Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu

  Zadávateľ:
Mesto Malacky
  Predpokladaná hodnota:
1.447.857,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.04.2021 08:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.03.2021
  Dátum zverejnenia:
24.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Malacky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00304913
Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Sokolová
Telefón: +421 347966157
Email: eva.sokolova@malacky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.malacky.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
90510000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 200301 a objemného odpadu kat. č. 200307 na skládke odpadov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 447 857,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
k. ú. koncového zariadenia
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 200301 a objemného odpadu kat. č. 200307 na skládke odpadov v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Zneškodňovanie odpadu na skládke sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení.

Predpokladané množstvá odpadov za 4 roky je 24 882,00 t, z toho:
1. zmesový komunálny odpad 200301- 20 511 t
2. objemný odpad 200307 - 4 371 t

Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy bude prechádzať z objednávateľa na poskytovateľa služby v okamihu prevzatia odpadu.

Zvoz odpadu sa vykonáva každý pracovný deň a poskytovateľ je povinný v každý pracovný deň odpad prevziať na spracovanie v dobe od 07.00 hod.do 16.30 hod.

Verejný obstarávateľ nevie garantovať uvedené množstvá odpadov, vzhľadom na legislatívu, separáciu odpadov a počet obyvateľov mesta.

Mesto Malacky zabezpečuje separáciu zložiek odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, podrobne v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 447 857,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.06.2021
Dátum ukončenia: 31.05.2025
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona:

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom v súlade s § 32 ods. 2, 4, 5 zákona, alebo spôsobom v súlade s § 152 ods. 1 zákona.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží v ponuke doklady podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 zákona.

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) , dokument na stiahnutie:
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky- dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html,
alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 ZVO, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 odseku 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) preukazuje uchádzač čestným vyhlásením.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 zákona.

Predkladané doklady preukazujúce osobné postavenie podľa § 32 ods. 2 ZVO nesmia byť staršie ako tri mesiace k lehote na predkladanie ponúk, okrem § 32 ods. 2 písm. e) ZVO a predkladajú sa nascenované originály alebo overené kópie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predloženie všetkých právoplatných platnou legislatívou stanovených povolení a rozhodnutí v predpísanej forme a
rozsahu, ktoré ho oprávňujú zneškodňovať odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Uchádzač v ponuke preukáže platné povolenia a rozhodnutia, z ktorých vyplýva prevádzkovanie skládky počas celej
dĺžky zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.04.2021 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.04.2021 10:00
Miesto: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , 901 01 Malacky na 3. poschodí č. dverí 304 MsÚ.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektrornicky v sídle verejného obstarávateľa a on-line. Otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk - oprávnená alebo splnomocnená osoba, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti a splnomocnením.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke odpadov odvážaného z mesta Malacky, a to podľa jeho aktuálnej potreby v predpokladanom množstve vyjadrenom hmotnosťou 24 882 ton za 4 roky, VO nepovažuje možnosť rozdelenia zákazky na časti za zmysluplnú, keďže sa do verejného obstarávania majú možnosť zapojiť malé a stredné podniky. VO, by rozdelenie zákazky mohlo skomplikovať logistiku a harmonogram odvozu odpadu zberovými vozidlami. Rozdelenie zákazky by sa negatívne premietlo v hospodárnosti a efektívnosti obstarania, najmä s ohľadom na vecné, funkčné aj časové väzby a charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.

2.Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/11313/general, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, vložených do elektronického systému JOSEPHINE .

3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie SPÚ jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ( VO povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj), alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.

4.Proces VO je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.

5. Lehota viazanosti ponúk 30.09.2021

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

7. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.03.2021