TELOCVIČŇA, TERŇA

  Zadávateľ:
Obec Terňa
  Predpokladaná hodnota:
652.097,43 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 14:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
24.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Terňa
IČO: 00327867
Hlavná 119/58, 08267 Terňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Senderák, starosta
Telefón: +421 514595221
Email: starosta@terna.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.terna.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
TELOCVIČŇA, TERŇA
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212222-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Realizácia stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby, ktorá sa skladá z viacerých stavebných objektov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
652 097,43 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
parcela č.102/1, 101/1, k. ú. Terňa, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania
TELOCVIČŇA, TERŇA - 1 kompletné uskutočnenie stavebných prác
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
652 097,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: európske štrukturálne a investičné fondy
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto výzvy nemá zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie celej zákazky. Avšak hľadá možnosti financovania cez operačné programy fondov EÚ alebo cez grantové schémy SR.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
B) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona z dôvodu použitia údajov z Informačných systémov verejnej správy.
C) Ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti formou Zoznamu hospodárskych subjektov, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, obstarávajúci upozorňuje, že takýto uchádzač je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c) zákona, keďže obstarávajúci nie je oprávnený použiť údaje z Informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti a minimálna požadovaná úroveň štandardov, týkajúce sa finančného alebo ekonomického postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti a minimálna požadovaná úroveň štandardov, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
A) Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) je požadovaná za celú stavbu. Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia
tejto výzvy nemá zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie celej zákazky. V dôsledku toho je realizácia zákazky
rozdelená na viac etáp.
B) Verejný obstarávateľ na zabezpečenie zhotoviteľových záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo požaduje bankovú
záruka, ktorá bude poskytnutá za zhotoviteľa v prospech objednávateľa vo výške 5% z celkovej ceny diela.
C) Verejný obstarávateľ podľa § 38 ods. 4 zákona vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač
alebo člen skupiny dodávateľov.
Bližšie informácie k týmto požiadavkám A), B), C) sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 14:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 15:00
Miesto: V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a podľa platných obmedzení, otváranie ponúk bude formou online zasadnutia.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený štatutárom alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie. Poverený zástupca sa preukáže splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona sú:
- v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/0615)
- v profile zákazky na webovej stránke ÚVO na URL adrese: https://www.uvo.gov.sk/ v časti Vyhľadávanie profilov.
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk . Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 15 000 EUR (slovom: pätnásťtisíc eur). Podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
5. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v touto Výzvou a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
7. Ak sú informácie uvádzané v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako Výzva na súťaž alebo v Súťažných podkladoch, v dôsledku zlyhania ľudského faktora alebo v dôsledku chýb v písaní a počítaní, nie v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, rozhodujúce je znenie príslušných ustanovení podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nerieši inovácie a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.03.2021