CJ_2/2021_Modernizácia kotolne prevádzky Čierny Balog

  Zadávateľ:
COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
  Predpokladaná hodnota:
180.881,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
IČO: 36009342
Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52 , 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
Telefón: +421 907871152
Email: jaromir.smitka@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11192
Hlavná adresa(URL): https://www.coop.sk/sk/regionalne-druzstva/CJBR/uvodna-stranka
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Spotrebné družstvo osoba podľa § 8
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
CJ_2/2021_Modernizácia kotolne prevádzky Čierny Balog
Referenčné číslo: CJ-2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45259300-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia kotolne za energeticky úspornejší variant so zabezpečením ekologického, bezpečného, spoľahlivého a ekonomického chodu kotolne.
Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
180 881,20 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC411-2020-63
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: jednoetapová s pohyblivým koncom etapy. maximálna lehota na vloženie ponuky 20 minút, lehota na vkladanie sa predlžuje o ďalšie 3 min. od prijatia nasledujúcej najnižšej ponuky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a)
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.03.2021