„Interiérové vybavenie a zariadenie ŠD Brezový háj, Nitra"

  Zadávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Predpokladaná hodnota:
606.120,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00157716
Tr. Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Kudročová
Telefón: +421 376408060
Email: lkudrocova@ukf.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ukf.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/269
Hlavná adresa(URL): http://www.ukf.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Interiérové vybavenie a zariadenie ŠD Brezový háj, Nitra"
Referenčné číslo: NZ 2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
39100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom pre študentský domov Brezový háj UKF v Nitre vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
606 120,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nábytok a vybavenie do študentských izieb a kancelársky stôl špeciálny
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39143000-6
39143110-0
39143112-4
39112000-0
39120000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Študentský domov Brezový Háj UKF, ul. Nábrežie mládeže č. 1 v Nitre.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do izieb a vrátnice pre študentský domov Brezový háj UKF v Nitre vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
582 023,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vybavenie kuchyniek v ŠD
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39141000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Študentský domov Brezový Háj UKF, ul. Nábrežie mládeže č. 1 v Nitre.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do kuchyniek študentského domova Brezový háj UKF v Nitre vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24 097,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákon o verejnom obstarávaní), ktoré uchádzač preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods.1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o VO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:
a) predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo
b) doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace
Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) ZVO z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 Zákona o VO. V súlade s § 187 ods.7 Zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na všetky časti predmetu zákazky rovnako.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky

Podľa bodu 1 - § 33 ods. 1 písm. a) Vyjadrením banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je a za predchádzajúce tri roky (až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) nebol:
- v nepovolenom debete,
- že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banke (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a
- že na účet uchádzača nie je a uvedené obdobie nebol vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banky (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a to okrem exekučného príkazu, ktorý sa vzťahuje len na aktuálny stav.
Každé vyjadrenie musí byť aktuálne a vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nie staršie ako 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky (t.j. doručenia ponuky obstarávateľskej organizácii).

K vyjadreniu banky a/alebo pobočky zahraničnej banky verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Upozorňujeme uchádzača, že výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky. Vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky musí byť predložené ako sken originálu, alebo overenej kópie. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke, obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na všetky časti predmetu zákazky rovnako v súlade s predpokladanou hodnotou zákazky jednotlivých častí predmetu zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Časť č. 1 predmetu zákazky Nábytok a vybavenie do študentských izieb a kancelársky stôl špeciálny

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje:

1)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania zrealizoval dodávky tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je časť predmetu zákazky kumulatívne minimálne vo výške 580.000,- EUR bez DPH.
V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v referencii uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) realizoval a objem zazmluvnených zákaziek v EUR bez DPH.

Časť č. 2 predmetu zákazky Vybavenie kuchyniek v ŠD

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje:

1)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania zrealizoval dodávky tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je časť predmetu zákazky kumulatívne minimálne vo výške 20.000,- EUR bez DPH.
V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v referencii uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) realizoval a objem zazmluvnených zákaziek v EUR bez DPH.

Všeobecné informácie:
Uchádzač môže na preukázanie ekonomickej, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie ekonomickej, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods.1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby, len ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie: Podľa § 66 ods. 7 ZVO.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 11:00
Miesto: V súvislosti so šírením vírusu COVID -19, verejný obstarávateľ umožní on-line účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. V súlade s § 56 ods. 12 ZVO bude verejný obstarávateľ požadovať od úspešného uchádzača na účely riadneho plnenia kúpnej zmluvy poskytnutie súčinnosti.

3. Zábezpeku ponuky verejný obstarávateľ nepožaduje.

4. V prípade zhody jednotlivých návrhov na plnenie kritérií uchádzačov, verejný obstarávateľ využije klauzulu o pomocnom hodnotiacom kritériu. Podmienky a spôsob použitia je uvedený v súťažných podkladoch.

5.V prípade, ak uchádzač použije JED, je povinný ho vyplniť v súlade so ZVO.

6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO ver. 18.00. Pravidlá pre doručovanie informácií (žiadosti, ponuky, návrhy a iné): odoslanie danej informácie sa považuje za okamih doručenia.

7. Uchádzač, s ktorým bude podpísaná kúpna zmluva a jeho subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej rámcovej dohody zapísaní v Registri partnerov verejného sektora v súlade s platnou legislatívou.

8. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

9. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty.

10.Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávanie inovácií.

11. Súťažné podklady a sprievodná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/269, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.

12. V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred podľa § 48 ZVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov tak, že vysvetlenie zverejní na svojom profile v rámci tejto zákazky : http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/269.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.03.2021