Výmena 2 ks diesel generátorov na plavidle BD Krupina

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
110.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
IČO: 36022047
Karloveská 2, 84217 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Vakonits
Telefón: +421 260292355
Email: miroslav.vakonits@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8033
Hlavná adresa(URL): https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena 2 ks diesel generátorov na plavidle BD Krupina
Referenčné číslo: M2-120/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
31120000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky spočíva v kúpe a následnej inštalácii 2 ks nových dieselgenerátorov spolu s demontážou predošlých.
Na plavidle BD Krupina dochádza k častým a náhlym poruchám v dodávkach elektrickej energie pri dôležitých
manévroch počas plavby. Pôvodné motory sú vzhľadom na ich vek značne opotrebené, dochádza k ich častým
výpadkom z dôvodu ich prehrievania a následne k nedodaniu potrebnej elektrickej energie pri uskutočňovaní dôležitých
manévrov a ovládateľnosti plavidla. Prakticky všetky spotrebiče na plavidle sú závislé od dodávky, výroby elektrickej
energie pomocou diesel generátorov. V súčasnej dobe môže nastať aj situácia, že pri manévrovaní plavidla môže prísť
nielen k poškodeniu samotného plavidla, ale aj k iným škodám na cudzom majetku a prípadne aj k ohrozeniu samotnej
posádky. Vzhľadom na zabezpečenie plnenia pracovných úloh na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj v zmysle zákonných povinností prevádzkovateľa vodnej cesty vyplývajúcich zo zákona č. 338/2000 Z.Z. o vnútrozemskej plavbe je nevyhnutné, aby plavidlo bolo technicky spôsobilé. V zimnom období ide predovšetkým o lámanie ľadu a
zabezpečovanie prieplavnosti na vodnom toku a v jednotlivých prístavných bazénoch, čo v neposlednom rade súvisí i s
protipovodňovými opatreniami. Oprava diesel generátorov nie je možná, pre nedostupnosť náhradných dielov vzhľadom na rok výroby, ktorých výroba bola už v dávnej minulosti ukončená.
Bližšie technické informácie sú uvedené v prílohe súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
110 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51111200-5
50241000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Bratislava, Závod Dunaj,
Vlčie Hrdlo č. 82, 824 19 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Výmena 2 ks diesel generátorov na plavidle BD Krupina, ktorá obsahuje dodávku tovaru ako aj súvisiace služby
uvedeného v prílohe súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
110 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon
o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 Zákona o VO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie v súlade s §32 ods.1, písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
V prípade predloženia záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov, resp. odkaz o zverejnení na ÚVO čestné
vyhlásenie sa nemusí predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona o VO.
2) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov.
3) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. j) Zákona o VO údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na
poskytnutie služby.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky
účasti: Verejný obstarávateľ požaduje všetky uvedené doklady za účelom preukázania, že uchádzač má dostatočné
skúsenosti pre zabezpečenie splnenia predmetu zákazky v príslušnej kvalite.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. a) Zákona o VO Uchádzač splnenie podmienky účasti podľa tohto bodu preukáže dokladom, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač za predchádzajúce tri roky (2018, 2019 a 2020) od vyhlásenia verejného obstarávania poskytoval služby a tovary rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovom úhrnnom objeme minimálne vo výške 110 000,00 EUR bez DPH.
Za doklad, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti sa považuje
- zoznam poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom bola iná osoba ako
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona o VO alebo
- referencia potvrdzujúca poskytnutie služieb, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotovená
podľa § 12 ods. 2 Zákona o VO.

Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje:
- Opravy a údržba lodí ,
- Výmena motorov, generátorov, dieselgenerátorov na lodiach .
Opravy a údržba iných strojných zariadení, než lodí nebude akceptovaná. Zmyslom požiadavky je potreba zabezpečiť odbornú skúsenosť práve s loďami a zariadeniami/strojmi na lodiach.
Výmena motorov, generátorov, dieselgenerátorov na iných strojných zariadeniach, než lodiach, nebude akceptovaná. Zmyslom požiadavky je potreba zabezpečiť odbornú skúsenosť práve s loďami a zariadeniami/strojmi na lodiach. Za deň vyhlásenia verejného obstarávania sa považuje deň uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO. Ak uchádzač disponuje referenciou resp. dôkazom o poskytnutí služby/dodania tovaru v inej mene, než v EUR, uchádzač v zozname poskytnutých služieb uvedie cudziu menu ako aj jej prepočet na EUR. Pri prepočte sa použije priemerný kumulatívny ročný kurz Európskej centrálnej banky platný v tom roku, v ktorom boli poskytnuté služby a dodaný tovar. V prípade, že služba/tovar boli poskytnuté v roku 2021, pri prepočte sa použije mesačný kumulatívny kurz Európskej centrálnej banky za január 2021. Kurzy Európskej centrálnej banky sú dostupné napríklad na https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovylistok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní: Na preukázanie technickej spôsobilosti je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to znamená že verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Poskytovanie samotnej služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu.
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Vyhláška 51/1981 Zb. Slovenského úradu
bezpečnosti práce z 9. apríla 1981 o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútornej plavbe.
Práce na plavidlách podliehajúce kontrolnej činnosti Slovenského Lloydu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 10:00
Miesto: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská č. 2, 842 17
Bratislava, zasadacia miestnosť na 11. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie tejto výzvy na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitnou zákazkou bez využitia elektronického trhoviska sa realizuje systémom
elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.gov.sk.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa IS EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
4. Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že nepoužije elektronickú aukciu, a že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
5. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta dodania tovaru a poskytnutia služieb predmetu zákazky,
aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú
uvedené v Súťažných podkladoch, bod 14.
6. Úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch v súlade s § 41, ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8. Verejný obstarávateľ sa v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 rozhodol využiť v systéme EVO ver. 18.0
funkcionalitu "on line" sprístupnenie ponúk , t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk. Príručka k funkcionalite "on line" sprístupnenie ponúk je na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
9. V prípade poskytnutia osobných údajov v procese verejného obstarávania verejný obstarávateľ oznamuje, že
informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na webovom sídle podniku v časti ochrana osobných údajov. Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené tu -
https://www.svp.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.03.2021