Podpora pre Jednotný evidenčný systém

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
180.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 08:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
IČO: 35946024
Tomášikova 22, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Dagmar BOROVSKÁ
Telefón: +421 335315194
Fax: +421 248262910
Email: borovska.dagmar@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): https://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Podpora pre Jednotný evidenčný systém
Referenčné číslo: 431064
II.1.2) Hlavný kód CPV
72253200-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky informačného systému, rozvoja a služieb technickej podpory (support) aplikácií pre Jednotný evidenčný systém. Služby pozostávajú zo:
- Služby technickej podpory infraštruktúry JES
- Služby technickej podpory prevádzky JES
- Služby zmeny a rozvoja JES na vyžiadanie
- Dodávky náhradných dielov.
Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34913000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
SK023
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.:
919 31 Jaslovské Bohunice,
RÚ RAO, FS KRAO Mochovce,
Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky informačného systému, rozvoja a služieb technickej podpory (support) aplikácií pre Jednotný evidenčný systém. Služby pozostávajú zo:
- Služby technickej podpory infraštruktúry JES
- Služby technickej podpory prevádzky JES
- Služby zmeny a rozvoja JES na vyžiadanie
- Dodávky náhradných dielov.
Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 38 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431064.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňujú sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 Súťažných podkladov.
2. Osobitné podmienky vykonania zákazky bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 Súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 10:00
Miesto: On-line sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 114 ods. 4, prvá veta Zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zabezpečuje otváranie ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom. Bližšie informácie sú uvedené v bode 22 Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431064. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej Súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.
h) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako tzv. super reverzný postup v súlade s § 112 ods. 6 Zákona o verejnom obstarávaní, kedy vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
i) Lehota na poskytnutie súčinnosti potrebnú na uzavretie zmluvy je v súlade s § 114 ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní 15 pracovných dní, bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
j) Informácia uvedená v bode I.1) tohto oznámenia je pôvodné sídlo verejného obstarávateľa. Nové sídlo verejného obstarávateľa je Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.03.2021