Telocvičňa pri ZŠ v Habovke

  Zadávateľ:
Obec Habovka
  Predpokladaná hodnota:
613.147,35 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.03.2021
  Dátum zverejnenia:
26.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Habovka
IČO: 00314471
Pod Grúňom 266, 02732 Habovka
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Alojz Lajčin
Telefón: +421 435395142
Fax: +421 435395142
Email: starosta@habovka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.evoservis.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Telocvičňa pri ZŠ v Habovke
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212200-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je stavba budovy telocvične v areáli ZŠ v Habovke v zmysle realizačného projektu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
613 147,35 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
areál ZŠ v katastri obce Habovka
II.2.4) Opis obstarávania
Budova telocvične je navrhovaná v Habovke za základnou školou. Telocvičňa má hlavný vstup v južnej časti objektu a bočný vstup z východnej časti. V južnej časti objektu sa nachádza zádverie, sociálne zariadenia zvlášť pre mužov, ženy a vozíčkárov, chodba, miestnosť pre upratovačku a šatne s umyvárňou zvlášť pre mužov a ženy. Hala telocvične sa nachádza na severnej strane. Z haly sa vchádza do skladu náradia a šatne pre učiteľov so soc. zariadením.
Na II.NP sa nachádza posilňovňa(náraďovňa)a plyn. kotolňa. Budova bude slúžiť predovšetkým pre potreby školy na výučbu telesnej výchovy.
Prístup k objektu je z južnej strany cez navrhované spevnené plochy, pred objektom sú navrhované parkovacie plochy pre šesť osobným motorových vozidiel, prístup je z miestnej komunikácie. Od navrhovaného parkoviska je vedený chodník pre peších k spojovacej chodbe z ktorej je prístupná základná škola aj škôlka.
Budova je navrhovaná tak, aby urbanisticky zapadala do okolitého okolia.
Objekt je vo vonkajšom výraze jednopodlažný so sedlovou strechou, v časti, kde budú vybudované sociálne zariadenia, bude objekt dvojpodlažný.
Architektonické prvky stavby ako okná a dvere sú riešené atypicky. Budova je navrhovaná z oceľovej nosnej konštrukcie s opláštením sendvičovými panelmi. Strop nad I.NP v dvojpodlažnej časti je železobetónový na oceľovej nosnej konštrukcii. Strecha je sedlová, krytinu tvoria strešné sendvičové panely hr. 210/170. V dvojpodlažnej časti je krytina z betónovej škridle Bramac zateplenie strechy v tejto časti je Isover R o celkovej hrúbke 360 mm.
Na hlavným vstupom je navrhovaný pultový prístrešok s krytinou z trapézového plechu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
613 147,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po úspešnosti podaného projektu a schválení zdrojov
financovania z Fondu rozvoja športu a po vykonaní a kladnom výsledku kontroly verejného obstarávania pred podpisom
zmluvy.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), preukazuje ich spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO.
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty, ktorými preukazuje podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO.
3. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, verejný
obstarávateľ si tento zápis overí v súlade s § 152 ods. 4 ZVO.
4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
5. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
7. Ak právo štátu uchádzača a so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:
1. podľa §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa §34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

3. podľa §34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

4. podľa §35 uvedením opatrení manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

5. podľa § 35 v súbehu s § 34 ods. 1 písm. c) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní platným
certifikátom pre Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 1: uchádzač predloží min. 1 referenciu v hodnote min. 600.000 EUR bez DPH o realizácii zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať že realizoval stavebné práce, ktorých predmetom je realizácia oceľovej nosnej konštrukcie a realizácia sedvičových panelov.

k bodu 2: uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho, t.j. musí mať osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie pozemné stavby - splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe alebo ekvivalentom vydaným a akceptovaným v členských krajinách EÚ a Švajčiarskej konfederácii. Spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky uchádzač preukáže fotokópiou autorizačného osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač ďalej predloží za stavbyvedúceho odborný životopis alebo ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmá odborná prax danej osoby, pričom sa požaduje originál s podpisom stavbyvedúceho.
Stavbyvedúci musí preukázať, že realizoval min. 1 zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet
zákazky vo výške min. 600.000 EUR bez DPH a realizáciu stavebnej práce, ktorej predmetom je oceľová nosná konštrukcia a realizácia sedvičových panelov.

k bodu 3: uchádzač predloží platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže zavedenie a používanie
schémy environmentálneho manažérstva a auditu EMAS v oblasti vykonávania stavieb.

k bodu 4: uchádzač predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže zavedenie a
používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo ekvivalent v oblasti vykonávania stavieb.

k bodu 5: uchádzač predloží platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže zavedenie systému
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001 alebo iného ekvivalentného dokladu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Technické požiadavky nemajú za cieľ odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ,
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, aby tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých
uchádzačov, ale sú uvedené len preto, aby bolo možné opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne. Pri
všetkých takýchto odkazoch platí, že uchádzač môže ponúknuť použitie i iných, kvalitatívne a technicky rovnakých
riešení s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími parametrami.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 11:00
Miesto: obecný úrad Habovka, Pod Grúňom 266/24
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na sprístupnení ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ vykonáva verejné obstarávanie elektronicky v informačnom systéme elektronického verejného
obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný sa zaregistruje do elektronického nástroja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Registrovaní uchádzači v systéme EVOSERVIS použijú svoj prístupový kód.
O vystavenie e-podpisu / UEZ požiada užívateľ pri registrácii do EN EVOSERVIS stiahnutím a vyplnením Žiadosti o
vystavenie e-podpisu / UEZ a jej zaslaním prevádzkovateľovi EN EVOSERVIS na e-mail info@evoservis.sk. Po odoslaní žiadosti bude upozornený e-mailom na možnosť stiahnutia vystaveného e-podpisu / UEZ.
Registrovaný uživateľ EN EVOSERVIS po prihlásení do EN EVOSERVIS na hlavnej stránke klikne na odkaz Upraviť účet a následne pokračuje v sekcii Stiahnutie e-podpisu / UEZ alebo žiadosti o jeho vystavenie stiahnutím a vyplnením Žiadosti o vystavenie e-podpisu / UEZ a jej zaslaním prevádzkovateľovi EN EVOSERVIS na e-mail
info@evoservis.sk. Po odoslaní žiadosti bude upozornený e-mailom na možnosť stiahnutia vystaveného e-podpisu / UEZ.
Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a
príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie bude záujemca
komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie. Uchádzač bude svoju ponuku predkladá elektronicky, vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky.

Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená v lehote viazanosti ponúk.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zabezpečenie ponuky zábezpekou vo výške 18.000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.03.2021