Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine

  Zadávateľ:
Mesto Krupina
  Predpokladaná hodnota:
535.945,92 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Krupina
IČO: 00320056
Svätotrojičné námestie 4/4 , 96301 Krupina
Slovensko
Kontaktná osoba: Jaroslav Babic
Telefón: +421 911822711
Email: euprojekty@euprojekty.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430890
Hlavná adresa(URL): www.krupina.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine
Referenčné číslo: ID-0040
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavba je členená na stavebne objekty.
SO 01 Atletická drahá, dl. 250m
SO 02 Viacúčelové ihriska
SO 03 Umele osvetlenie
SO 04 Automatická závlaha

Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
535 945,92 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45316100-6
45232120-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Krupina (829 498), parcela č. 1280/4
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
535 945,92 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
FOND NA PODPORU ŠPORTU, Banskobystrického samosprávneho kraja (uznesenie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č.517/2021)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

1.1.2
§ 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), a f), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v § 33 ods. 2 ZVO.

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému ERANET v pdf (vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.2.1Uchádzač predloží písomné vyjadrenie banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.

Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky, v ktorej má podnikateľský účet.

1.2.2Uchádzač zároveň predloží Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a)
§34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

b)
§ 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,

c)
§ 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy,

d)
§ 34 ods. 1 písm. m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

e)
§ 35 uvedením opatrení manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne.

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému ERANET v pdf (vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad a)
Zoznamom uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej minimálnej kumulatívnej hodnote 1 000 000,00 EUR bez DPH, ktorým preukáže uskutočnenie:
1)Minimálne jedna zákazka, ktorej predmetom alebo súčasťou predmetu bola výstavba alebo rekonštrukcia 250 m bežeckého oválu, ktorý spĺňa kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií Track and Field Facilities Manual 2019, v prípade skôr realizovaných zákaziek, aby tieto spĺňali kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF v zmysle technického manuálu IAAF Track and Field Facilities Manual 2008
Každú z vyššie uvedených uskutočnených stavieb uchádzač preukáže samostatnou referenčnou zákazkou. V prípade, že uchádzač uskutočnil jednu komplexnú stavbu, ktorá zahŕňa všetky vyššie uvedené technické charakteristiky, resp. parametre, nie je potrebné predkladať samostatné referencie podľa prvej vety odseku.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača jeho referencie zverejnené na portáli ÚVO v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.

Ad b)
Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy:
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii:
Pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho,
Kvalifikačné požiadavky uchádzač preukáže predložením:
1)Dokladu o odbornej spôsobilosti - osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie - pozemné stavby, alebo inžinierske stavby, splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentom vydaným a akceptovaným v členských krajinách EÚ a Švajčiarskej konfederácie,
2)Profesijného životopisu stavbyvedúceho, zo zoznamom realizovaných stavieb, z ktorého je zrejmá odborná prax pri výstavbe aspoň jedného bežeckého oválu,
3)Čestným vyhlásením pracovníka o pravdivosti údajov uvedených v životopise a o disponibilite počas celej doby realizácie stavby

Ad c)
Predložením platného certifikátu, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalentom v oblasti vykonávania inžinierskych stavieb,

Ad d)
Predložením:
1)Certifikáty IAAF (od jesene je už premenovaná na World Athletics) na ponúkané športové povrchy,
2)Kópie skúšobných správ (Test Report) vydané autorizovanou osobou (skúšobným ústavom) ponúkaných športových povrchov,
3)Kópiu oprávnenia od výrobcu na pokládku ponúkaných športových povrchov.

Ad e)
Predložením platného certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo ekvivalent v oblasti vykonávania inžinierskych stavieb.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku podľa ustanovenia § 46 zákona vo výške 15 000,00 EUR.

Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:
- Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
- Poistenie záruky alebo
- Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa

Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.04.2021 10:00
Miesto: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina - zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať, alebo ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky, ktorá je definovaná pre podlimitnú zákazku, hodnotu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Ďalšie podmienky zmlúv sú súčasťou súťažných podkladov sú uvedené v Zmluve o dielo (Príloha č.2).

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 37.

V zmysle § 112, ods. 6 verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.

1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://euprojekty.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://euprojekty.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/40)

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://euprojekty.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://euprojekty.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému ERANET v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

Podmienky účasti sú v plnom znení uvedené v kapitole A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.03.2021