Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
911.101,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
24.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
IČO: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Milčevičová
Telefón: +421 556419592
Email: andrea.milcevicova@kosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.kosice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia
Referenčné číslo: MK/A/2021/09613
II.1.2) Hlavný kód CPV
45221111-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce na vykonaní diela Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia v členení stavebných objektov: SO 201-00 Rekonštrukcia mosta, SO 600-00 Dočasné ukotvenie trolejového vedenia, SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia a SO 602-00 Opatrenia v zóne trolejového vedenia podľa DSPRS, v rozsahu podľa zmluvy a jej príloh.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
911 101,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45231400-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Košice, mestská časť Košice Sever, mostný objekt na ceste II/547 Hlinkova nad riekou Hornád, pozemné komunikácie a zariadenia podľa DSPRS.
II.2.4) Opis obstarávania
podľa prílohy č. 2 návrhu ZoD - Rozpočet
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
911 101,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie - splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukázanie predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f), resp. ods. 4 a 5 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona sa požaduje:
zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za požadované obdobie, t. j. za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky - 1 zákazku (referenciu) v min. hodnote 500 000,- € bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.04.2021 10:00
Miesto: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, blok E, 1 poschodie, miestnosť č.119, alebo bude otváranie ponúk on-line.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.03.2021