ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V MESTE POPRAD

  Zadávateľ:
Mesto Poprad
  Predpokladaná hodnota:
663.433,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.03.2021
  Dátum zverejnenia:
24.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Poprad
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00326470
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Uhrinová , Ing. Zuzana Čakyová
Telefón: +421 527167259
Fax: +421 527721218
Email: alena.uhrinova@msupoprad.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.poprad.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V MESTE POPRAD
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v meste Poprad (ďalej len BRKO) v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z., zatriedenie odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení do kategórie 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Myslí sa tým BRKO z domácností od fyzických osôb. Predmetom zákazky sú nasledovné služby: zber, odvoz, zhodnotenie BRKO zo zberných nádob, dezinfekcia zberných nádob, údržba zberných nádob.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
663 433,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Celé územie mesta Poprad vrátane mestských častí: Spišská Sobota, Veľká, Kvetnica, Matejovce, Stráže pod Tatrami
II.2.4) Opis obstarávania:
Poskytnutie služby na obdobie 24 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody, podrobne uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
663 433,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný do ZHS podľa § 152 ZVO, preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO resp. Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") v súlade s § 39 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a ZVO. Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom poskytnutí služby a zhodnotení poskytnutej služby podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zo zoznamu služieb musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období realizoval minimálne jednu službu rovnakého alebo podobného charakteru v hodnote minimálneho objemu 300 000 EUR bez DPH za rok (v priebehu 12 mesiacov). Za službu rovnakého charakteru verejný obstarávateľ považuje zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, za službu podobného charakteru zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: a) súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.
b) potvrdenie o registrácii podľa § 98 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.
c) rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR na činnosť zber a preprava VŽP materiálu kategórie 3 písm. f) a písm. p) kuchynské odpady a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia ES č.1069/2009, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.
d) rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na skladovanie VŽP materiálu kat. 3 kuchynský odpad a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) č.1069/2009 v rámci SR, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.
e) rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR o pridelení úradného čísla na činnosť: skladovanie VŽP materiálu kat.3 čl. 10 písm. p) kuchynský odpad/separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl.14 písm. k) nariadenia (ES) č. 1069/2009, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.

Predmetné doklady uchádzač predloží v rámci svojej ponuky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač najneskôr pred podpisom rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
a) predložiť doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného - ide napr. o škodu spôsobenú zbernými nádobami prípadne zbernými vozidlami - samotný doklad o uzatvorenom poistení bude tvoriť prílohu č. 5 rámcovej dohody
b) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.04.2021 11:00
Miesto: Zasadačka na IV. poschodí MsÚ Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť pri otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Z dôvodu limitovaného rozsahu znakov sú podrobnosti k otváraniu ponúk uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 66 ods. 7 druhej vety ZVO , t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EURO s DPH. Rozhodovacie kritérium pre prípad zhody celkovej ceny predmetu zákazky: V prípade, že komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe najnižšej ceny zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil nižšiu jednotkovú cenu vrátane DPH v položke č. 3 Návrhu na plnenie kritéria - Zhodnotenie/ nakladanie s BRKO, predpokladané množstvo vyzbieraného odpadu cca 4460 t za 24 mesiacov.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného systému ERANET na URL adrese. https://obstaravanie.eranet.sk. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/608
Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
4. Zábezpeka sa nevyžaduje.
5. Lehota poskytovania služby je 24 mesiacov ( bod II.2.7 tohto oznámenia) a bude sa počítať odo dňa účinnosti rámcovej dohody.
6.Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu požadovanej ucelenej jednej služby. Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti z dôvodu nadväznosti jednotlivých súvisiacich činností pri výkone zberu a odvozu odpadu a jeho zhodnotenia. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
7. Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli https://obstaravanie.eranet.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
8.Vzhľadom na podmienky plnenia rámcovej dohody je predmetné verejné obstarávanie zamerané na zelené VO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.03.2021