NITRA - REKONŠTRUKCIA ULICE KRÁĽOVSKA CESTA

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
230.143,61 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Daniš
Telefón: +421 376502110
Email: lukas.danis@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
NITRA - REKONŠTRUKCIA ULICE KRÁĽOVSKA CESTA
Referenčné číslo: 19/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom záujmu investora je rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulice Kráľovská cesta.
Ulica Kráľovská cesta dĺžky 169,54m a šírky 3,0 3,4m začína v križovatke s ulicou Samova a končí v križovatke s Námestím Jána Pavla II.
V samostatnom projekte, stavba Nitra rekonštrukcia ulice Kráľovská cesta je riešená komunikácia Kráľovskej cesty a vstupy na pozemky. Projekt tiež rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia (VO) na Kráľovskej ceste v Nitre.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
230 143,61 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nitra, Kráľovská cesta
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom záujmu investora je rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulice Kráľovská cesta.
Ulica Kráľovská cesta dĺžky 169,54m a šírky 3,0 3,4m začína v križovatke s ulicou Samova a končí v križovatke s Námestím Jána Pavla II.
V samostatnom projekte, stavba Nitra rekonštrukcia ulice Kráľovská cesta je riešená komunikácia Kráľovskej cesty a vstupy na pozemky. Projekt tiež rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia (VO) na Kráľovskej ceste v Nitre.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch k zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
230 143,61 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do troch mesiacov od začatia prác.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).
V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.

Uchádzač, o ktorom je možné verejným obstarávateľom získať/použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo ktorý nepredložil adekvátne vyplnený jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený používať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO len vtedy, ak dotknuté fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu / člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača/ov je/sú občanom/mi Slovenskej republiky, a právnická osoba má sídlo v Slovenskej republike a uchádzač zároveň za tieto dotknuté osoby poskytol verejnému obstarávateľovi úplné a správne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
A) Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO podľa nižšie uvedených požiadaviek zoznamom skúseností s realizáciou stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, zrealizovaných za posledných 5 rokov predchádzajúcich vyhláseniu verejného obstarávania.

B) Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť aj podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy:
B1) aspoň 1 osoba stavbyvedúceho s kvalifikáciou v odbore dopravných stavieb, s min. minimálne 1-ročnou aktívnou odbornou praxou v oblasti riadenia stavieb v pozícii stavbyvedúceho v zmysle požadovaného dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho a aspoň dvomi skúsenosťami v pozícii stavbyvedúceho na stavbe charakteru výstavby alebo rekonštrukcie ciest. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo obdobným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na dopravné stavby.

Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) a písm. g) ZVO.
Ustanovenie § 34 ods. 3 a § 37 ods. 3 ZVO sa použijú primerane.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre podmienku účasti podľa
§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, sa považujú referenčné uskutočnené
stavebné práce, ktoré majú charakter výstavby alebo rekonštrukcie ciest v minimálnom súhrnnom rozsahu 200 000 €
bez DPH.

B) Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
B1) Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu a odbornú prax aspoň jedného stavbyvedúceho, ako osoby zodpovednej a
určenej na plnenie predmetu zákazky predložením nasledujúcich dokladov a dokumentov:
1) doklady o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na výkon činnosti stavbyvedúceho, t.j. osvedčenie alebo
ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním
na dopravné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie na dopravné stavby)
2) životopis stavbyvedúceho preukazujúci minimálne 1-ročnú aktívnu odbornú prax v oblasti riadenia stavieb v pozícii stavbyvedúceho a minimálne dvomi preukázateľných praktických skúseností v oblasti riadenia stavieb majúcich charakter dopravné stavby (výstavba alebo rekonštrukcia ciest) a zmluvný vzťah k uchádzačovi.

Odôvodnenie primeranosti stanovených podmienok účasti:
Verejný obstarávateľ potrebuje overiť praktické a reálne skúsenosti uchádzača so stavbami, ako je predmet zákazky a teda jeho schopnosť a predpoklad uspokojivého dodania predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka bude realizovaná na základe projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 09:00
Miesto: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že sa na otváranie ponúk dostaví iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem identifikačného dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.03.2021