Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie 2

  Zadávateľ:
Eco-Pack a.s.
  Predpokladaná hodnota:
370.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
24.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Eco-Pack a.s.
IČO: 36462241
Budovateľská 50, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Janík - tender pro s.r.o.
Telefón: +421 918660990
Email: sutaz@tenderpro.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9369
Hlavná adresa(URL): www.eco-pack.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie 2
Referenčné číslo: SP01nTP/2021/ECO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45315000-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
2.3Predmetom zákazky je inštalácia vykurovania. Realizácia uvedeného cieľa umožní úsporu energie a palív zvýšením účinnosti výroby a rozvodu tepla na vykurovanie, chladenie a vetranie výrobnej haly.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
370 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39715000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Eco-Pack a.s., Budovateľská 50, Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Technickej dokumentácii, ktorá tvorí samostatnú časť súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
370 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310040Z743
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti ECO-PACK a.s. II.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 až 5, § 39, alebo § 152 ZVO. V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač zapísaný v ORSR alebo Živnostenskom registre Slovenskej republiky nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e).

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 b) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 c) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO, preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO sa nevyžaduje.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti, týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odsek 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom om obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky

K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty a ani záväzky v inej banke, ako tej od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie, resp. ekvivalentné doklady.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť písomné vyjadrenie banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky ( ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho účet nie je predmetom exekúcie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v Súťažných podkladoch
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v Súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 13:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční online prostredníctvom systému ERANET na adrese tenderpro.eranet.sk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Osoba, ktorá sa zúčastní online otvárania za uchádzača musí byť oprávnená konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://tenderpro.eranet.sk

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Výška zábezpeky je na 9.000,- €
Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma. Verejný obstarávateľ informuje úspešného uchádzača o ďalšom postupe pri uzatváraní zmluvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak sa technické požiadavky na predmet zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, predmet alebo materiál (ďalej ekvivalent) pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúknutý ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové vlastnosti
b) uchádzač musí v ponuke uviesť, ku ktorým položkám ponúka ekvivalent, spolu s uvedením obchodného názvu, typového označenia a technických parametrov ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, materiál, predmet je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný.
Uchádzač musí v ponuke predložiť Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek, v ktorom uvedie označenie pôvodnej položky, ku ktorej ponúka ekvivalent, označenie novej položky, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.

Kúpna zmluva nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že príslušný poskytovateľ pomoci odsúhlasí celý proces verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ verejný obstarávateľ prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejnú súťaž zrušiť.

Predmetné verejné obstarávanie nespĺňa špecifikácie či iné podmienky, ktoré by ho radili medzi "zelené obstarávanie", "obstarávanie inovácií" či "obstarávanie zo sociálnymi aspektmi".
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.03.2021