"Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Šaľa"

  Zadávateľ:
Mesto Šaľa
  Predpokladaná hodnota:
1.916.793,38 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Šaľa
IČO: 00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Poliček
Telefón: +421 911727871
Fax: +421 317706021
Email: mesto@sala.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4251
Hlavná adresa(URL): https://sala.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Šaľa"
Referenčné číslo: PLZ 2021/0301
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zlepšení stavu komunikácii v meste vo väčšom rozsahu. Projekt rieši opravu najviac poškodených komunikácií v meste a potrebnú výstavbu novej komunikácie v mieste novej obytnej zástavby.
Riešené existujúce komunikácie slúžia ako obslužné komunikácie pre obyvateľov, ktorý tu majú nehnuteľnosti a čiastočne ako spojovacie komunikácie pre blízke okolie. Intenzita dopravy je nízka. Predpokladaná skladba vozovky je tuhá s betónovou nosnou vrstvou a s asfaltovým krytom. Na vozovke sú viditeľné kontrakčné a dilatačné škáry prekopírované z betónovej nosnej vrstvy, ďalej sa vyskytujú plochy s opravovanými výtlkmi. Podkladové a ochranné vrstvy vozovky nie sú narušené.
Nová komunikácia sa vybuduje na mieste nespevnenej vozovky s povrchom zo zanesenej štrkodrvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 916 793,38 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Šaľa
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zlepšení stavu komunikácii v meste vo väčšom rozsahu. Projekt rieši opravu najviac poškodených komunikácií v meste a potrebnú výstavbu novej komunikácie v mieste novej obytnej zástavby.
Riešené existujúce komunikácie slúžia ako obslužné komunikácie pre obyvateľov, ktorý tu majú nehnuteľnosti a čiastočne ako spojovacie komunikácie pre blízke okolie. Intenzita dopravy je nízka. Predpokladaná skladba vozovky je tuhá s betónovou nosnou vrstvou a s asfaltovým krytom. Na vozovke sú viditeľné kontrakčné a dilatačné škáry prekopírované z betónovej nosnej vrstvy, ďalej sa vyskytujú plochy s opravovanými výtlkmi. Podkladové a ochranné vrstvy vozovky nie sú narušené.
Nová komunikácia sa vybuduje na mieste nespevnenej vozovky s povrchom zo zanesenej štrkodrvy.

ČLENENIE STAVBY
Projektová dokumentácia je členená na dve samostatné stavby:
1- oprava povrchu vozovky
Stavba bude členená na tieto hlavné stavebné objekty:
SO 01- ulica Nešporova
SO 02- ulica Československej armády
SO 03- ulica Okružná
SO 04- ulica Partizánska
SO 05- ulica Vajanského
SO 06- ulica SNP
SO 07- ulica Murgašova
SO 08- ulica Jesenského
SO 09- ulica Krátka
SO 10- ulica Pionierska
SO 11- ulica B. Nemcovej
SO 12- ulica Narcisová
SO 13- ulica Gen. L. Svobodu
SO 14- ulica Hollého
SO 15- ulica Cintorínska
SO 16- ulica Lúčna

2- Celková rekonštrukcia komunikácie
SO 17 - Rekonštrukcia časti ulice Hospodárska v meste Šaľa

Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené v prílohe týchto súťažných podkladov v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer (zadanie).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 916 793,38 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA - PODĽA § 32 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1.1 Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZVO, alebo podľa § 152 ZVO.
1.2 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZVO (vyžaduje sa predloženie scanu originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra - predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).
1.3 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač predloží čestné vyhlásenie :
- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom
podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO vedený Úradom pre verejné
obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky, a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač nepredkladá doklady
podľa vyššie uvedených bodov 1.2 a 1.3.
1.4 Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.5 Vyžaduje sa predloženie scanov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade
uvedené inak.

Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI
súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 § 33 ods. 1 písm. c) súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich
Verejný obstarávatel požaduje od uchádzaca predložit formou prehlásenia, zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, údaje na preukázanie schopnosti splácat svoje záväzky ukazovatele likvidity za roky 2017, 2018 a 2019 resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania cinnosti. V prehlásení uchádzac uvedie, aký stupen likvidity 1. stupňa, likvidity 2. stupna a likvidity 3. stupna dosahuje. Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpocet likvidity vchádzajú sa nachádzajú v casti Metódy a kritériá v zmysle § 38 ods. 9 zákona v tejto casti sútažných podkladov.

2.2 § 33 ods. 1 písm. d) Prehľad o celkovom obrate a obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.
Vyžaduje sa predložiť potvrdenie o celkovom obrate nasledovne:
- V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov a strát, za roky 2017, 2018 a 2019.
- V prípade ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2017, 2018 a 2019.

Bližšie informácie ku ekonomickému a finančnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 2. v súťažných podkladoch zverejnené v Profile.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 2.1:

Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona splní uchádzač:

I.Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 1. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,2 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 1. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 1. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,2.

II.Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 2. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7.

III.Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 3. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 1,5.

Minimálna požadovaná výška štandardov pre vyššie uvedený bod 2.2:
Minimálny vyžadovaný obrat musí byť vo výške 3 800 000,00 eur bez DPH (slovom: Trimiliónyosemstotisíceur), spolu za roky 2017, 2018 a 2019, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia podnikania v uvedených rokoch. Vyžaduje sa predložiť prehľad o celkovom dosiahnutom obrate. Všetky predložené účtovné výkazy musia byť predložené ako fotokópie a musia byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, prípadne predložené formou čestného vyhlásenia s odkazom na elektronicky zverejnené dokumenty s uvedením dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Bližšie informácie ku ekonomickému a finančnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 2. v súťažných podkladoch zverejnené v Profile.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t. j. inžinierske stavby (rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk, cyklochodníkov). Prílohu predloženého Zoznamu stavených prác budú tvoriť za obdobie 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis a rozsah (výmera v m2) uskutočňovaných prác s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH, termínov realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu, pečiatky a podpisu oprávneného zástupcu odberateľa.

3.2§ 34 ods. 1 písm. d) opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti tzv. integrovaného systému kvality prostredníctvom predloženia dokladov: certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, alebo ekvivalentný doklad a zároveň predložením certifikát manažérstva plynulého podnikania platný certifikát o zavedenom systéme plynulého podnikania podľa ISO 22301:2019 v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo ekvivalentný doklad.

3.3 § 34 ods. 1 písm. g) - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, určenie právneho vzťahu k uchádzačovi, vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve, práce, za ktoré bol zodpovedný (projekt, hodnota).
Prílohou zoznamu musí byť osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním:
- 1 (jedna) oprávnená osoba na výkon činnosti stavbyvedúceho so zameraním na inžinierske stavby (resp. dopravné stavby).

3.4 § 34 ods. 1 písm. h) - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, v náväznosti na § 36 Systém environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy:
uchádzač preukáže opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje.

Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 3. v súťažných podkladoch zverejnené v Profile.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 3.1 a 3.4 :
3.1 Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (za za t.j. rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk, cyklochodníkov) v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v objeme minimálne 3.800.000 € bez DPH (slovom: Trimiliónyosemstotisíceur) súhrnne za päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. A zároveň sa požaduje predložiť minimálne 1 potvrdenie o uspokojivom vykonaní prác: v minimálnom rozsahu výstavby 40.000 m2 /1 zákazka realizovanú na rovnaký alebo podobný charakter ako predmet zákazky (t.j. rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk, cyklochodníkov), s použitím asfaltovej zmesy so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu trhlín.
Verejný obstarávateľ akceptuje a vyhodnotí referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač môže predložiť tieto referencie vo svojej ponuke.

3.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti tzv. integrovaného systému kvality prostredníctvom predloženia dokladov: certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, alebo ekvivalentný doklad a zároveň predložením certifikát manažérstva plynulého podnikania platný certifikát o zavedenom systéme plynulého podnikania podľa ISO 22301:2019 v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo ekvivalentný doklad.

3.3 Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov alebo v zmysle zákonov platných v členských krajinách ES na výkon funkcie stavbyvedúceho s odborným zameraním pre predmet zákazky na inžinierske stavby (resp. dopravné stavby).

3.4 Opatrenia environmentálneho manažérstva - možno preukázať registráciou v schéme EMAS (Certifikát EMAS), prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu.
Upozornenie:
Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.

Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 3. v súťažných podkladoch zverejnené v Profile.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať prostredníctvom certifikovaného systému IS EVO, ver. 18.0.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.04.2021 11:00
Miesto: V sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 54 ZVO
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.V zmysle § 20 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ zverejňuje podrobnosti o elektronickej komunikácii: Zadávanie
zákazky sa realizuje prostredníctvom systému EVO na www.uvo.gov.sk. Dorozumievanie a komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom EVO. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.1 v bode 10.Súťažných podkladov.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom certifikovaného systému IS EVO 18.0. Pri predkladaní ponúk v
elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými na portáli ÚVO (www.uvo.gov.sk)
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Pri vyhotovení ponuky v elektronickej verzii sa uchádzač riadi pokynmi verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené v časti A.1 súťažných podkladov.
3. Verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti neposkytuje záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe a ani v elektronickej (e-mailovej podobe). Súťažné podklady si môže záujemca stiahnuť v profile verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.
4. V prípade, že subjekt ešte nie je zaregistrovaný v privátnej zóne na portáli www.uvo.gov.sk, pre účasť na
elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky
prostredníctvom systému EVO, je potrebné vykonať registráciu subjektu v privátnej zóne.
5. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba v slovenskom jazyku.
6. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie úspešného
uchádzača za platiteľa DPH.
7.Verejný obstarávateľ zaradí v rámci vyhodnotenia ponúk elektronickú aukciu implementovanú v systéme EVO ver.
18.0.
8.V rámci danej zákazky bude použitá otvorená elektronická aukcia, z tohto dôvodu verejný obstarávateľ odporúča
postupovať podľa Príručky k novej verzii modulu e-Aukcie zverejnenej na portáli EVO.
9. Do elektronickej aukcie bude zaradený uchádzač, ktorý predloží ponuku podľa pokynov uvedených v súťažných
podkladoch a splní určené podmienky.
10. Zaradeným uchádzačom po otvorení elektronickej aukcie systém EVO automaticky vygeneruje notifikačný e-mail.
11. Technické predpoklady: pre bezproblémovú účasť je nutné mať na pracovnej stanici: - operačný systém Windows - stabilné pripojenie na internet - nainštalovaný niektorý z podporovaných webových prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty prešifrovanie komunikácie so serverom pomocou HTTPS - nastavený jazyk Slovenčina. Zároveň je potrebné zabezpečiť doručovanie notifikačných e-mailov generovaných systémom EVO tzn. nastavenie mailového servera uchádzača tak, aby prijímané mailové správy neboli blokované, vyhodnocované ako SPAM resp. ako škodlivé a boli správne doručené.
12.Technické prekážky na strane verejného obstarávateľa, ktoré je možné preukázať, oprávňujú verejného
obstarávateľa zopakovať elektronickú aukciu v rámci danej zákazky na ten istý predmet obstarávania. O tejto
skutočnosti budú prostredníctvom systému EVO bezodkladne informovaní všetci uchádzači a bude im oznámený ďalší postup.
13. Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške
55.000,- eur (slovom Päťdesiatpäťtisíceur). Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 24..
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.03.2021