REKONŠTRUKCIA ATLETICKÉHO OVÁLU NA ŠTADIÓNE V LEVICIACH

  Zadávateľ:
Mesto Levice
  Predpokladaná hodnota:
637.226,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.03.2021
  Dátum zverejnenia:
26.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levice
IČO: 00307203
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloslava Szillerová
Telefón: +421 366350285 / 366350222
Email: aukcie@levice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.levice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REKONŠTRUKCIA ATLETICKÉHO OVÁLU NA ŠTADIÓNE V LEVICIACH
Referenčné číslo: 6461/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236114-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia povrchov v areáli futbalového štadióna v Leviciach, na poz.p.č.2249/6 v k.ú. Levice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch tejto zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
637 226,13 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45316100-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Levice, ul. Ľ. Podjavorinskej
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia povrchov v areáli futbalového štadióna v Leviciach, na poz.p.č.2249/6 v k.ú. Levice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch tejto zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
637 226,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Fondu na podporu športu v rámci projektu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
II.2.14) Doplňujúce informácie
Neuvedené.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti vo verejnom obstarávaní dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e)
2 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti vo verejnom obstarávaní dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. f)

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:
Povinnosť použitia týchto podmienky účasti vyplýva z ustanovenia § 112 ods. 4 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2.Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku v § 32 1. písm. e) a f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuvedené
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (alebo v závislosti od vzniku podnikateľskej činnosti) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcich ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uskutočňovanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky bude realizované odborne a kvalifikovane uchádzačom, ktorý má praktické skúsenosti so stavebnými prácami alebo rekonštrukčnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet tejto zákazky.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené súťažných podkladoch v časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača predloží uchádzač Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať stavebné práce súvisiace s výstavbou alebo rekonštrukciou inžinierskych stavieb zodpovedajúcich klasifikácii stavieb Typ 2, Oddiel 24 (Športové a rekreačné stavby) upravenej vo Vyhláške č. 323/2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb alebo v ekvivalentnom predpise. Predložený zoznam stavebných prác musí obsahovať minimálne tieto údaje:
-údaje o objednávateľovi v rozsahu: názov, sídlo, IČO,
-údaje o zhotoviteľovi v rozsahu: názov, sídlo, IČO
-údaje o uskutočnených stavebných prácach v rozsahu: názov stavby, miesto, popis a rozsah uskutočnených stavebných prác (výmera, dĺžka a podobne), zmluvnú cenu vrátane DPH, termín realizácie diela, meno, priezvisko, tel. číslo prípadne mail kontaktnej osoby.
Prílohu predloženého Zoznamu stavených prác budú tvoriť referencie. V prípade, že zoznam stavebných prác predložený uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v priložených referenciách. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať. Uchádzač je povinný predloženými dokladmi preukázať verejnému obstarávateľovi, že v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo v závislosti od vzniku spoločnosti realizoval minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bola výstavba alebo rekonštrukcia atletickej dráhy minimálnej dĺžky 250 metrov a sektorov technických disciplín s použitým umelým polyuretánovým povrchom certifikovaným Svetovou atletikou (WA, predtým IAAF).

Verejný obstarávateľ akceptuje referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač môže predložiť tieto referencie v tlačenej a naskenovanej forme vo svojej ponuke.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Osobitné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky:
1.Súčasťou zákazky sú aj geodetické práce, t.j. vytýčenie stavby a geodetické práce poskytované geodetom pri realizácii stavby atletického štadiónu tak, aby dielo splnilo kritériá pre vydanie certifikátu World athletics (pred tým IAAF) - podrobnejšie uvedené v časti B.1 a B.2 súťažných podkladov.
2.Pri realizácii spevnených plôch športovísk požaduje verejný obstarávateľ použitie certifikovaných športových polyuretánových povrchov v súlade s projektovou dokumentáciou. - podrobnejšie uvedené v časti B.1 a B.2 súťažných podkladov.
3.Súčasťou zákazky pred odovzdaním a prevzatím diela je zabezpečenie vyhotovenia a odovzdanie verejnému obstarávateľovi Certifikátu World athletics (WA, predtým IAAF), pričom dielo musí spĺňať minimálne parametre pre kategóriu V v zmysle projektovej dokumentácie. - podrobnejšie uvedené v časti B.1 a B.2 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobne uvedené v častí A.1 (bod 26) súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 10:00
Miesto: Otváranie elektronicky predložených ponúk sa uskutoční elektronicky v deň a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk v mieste sídla verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije v procese zadávania tejto zákazky elektronickú aukciu, je v súlade s § 54 ods. 3 otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Podlimitná zákazka podľa ustanovenia § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2.Súťažné podklady sú odo dňa uverejnenia výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku verejného obstarávania dostupné na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/ a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334). Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
3.Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 18000,- € (slovom: osemnásťtisíc EUR)
Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Predmet zákazky je financovaný zo schválenej dotácie Fondu na podporu športu v rámci projektu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry a z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa, ktorým je mesto Levice.
5. Z ceny za dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za dielo je verejný obstarávateľ oprávnený zadržať do odstránenia zjavných vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa ustanovení v časti B.2 Obchodné podmienky (ďalej len zádržné). Zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia zjavných vád a nedorobkov
6. Záručná doba diela bude 5 rokov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
7. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom, kedy bude doručené objednávateľovi oznámenie o schválení finančného príspevku na projekt podpory športu spočívajúceho vo výstavbe, rekonštrukcií a modernizácií športovej infraštruktúry od Fondu na podporu športu za podmienky, že bude vydané právoplatné stavebné povolenie na dielo učene v predmete tejto zákazky.
8. Vzhľadom na to, že dielo, ktoré je predmetom tejto zákazky má byť používané ako atletický objekt, súčasťou diela je aj povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť vyhotovenie a predložiť objednávateľovi Certifikát World athletics (WA, predtým IAAF), pričom dielo musí spĺňať minimálne parametre pre kategóriu V v zmysle projektovej dokumentácie. V prípade, ak dielo nebude spĺňať podmienky Certifikátu WA minimálne pre kategóriu V, nepovažuje sa za vykonané riadne a bez vád.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.03.2021