Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne

  Zadávateľ:
Mesto Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
2.493.342,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trenčín
IČO: 00312037
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@cepartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne
Referenčné číslo: 2021-Trenčín_Modernizácia_zimného_štadióna
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projekt stavby rieši návrh rekonštrukcie hlavnej strechy Zimného štadióna Pavla Demitru. Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne bol budovaný postupne. Zahájenie výstavby bolo v r. 1958. Uvedenie do prevádzky bolo v r. 1960 a strešná konštrukcia bola dokončená v r. 1972. To znamená že je v prevádzke 49 rokov. Počas prevádzky nebola vykonaná na nosných konštrukciách väčšia údržba. Vzhľadom na predpokladanú dobu životnosti takýchto stavieb cca. 70 rokov je preto potrebné tomuto stavu venovať zvýšenú pozornosť. Riešený objekt je umiestnený v meste Trenčín na adrese Považská 1705/34, na parcelách číslo 1553/55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/117, 1553/118, 1553/119, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, 1567/16, 1567/17, na rovinatom území. Pôdorysné rozmery sú 113 x 73 m s výškou objektu 31 m. Objekt má 4 nadzemné podlažia. Nosná konštrukcia objektu je tvorená z väčšej časti oceľovými prvkami. Obvodový plášť v úrovni 1.NP je tvorený betónovými stenami. Obvodové steny administratívnej (južnej) časti objektu sú murované. Na podlažiach 2.NP 4.NP je objekt opláštený z južnej a východnej strany kopilitovými stenami a zo severnej a západnej strany sendvičovou hliníkovou fasádou.

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 493 342,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne, Považská 1705/34, 91101 Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 493 342,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Identifikácia projektu: Fond na podporu športu
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2:
Uchádzač alebo záujemca ( so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1
písm. a) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. b) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/),
nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do ZHS. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným JED podľa § 39 ods.1 ZVO, resp. čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.
Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33, ods. 1, písm. c) v spojení s § 38, ods.9 zákona č. 343/2015 Z.z.: zadefinované ukazovatele Likvidity 1. stupňa, Likvidity 2. stupňa a Likvidity 3. stupňa a zadefinovaný ukazovateľ Index N05.
Preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok splnenie podmienok účasti si verejný obstarávateľ overí sám, z verejne dostupných zdrojov.
b)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom mimo územia SR, fyzických osôb alebo právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí nemajú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok, verejný obstarávateľ požaduje predloženie účtovných závierok. Ich rozsah a forma je zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 1. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,2. Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 2. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,7. Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 3. stupňa: rovná alebo vyššia ako 1,5. Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa INDEX N05: rovná alebo vyššia ako 0,9.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom s uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania ekonomického a finančného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
2 .Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Zoznamom stavebných prác rovnakého predmetu obstarávania, ktorým sa rozumie výstavba resp. rekonštrukcia budovy občianskej vybavenosti v minimálnej kumulatívnej hodnote 2.450.000.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne jedna zrealizovaná stavba musí zahŕňať stavebné práce na krytých športových halách v minimálnej hodnote 1.500.000,00 EUR bez DPH a minimálne jedna zrealizovaná stavba musí zahŕňať rekonštrukciu strechy s rozponom väzníkov 30 m vo výške 19,5 m nad terénom a sanačné práce oceľových konštrukcií ( pieskovanie, nátery) vo výške 31 m nad terénom
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO:
a) Uchádzač predloží doklad, že disponuje schválenými postupmi zvárania, t.j. certifikát STN EN ISO 3834-2:2006 alebo ekvivalent dokladu.
b) Uchádzač predloží doklad, že má zavedený systém kontinuálnej prevádzky, t.j. certifikát ISO 22301 alebo ekvivalent dokladu.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov:
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia:
a) Stavbyvedúci osvedčenie SKSI - Pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu, minimálne 1 osoba. Musí spĺňať podmienky zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
b) Stavbyvedúci osvedčenie SKSI -Technické, technologické a energetické vybavenia stavieb, podkategória: 32 a/alebo 33 alebo ekvivalent dokladu, minimálne 1 osoba. Musí spĺňať podmienky zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
c) Samostatný montážny majster so špecializáciou na montáž oceľových konštrukcií, minimálne 1 osoba. Musí spĺňať podmienky zadefinované v časti A Súťažných podkladov.
d) Zvárač min. 2 osoby, preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti zvárania na projektoch, ktoré zahŕňali výstavbu alebo rekonštrukcie budov občianskej vybavenosti v požadovanej kumulatívnej a to minimálne 5 takýchto stavieb (uvedené v životopise), platný certifikát zvárania v zmysle normy STN EN 05 0705 alebo ekvivalent dokladu. Musí spĺňať podmienky zadefinované v časti A Súťažných podkladov.
4. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 ZVO:
Uchádzač preukáže registráciou v schéme EMAS ( certifikátom EMAS), prípadne ekvivalentným dokladom.
Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. JED
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov a to z dôvodu obmedzenej kapacity tohto formuláru Výzvy.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 14:00
Miesto: V prípade ukončenia platnosti mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 bude otváranie ponúk prezenčne na adrese: Consulting & Education, s.r.o., Košická 56, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude zrealizované online spôsobom z dôvodu nevyhnutnosti pokračovať v aktuálne platných opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a to aj na základe odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.03.2020. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 52 ZVO. Všetky informácie súvisiace s otváraním ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov.
2.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku a to prostredníctvom informačného systému ERANET
3.SP sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO a taktiež sú dostupné priamo, úplne bez obmedzení či poplatkov prostredníctvom systému ERANET na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders.
4. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly viď ZoD
5.Podmienky zádržného viď ZoD.
6.Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok - viď ZoD.
7. Preukázanie finančného krytia viď ZoD
8.Požaduje sa zábezpeka: výška 70.000,00 EUR a podmienka zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
9.Úspešný uchádzač je povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti predložiť dokumenty špecifikované v časti B.1 SP
10. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO
11.Realizácia predmetu zákazky je stanovená na 8 mesiacov. V prípade, že zmluva o poskytnutí dotácie bude uzatvorená do 30.09.2021 a rovnako tak zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená do 30.09.2021, predmet zákazky musí byť zrealizovaný najneskôr do 5/2022. V prípade, že zmluva o poskytnutí dotácie bude uzatvorená po 30.09.2021, tak predmet zákazky bude realizovaný v termíne 07/2022 02/2023. Takto zadefinovaná lehota realizácia predmetu zákazky súvisí s charakterom predmetu zákazky a jeho využívaním zo strany verejného obstarávateľa. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ bude predmet zákazky financovať z dotácie poskytnutej ŠR SR a k dátumu vyhlásenia Výzvy na predkladanie ponúk nie je zrejmé k akému dátumu uzatvorí verejný obstarávateľ zmluvu o poskytnutí dotácie, v prípade kladného rozhodnutia o žiadosti, verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade poskytnutia dotácie musí byť dotácia zúčtovaná najneskôr do 31.12.2023.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.03.2021