„Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov pre Pčoliné a okolie, Uličskú dolinu a Ubliansku dolinu“

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
412.609,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
24.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marek Ćuchran
Telefón: +421 517081338
Email: marek.cuchran@vucpo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.po-kraj.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov pre Pčoliné a okolie, Uličskú dolinu a Ubliansku dolinu“
Referenčné číslo: PSK-2021-Hydrogeologický prieskum
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
2.5Predmetom zákazky je realizácia vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu v 20 - tich obciach okresu Snina. V rámci vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu sa navrhuje realizácia 17-tich prieskumných vrtov do hĺbky 50 m resp. 100 m v nasledujúcich obciach: Pčoliné, Hostovice Osadné, Čukalovce Parihuzovce, Topoľa, Príslop, Kolbasov, Ruský Potok, Jalová, Kolonica, Ladomirov, Kalná Roztoka, Ruská Volová, Klenová, Brezovec, Dúbrava, Michajlov, Šmigoec Hrabová Roztoka
Cieľom vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu budú tieto druhy prieskumných prác:
a) Vrtné a vystrojovacie práce:
-prieskumné vrty vo vyššie uvedených obciach
-vystrojenie vrtov tlakovými PVC rúrami
b) Prítokové skúšky:
-hydrodynamická skúška
-stúpacia skúška
c) Vzorkovacie práce:
-odoberanie dokumentačných vzoriek hornín
-odobranie jednej vzorky vody počas čerpacej skúšky
d) Laboratórne práce:
-laboratórne práce vykonané akreditovaným laboratóriom v SR
-analýza vzorky bude zodpovedať úplnému rozboru pitnej vody podľa Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 v znení Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR č.97/2018
e) Výkony geologickej služby:
-sledovanie, riadenie a koordinácia prieskumných prác
-geologické dokumentovanie
-spracovanie záverečnej správy /súhrnná geologická dokumentácia, dokumentácia a vyhodnotenie prítokových skúšok, stanovenie trvalo využiteľného množstva podzemnej vody, fotografická dokumentácia, výsledky laboratórnych skúšok./
f) Geodetické práce
-Po realizácii a vystrojení budú prieskumné vrty polohopisne a výškopisne zamerané.
-Geodetické práce budú vykonané oprávneným geodetom podľa platných smerníc a vyhlášok.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
412 609,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
1
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Hostovice a Osadné, Pčoliné, Čukalovce a Parihuzovce
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia je uvedené v projektoch hydrogeologických úloh v Prílohe č. 2-1 súťažných podkladov (Projekt hydrogeologickej úlohy)
II.2.4) Opis obstarávania
Opis príslušnej časti predmetu zákazky je uvedený Prílohe č. 2-1 súťažných podkladov (Projekt hydrogeologickej úlohy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
73 769,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania časti predmetu zákazku (2 mesiace) je orientačná vzhľadom na moment uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom. Dĺžka trvania uskutočnenia príslušnej časti predmetu zákazky je najneskôr do 30.6.2021.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Topľa, Príslop, Kolbasov, Ruský Potok, Jalová
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia je uvedené v projektoch hydrogeologických úloh v Prílohe č. 2-2 súťažných podkladov (Projekt hydrogeologickej úlohy)
II.2.4) Opis obstarávania
Opis príslušnej časti predmetu zákazky je uvedený Prílohe č. 2-2 súťažných podkladov (Projekt hydrogeologickej úlohy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
115 692,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania časti predmetu zákazku (2 mesiace) je orientačná vzhľadom na moment uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom. Dĺžka trvania uskutočnenia príslušnej časti predmetu zákazky je najneskôr do 30.6.2021.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kolonice, Ladomirov, Kalná Roztoka, Ruská Volová, Klenová
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia je uvedené v projektoch hydrogeologických úloh v Prílohe č. 2-3 súťažných podkladov (Projekt hydrogeologickej úlohy)
II.2.4) Opis obstarávania
Opis príslušnej časti predmetu zákazky je uvedený Prílohe č. 2-3 súťažných podkladov (Projekt hydrogeologickej úlohy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
137 774,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania časti predmetu zákazku (2 mesiace) je orientačná vzhľadom na moment uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom. Dĺžka trvania uskutočnenia príslušnej časti predmetu zákazky je najneskôr do 30.6.2021.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Brezovec, Dúbrava, Michajlov, Šmigovec a Hrabová Roztoka
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia je uvedené v projektoch hydrogeologických úloh v Prílohe č. 2-4 súťažných podkladov (Projekt hydrogeologickej úlohy)
II.2.4) Opis obstarávania
Opis príslušnej časti predmetu zákazky je uvedený Prílohe č. 2-4 súťažných podkladov (Projekt hydrogeologickej úlohy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
85 372,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania časti predmetu zákazku (2 mesiace) je orientačná vzhľadom na moment uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom. Dĺžka trvania uskutočnenia príslušnej časti predmetu zákazky je najneskôr do 30.6.2021.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO
1.1.2 HS preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie UVO,
alebo
-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno a zabezpečenie dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
1.1.3Doklady, ktoré sa nepredkladajú v zmysle § 32 ods. 3 ZVO:
-V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO výpisom z ORSR alebo výpisom zo ŽRSR, záujemca/uchádzač nie je povinný tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
-S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá záujemca/uchádzač doklady podľa § 32 ods. 2 a) ZVO - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
1.1.4Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
1.1.5Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.1.6Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.1.7Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO (ďalej len JED), alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO.
-Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je prílohou súťažných podkladov. UVO uverejnil na adrese https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD), a manuál pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu. Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
-Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii návrh čestného vyhlásenia ku splneniu podmienok účasti v súlade s § 114 ods.1 ZVO, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
1.1.8Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
1.1.9Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 10:00
Miesto: Miesto otvárania ponúk je uvedené v bode A-1.4 súťažných podkladov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Manuál pre uchádzača k online otváraniu ponúk sa nachádza na adrese: https://psk.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Použité skratky v tomto oznámení:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ZVO),
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
Obchodný register Slovenskej republiky (OR SR),
Živnostenský register Slovenskej republiky (ŽR SR),
podmienky účasti (PU),
Jednotný európsky dokument (JED)
súťažné podklady (SP).
VI.3.2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://psk.eranet.sk (ďalej len "ERANET"). Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET.
VI.3.3) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/89.
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
VI.3.4) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme ERANET.
VI.3.5) Požaduje sa zábezpeka vo výške: 2 200,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.6) V súlade s § 38 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
VI.3.7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ sa na základe § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.9) Dĺžka trvania jednotlivých časti predmetu zákazku (2 mesiace) je orientačná vzhľadom na moment uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom. Dĺžka trvania uskutočnenia všetkých štyroch časti predmetu zákazky je najneskôr do 30.6.2021.
VI.3.9) Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.03.2021