Nákup techniky 2021

  Zadávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
  Predpokladaná hodnota:
2.398.043,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37915568
Brnianska 3, 91101 Trenčín
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430358
Hlavná adresa(URL): http://www.sctsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup techniky 2021
Referenčné číslo: SC_TSK/TECH
II.1.2) Hlavný kód CPV
43312000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je nákup techniky. Zákazka je rozdelená na tri častí podľa účelu použitia jednotlicých typov techniky: 1. časť 1. časť: Nákup techniky - Technika na údržbu komunikácií, 2. časť: Nákup techniky - Stavebná technika, 3. časť: Nákup techniky - Prepravná technika. Technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy tvoria Prílohu č. 5 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 398 043,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nákup techniky - Technika na údržbu komunikácií
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34921000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídla organizačných zložiek verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
1. časť: Nákup techniky - Technika na údržbu komunikácií
Podvozok nákladného automobilu 4x4,4 ks
Čelná snehová radlica k podvozku 4x4,4 ks
Nadstavba sypača k podvozku 4x4,4 ks
Zametacia nadstavba k podvozku 4x4,3 ks
Nadstavba sypača k podvozku TATRA 4x4, 1 ks
Nadstavba sypača k podvozku TATRA 6x6, 1 ks
Čelná snehová radlica k podvozku TATRA 4x4 a 6x6,2 ks
Traktor, 3 ks
Ramenová kosačka, 3 ks
Nožnice na kroviny, 3 ks
Agresívna kefa, 3 ks
Čistič priekop, 8 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 905 753,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nákup techniky - Stavebná technika
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144700-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídla organizačných zložiek verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
2. časť: Nákup techniky - Stavebná technika
Nakladač univerzálny - 1 ks
Hydraulické baranidlo - 1 ks
Rýpadlo - Nakladač s príslušenstvom - 2 ks
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 2 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
343 090,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Nákup techniky - Prepravná technika
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34110000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídla organizačných zložiek verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup techniky - Prepravná technika
Automobil osobný - elektromobil - 2 ks
Príves na prepravu techniky - 3 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
149 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyzaduje sa splnenie podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravaní. Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V pripade uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena vo verejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit.
Splnenie podmienky ucasti mozno preukazat Jednotnym europskym dokumentom, pricom doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti predkladaju verejnemu obstaravatelovi uchadzaci v zmysle § 55 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani v case a sposobom urcenym osobou verejnym obstaravatelom, pricom verejny obstaravatel moze postupovat aj v zmysle § 39 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani. Z uchadzacom predlozeneho Jednotneho europskeho dokumentu musi byt jednoznacne zrejme, ze splna predmetne podmienky ucasti stanovene verejnym obstaravatelom v oznameni na predkladanie ponuk (rozsahom, obsahom aj sposobom), a to ku dnu predlozenia ponuky. Verejny obstaravatel umoznuje uchadzacom, ktori predlozia Jednotny europsky dokument, na preukazanie splnenia podmienok ucasti vyplnit GLOBALNY UDAJ PRE VSETKY PODMIENKY UCASTI v casti IV.: Podmienky ucasti. V pripade, ze uchadzac vyplni uvedene policko, nemusi vyplnat ostatne oddiely casti IV. Jednotneho europskeho dokumentu. Vzor Jednotneho europskeho dokumentu tvori Prilohu c. 7 tychto Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovatelnej forme je mozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informacie o procese elektronickej aukcie su uvedene v casti A. Pokyny pre uchádzačov,
článok X. Elektronická aukcia, 35. Informácie o použití elektronickej aukcie
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.04.2021 10:00
Miesto: Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trencin, zasadačka 1. poschodie.
Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO členmi komisie sa uskutoční prostredníctvom on line sprístupnenia ponúk členom komisie a uchádzačom, v zmysle zverejnenej informácie Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=620.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pricom otvaranie ponuk podla § 54 ods. 3 je neverejne, udaje podla § 52 ods. 2 komisia nezverejnuje a zapisnica podla § 52 ods. 3 sa neodosiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzacmi sa uskutocnuje v slovenskom jazyku pisomne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zo strany zaujemcu/uchadzaca bude akceptovany aj cesky jazyk. Verejny obstaravatel pri zadavani zakazky stanovuje elektronicku komunikaciu, ktora sa realizuje prostrednictvom systemu elektronickeho verejneho obstaravania (system EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. 2. Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitneho predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora.
3. Vsetky naklady a vydavky spojene s pripravou a predlozenim ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie podmienok ucasti a inych dokladov suvisiacich s tymto oznamenim, znasa zaujemca/uchadzac bez financneho naroku voci verejnemu obstaravatelovi, a to bez ohladu na vysledok verejneho obstaravania.
4. Uchadzaci predlozia skeny originalov alebo uradne osvedcenych kopii pozadovanych dokladov. Vsetky doklady musia byt platne a odrazat skutocny stav v case, v ktorom sa uchadzac zucastnuje verejnej sutaze. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do statneho jazyka, to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovene v ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do statneho jazyka.
5. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu so ziadnym uchadzacom v pripade, ak ceny v predlozenych ponukach budu vyssie ako predpokladana hodnota zakazky, ako aj v pripade nedostatku financnych prostriedkov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.03.2021