Obnova LAN infraštruktúry – Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie kvality a bezpečnosti IKT LAN infraštruktúry

  Zadávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
  Predpokladaná hodnota:
170.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166260
Chlumeckého 2, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Nociar
Telefón: +421 220816063
Fax: +421 243428130
Email: martin.nociar@geodesy.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
Hlavná adresa(URL): http://www.skgeodesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obnova LAN infraštruktúry – Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie kvality a bezpečnosti IKT LAN infraštruktúry
Referenčné číslo: OESM./2021/001461-1
II.1.2) Hlavný kód CPV
32413100-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obnova LAN infraštruktúry Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie kvality a bezpečnosti IKT LAN infraštruktúry
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
170 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Obnova LAN infraštruktúry Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie kvality a bezpečnosti IKT LAN infraštruktúry
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32413100-2
32420000-3
30237110-3
32422000-7
32424000-1
32410000-0
32421000-0
32442000-3
71356300-1
72710000-0
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je obnova LAN infraštruktúry Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie kvality a bezpečnosti IKT LAN infraštruktúry
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
155 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
45
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Obnova WIFI infraštruktúry Zabezpečenie Wifi prístupu do firemných sietí a verejného internetu pre pracovníkov ÚGKK a verejnej siete internet pre zákazníkov ÚGKK
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32420000-3
30237110-3
32422000-7
32421000-0
32442000-3
71356300-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je obnova WIFI infraštruktúry Zabezpečenie Wifi prístupu do firemných sietí a verejného internetu pre pracovníkov ÚGKK a verejnej siete internet pre zákazníkov ÚGKK
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
2.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4.Podľa § 39 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED),ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
5.Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
6.Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
7.Verejný obstarávateľ má oprávnenia získavať doklady iba podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) c) a e) ZVO. V prípade, ak má uchádzač záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil hore uvedené doklady musí kompletne vyplniť formuláre potrebné pre získanie predmetných dokumentov a podpísať ich EID oprávnenej osoby (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo zaručenou konverziou a predložiť v ponuke. Formuláre sú na tejto linke: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektochvedeneuradom/informacie-k-zoznamuhospodarskych-subjektov-2ff.html
Ostatné dokumenty podľa § 32 verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov podľa odsekov 3 a 4 zákona proti byrokracii v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov. V súvislosti s opatreniami na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. 12. 2019 dáva verejný obstarávateľ do pozornosti všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 11/2019 dostupné na tejto linke:
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2492/V%C5%A1MU_novela_%C2%A7_32%20ods_1_p%C3%ADsm_b_c
8.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
9.Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) ZVO je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie:
1.podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
1.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet/účty nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré musí obsahovať informáciu: o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, že v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár, resp. nečerpá úver, že na jeho účet nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.
1.2 K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
2.podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO prehľad o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
3.V prípade skupiny dodávateľov zúčastnenej na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
4.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
5.Vyžaduje sa predloženie skenu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v týchto bodoch.
6.Podľa § 39 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED),ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: PRE OBE ČASTI PREDMETU ZÁKAZKY JEDNOTNE
Uchádzač predloží sken vyjadrenia banky v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii tohto dokumentu, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, a ZÁROVEŇ čestné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
K bodu 2: Uchádzač predloží na preukázanie obratu Výkazy ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva), resp. ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača (ak má uchádzač sídlo mimo územia SR), najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Uchádzač musí týmto spôsobom preukázať súhrnný celkový obrat za najviac posledné tri hospodárske roky v minimálnej (kumulatívnej) výške
-pre 1. časť predmetu zákazky: 232.500,00 EUR.
-pre 2. časť predmetu zákazky: 22.500,00 EUR
Pre určenie výšky obratu sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) platný v deň odoslania tohto oznámenia na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Doklady predloží uchádzač zo sídlom v Slovenskej republike ako sken výstupov z Registra účtovných závierok
(www.registeruz.sk), resp. odkazom na ich zverejnenie v Registri účtovných závierok a uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky ako sken originálov alebo úradne osvedčených fotokópií, potvrdených príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdených inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, ak je možné predmetné údaje overiť z verejne dostupných zdrojov napr. v Registri účtovných závierok.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO: Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru/poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
2.podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO: Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality
3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, sa požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
4.Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inejosoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
5.Podľa § 39 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED),ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1:
1.1 Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej celkovej minimálnej výške
-pre 1. časť predmetu zákazky 232.500,00 EUR bez DPH a
-pre 2. časť predmetu zákazky 22.500,00 EUR bez DPH;
Uchádzač môže tieto hodnotu preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže, že uvedenom období realizoval zmluvy/zákazky na dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v jednotlivých častiach.
1.2Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne každej referencie, musí byť z ceny každej referencie vyčíslená hodnota, ktorá zohľadňuje (ak je to uplatniteľné):
-alikvotný rozsah len pre posudzované obdobie,
-len poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
-alikvotný podiel uchádzača (alebo tretej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienky účasti) v skupine dodávateľov.
1.3. Pre určenie hodnoty referencie v inej mene ako EUR sa pri prepočte z cudzej meny na menu euro použije kurz ECB platný v deň odoslania tohto oznámenia na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
K bodu 2: PRE OBE ČASTI PREDMETU ZÁKAZKY JEDNOTNE
Uchádzač predloží doklad preukazujúci, že je on alebo tretia osoba, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienky účasti, registrovaným obchodným a servisným partnerom výrobcu dodávaných zariadení.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia systému EO EKS.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 10:30
Miesto: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súlade s ust. § 54 ods. 3 zákona o VO je otváranie ponúk neverejné z dôvodu následného uskutočnenia elektronickej aukcie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 66 ods. 7 ZVO.
2.Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom systému EO EKS a jeho funkcionalít. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
4.Verejný obstarávateľ poskytuje prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1946 V profile verejného obstarávateľa sa zároveň uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na elektronickej tabuli.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že časť dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uverejňuje podľa § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a časť dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sprístupňuje podľa § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Prístup k predmetným dokumentom získa záujemca na základe podpisu Dohody o mlčanlivosti uvedenej v prílohe č. 4 súťažných podkladov.
5.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EO EKS dostatočne vopred.
6.JED - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti JEDom, môže použiť formulár, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
7.Vo vzťahu k dokladom a dokumentom preukazujúcim splnenie podmienok účasti sa vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov a dokumentov okrem referencií vystavených v súlade s § 12 ods. 2 ZVO. Nakoľko sa jedná o elektronické verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uvádza, aká má byť forma elektronických dokumentov - napr. ekvivalent originálu alebo úradne overeného dokumentu je dokument vyhotovený podľa § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Govermente - teda vyhotovený vo forme zaručenej elektronickej konverzie.
8.V súlade s ust. § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9.Predmetné verejné obstarávanie je podľa písm. d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.03.2021