Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
4.971.459,85 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.03.2021
  Dátum zverejnenia:
26.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Križan
Telefón: +421 248264265
Email: viliam.krizan@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislavskykraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda
Referenčné číslo: 04952/2021/VO-5
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233120-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 971 459,85 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie Chorvátsky Grob, Katastrálne územie Bernolákovo
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybudovanie prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 971 459,85 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 13
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody uvedená v bode II.2.7) je najneskôr do 13 mesiacov odo dňa začatia prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu podľa čl.III. Bod 3.1.2 "Príloha č.2 súťažných podkladov - Návrh zmluvy o dielo"
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods.1 zákona
Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č.8 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 33 ods.1 písm. d)
Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č.8 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa§ 34 ods. 1 písm. b) zákona,§ 34 ods. 1 písm. g) zákona,§ 34 ods. 1 písm. j) zákona.

Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č.8 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.04.2021 10:00
Miesto: V systéme EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: neaplikuje sa
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť doklady uvedené v bode 35.8. súťažných podkladov.
2.Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 100 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 13. súťažných podkladov.
3. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na uskutočnenie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/ zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovi a skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
4. Predmetné verejné obstarávanie nie je:
d) žiadne z uvedených.
5. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
6. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.03.2021