametrov
- Kópiu skúšobnej správy (TEST REPORT) vydanej autorizovanou osobou pre ponúkaný umelý trávnik, čím uchádzač dokladuje, že ponúkané produkty spĺňajú parametre FIFA QUALITY
- Kópiu platného certifikátu alebo kópiu potvrdenia s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa pre ponúkaný umelý trávnik vydaný orgánmi kontroly alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
- Kópiu platného oprávnenia vydané výrobcom alebo autorizovaným predajcom k pokládke ponúkaného umelého trávnika vydané na uchádzača.
- Kópiu laboratórnej správy od nezávislej akreditovanej skúšobne FIFA - FIFA LABORATORY TEST REPORT (typu UT, výplňového materiálu kremičitého piesku/granulátu), na základe ktorých budú pri výstavbe dodržiavané konkrétne typy a množstvá zásypových materiálov uvedených v laboratórnej správe. FIFA LABORATORY TEST REPORT musí spĺňať minimálne parametre na FIFA QUALITY
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú definované v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.3. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2021 13:00
Miesto: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany, v zasadacej miestnosti MsÚ
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.
2./ Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 3.000,00 EUR (slovom: Tritisíc EUR). Spôsob a podmienky zloženia
zábezpeky sú stanovené podľa zákona o verejnom obstarávaní a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky preukážu uchádzači v ponukách.
3./ Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
4./ Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431074. Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. Vzorku umelej trávy predloží uchádzač v zmysle súťažných podkladov bodu 21 časti IV. Predkladanie ponuky
5./ Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.
6./ V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo
záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom systému EVO. Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom IS EVO.
7./ Ďalšie podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácie, podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a
komunikácie so záujemcami a uchádzačmi sú uvedené v súťažných podkladoch.
8./ Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe Výzvy č. 2020/001 zo dňa 31.12.2020 a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa vyčlenených v rozpočte mesta Piešťany na predmetnú zákazku. Objednávateľ (verejný obstarávateľ) neposkytuje preddavky ani zálohy.
9./ Za dôvod hodný osobitného zreteľa bude verejný obstarávateľ považovať neposkytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe Výzvy č. 2020/001 zo dňa 31.12.2020.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.03.2021