Bytový dom 11 B.J.

  Zadávateľ:
Obec Kostoľany pod Tribečom
  Predpokladaná hodnota:
492.909,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kostoľany pod Tribečom
IČO: 00308129
Kostoľany pod Tríbečom 70, 95177 Kostoľany pod Tribečom
Slovensko
Kontaktná osoba: InVozárg. Imrich
Telefón: +421 948700620
Fax: +421 37376317201
Email: imrich.vozar@elauk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.kostolanypodtribecom.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bytový dom 11 B.J.
Referenčné číslo: 57/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky s názvom Bytový dom 11 B.J. je stavba nájomného bytového domu dvojpodlažný nepodpivničený objekt pričom v 1. nadzemnom podlaží je situovaných 6 bytov, v 2. nadzemnom podlaží 5 bytov. Zákazka sa skladá z: Architektonickej štúdie vizualizácie projektu, projektu pre stavebné povolenie, projektu technickej vybavenosti, zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie stavby - domov a technickej vybavenosti, kolaudácie stavby, inžinierskej činnosti a geologického prieskumu. Realizácia zákazky bude na princípoch žltej knihy Fidic.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
492 909,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45211000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kostoľany pod Tribečom, , k.ú. Kostoľany pod Tribečom, 316/27, 316/27 (KN-C), 316/8 (KN-C), 316/1 (KN-E)
II.2.4) Opis obstarávania
Údaje o stavbe
-Plochy : pre bytový dom a technickú infraštruktúru parc. číslo 316/27, 316/27 (KN-C), 316/8 (KN-C), 316/1 (KN-E)
-Plochy: pre bytový dom 400 m2, pre technickú infraštruktúru 660 m2
-Počet poschodí : maximálne dve nadzemné podlažia (1.NP a 2NP)
-Druh bytov : jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty s priemernou podlahovou plochou do 50 m2
-Počet bytov:11 bytov
-Vybavenie bytov: štandardné vybavenie bytov finálne povrchové úpravy bytu, maľby, omietky, podlahové krytiny, zárubne, interiérové dvere, kuchynská linka, sanita v kúpeľni a vo wc.
Vybudovanie technickej vybavenosti
Vypracovanie Architektonickej štúdie vizualizácie projektu
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
Zabezpečenie stavebného povolenia
Kolaudácia technickej vybavenosti a stavby bytového domu.
Realizácia zákazky bude prebiehať na základe princípov žltej knihy Fidic.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
492 909,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov B., ods. A bod 1. Osobné postavenie, v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov B., ods. B bod 1. Finančné a ekonomické postavenie ,
v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov B., ods. B bod 1. Finančné a ekonomické postavenie ,
v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov B., ods. B bod 2. Technická a
odborná spôsobilosť, v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam a krátky opis podmienok: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov B., ods. B bod 2. Technická a
odborná spôsobilosť, v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 22.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.03.2021