Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
15.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Stanislav Ondračka
Telefón: +421 220462408
Email: stanislav.ondracka@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.employment.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR
Referenčné číslo: 17243/2021-M_ORVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
33000000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Verejný obstarávateľ zavádza DNS na nákup a dodanie zdravotníckeho materiálu, ochranných prostriedkov a dezinfekčných prípravkov na predchádzanie ochoreniu vyvolaného vírusom COVID-19 pre rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, organizácií v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti MPSVR SR a pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
15 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania:
Konkrétne miesta dodania určí verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk konkrétnej zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).

3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len "banka"), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/í ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a, resp. ekvivalentný/é doklad/y.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek EN ISO 9001, resp. ekvivalent v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
MPSVR SR ako centrálna obstarávacia organizácia zavádza dynamický nákupný systém na dodávky tovarov v rozsahu kódov CPV 330 pre potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a organizácií v pôsobnosti MPSVR SR. Dynamický nákupný systém je v zmysle § 58 ZVO v elektronickom nástroji EVOSERVIS (ďalej len EN EVOSERVIS) kde sú prístupné Všeobecné podmienky používania DNS a Podmienky používania certifikovaného EN EVOSERVIS.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie EN EVOSERVIS je potrebné sa zaregistrovať v EN EVOSERVIS v ktorom sa budú používať výhradne elektronické prostriedky a elektronická komunikácia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Zoradenie ponúk v jednotlivých zákazkách realizovaných v dynamickom nákupnom systéme sa vykoná na základe elektronickej aukcie bližšie špecifikovanej v súťažných podkladoch, resp. vo výzve na predkladanie ponúk.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.04.2021 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 20.05.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje tento DNS ako elektronický proces verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu DNS. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja Evoservis (EN EVOSERVIS) v zmysle § 58 ZVO. Bližšie informácie o používaní EN EVOSERVIS sa nachádzajú v súťažných podkladoch (SP) a ich prílohách, ktoré sú súčasťou SP. EN EVOSERVIS umožňuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom vrátane SP potrebných na vypracovanie žiadosti o zaradenie do DNS.

2.Vytvorením tohto DNS nedochádza k zadaniu konkrétnej zákazky a uzatvoreniu zmluvy.

3.Doplnenie bodu II.1.5) Celková odhadovaná hodnota - predpokladaná hodnota DNS sa určila v zmysle § 6 ods. 10 ZVO, ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas trvania dynamického nákupného systému.

4.Tento DNS bude aplikovaný ako elektronický nákupný nástroj.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.03.2021