Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov I. etapa – stavebný dozor

  Zadávateľ:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
92.973,12 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
IČO: 31577920
Lesnícka 23, 96263 Pliešovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Bučan
Telefón: +421 455306104
Fax: +421 455306102
Email: bucan@vlm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2597
Hlavná adresa(URL): http://www.vlm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
subjekt podľa § 8 Zákona
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Lesné hospodárstvo, správa lesov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov I. etapa – stavebný dozor
Referenčné číslo: 431038
II.1.2) Hlavný kód CPV
71251000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na poskytnutie služieb, predmetom ktorej je činnosť stavebného dozoru pri výstavbe protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov.
Táto zákazka sa delí na časti:
(1) Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu
prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6
stavebných objektov: (1) polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; (2) polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovského potoka; (3) polder č. 3 na Ostrom potoku; (4) polder č. 4 na Ľubickom potoku; (5) polder č. 5 na Ľubickom potoku; (6) polder č. 7 na Kúpeľnom potoku. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovú ochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ich technologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešení transformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie objektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapača plavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannej konštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu;
(2) Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I. etapa - výstavba suchých poldrov:(1) polder č.17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5)
polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24Kolačkovský potok, (8) polder č. 25
Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. 30 Toráč. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktoré budú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržným územím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách.
Služby poskytované Poskytovateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a technickej
dokumentácie, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažment zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľmi stavebných prác. Poskytovateľ bude plniť úlohy v pozícii Stavebného dozoru. Výrazy Poskytovateľ a
Stavebný dozor sa v tejto súvislosti používajú ako synonymá. Kontrola projektovej dokumentácie a činnosti Stavebného dozoru budú vykonávané v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov v súlade s § 46b o stavebnom dozore a § 98 o štátnom stavebnom dohľade podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Poskytovateľ (Stavebný dozor) zastupuje záujmy Objednávateľa voči Zhotoviteľom stavebných prác vo všetkých
záležitostiach týkajúcich sa stavebných prác a ich správneho vyhotovenia.
Služby v rámci realizácie zmluvy na Stavebný dozor budú poskytované v troch etapách:
1. Pred začatím výstavby
2. Počas realizácie stavby
3. Po ukončení realizácie stavby.
Predpokladaná lehota činnosti Stavebného dozora 32 mesiacov.
Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch, časť Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
92 973,12 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice stavebný dozor
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71315300-2
71247000-1
71248000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie Ruskinovce, Ľubica, Ľubické kúpele, okres Kežmarok, Prešovský kraj.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom časti č. 1 predmetu zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru pri realizácii stavebného diela
Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice. Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice rieši
protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6 stavebných objektov: (1) polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; (2) polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovského potoka; (3) polder č. 3 na Ostrom potoku; (4) polder č. 4 na Ľubickom potoku; (5) polder č. 5 na Ľubickom potoku; (6) polder č. 7 na Kúpeľnom potoku. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovú ochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ich technologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešení transformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch.
Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie objektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapača plavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannej konštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Služby poskytované Poskytovateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a technickej dokumentácie, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažment zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľmi stavebných prác. Poskytovateľ bude plniť úlohy v pozícii Stavebného dozoru. Výrazy Poskytovateľ a Stavebný dozor sa v tejto súvislosti používajú ako synonymá. Kontrola projektovej dokumentácie a činnosti Stavebného dozoru budú vykonávané v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov v súlade s § 46b o stavebnom dozore a § 98 o štátnom stavebnom dohľade podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Poskytovateľ (Stavebný dozor) zastupuje záujmy Objednávateľa voči Zhotoviteľom stavebných prác vo všetkých
záležitostiach týkajúcich sa stavebných prác a ich správneho vyhotovenia.
Služby v rámci realizácie zmluvy na Stavebný dozor budú poskytované v troch etapách:
1. Pred začatím výstavby
2. Počas realizácie stavby
3. Po ukončení realizácie stavby.
Predpokladaná lehota činnosti Stavebného dozora 32 mesiacov.
Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch, časť Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
53 557,12 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 32
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice, ITMS 2014+: 310021M076.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Protipovodňové opatrenia v oblasti Levočských vrchov I. etapa stavebný dozor
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71315300-2
71247000-1
71248000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie Hniezdno, Jakubany, Kolačkov, Lomnička, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom časti č. 2 predmetu zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru pri realizácii stavebného diela
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I. etapa. Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti
Levočských vrchov I. etapa rieši výstavbu suchých poldrov:(1) polder č.17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5) polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24Kolačkovský potok, (8) polder č. 25 Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. 30 Toráč. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktoré budú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržným územím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách.
Služby poskytované Poskytovateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a technickej
dokumentácie, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažment zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľmi stavebných prác. Poskytovateľ bude plniť úlohy v pozícii Stavebného dozoru. Výrazy Poskytovateľ a
Stavebný dozor sa v tejto súvislosti používajú ako synonymá. Kontrola projektovej dokumentácie a činnosti Stavebného dozoru budú vykonávané v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov v súlade s § 46b o stavebnom dozore a § 98 o štátnom stavebnom dohľade podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Poskytovateľ (Stavebný dozor) zastupuje záujmy Objednávateľa voči Zhotoviteľom stavebných prác vo všetkých
záležitostiach týkajúcich sa stavebných prác a ich správneho vyhotovenia.
Služby v rámci realizácie zmluvy na Stavebný dozor budú poskytované v troch etapách:
1. Pred začatím výstavby
2. Počas realizácie stavby
3. Po ukončení realizácie stavby.
Predpokladaná lehota činnosti Stavebného dozora 32 mesiacov.
Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch, časť Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
39 416,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 32
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov 1. etapa, ITMS2014+: 310021N097.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 112 ods. 4 písm. a) Zákona verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona.
2. Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje
verejný obstarávateľ doklad o oprávnení poskytovať služby v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Jej splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje
verejný obstarávateľ preukázať, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Jej splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. f), resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je možné uplatniť postup podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
7. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje tretí odsek § 32 Zákona o
verejnom obstarávaní nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto Zákona.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na
vyhodnotenie ponúk.
3. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je možné uplatniť postup podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uplatniť ustanovenie § 34 ods. 3 Zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre bod 1 (platí pre každú časť predmetu zákazky):
Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie minimálne 1 (jednej) zákazky - poskytnutie služieb stavebného dozoru pri výstavbe/rekonštrukcii vodných stavieb podľa § 52 zákona ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 364/2004 Z. z o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), resp. podľa obdobného právneho predpisu platného v krajine Európskej únie v minimálnej hodnote tejto každej stavby vo výške 2 000 000,00 EUR bez DPH.
Pre bod 2 (platí pre každú časť predmetu zákazky):
Týmto spôsobom uchádzač preukáže dispozícii minimálne 1 (jednej) osoby: Stavebný dozor - preukázateľné skúsenosti ako stavebný dozor v oblasti výstavby alebo rekonštrukcie vodných stavieb (t. j. vodné stavby podľa § 52 ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 364/2004 Z. z o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), resp. podľa obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ) pri min. 1 vodnej stavbe s investičným nákladom stavby vyšším ako 2 000 000 EUR bez DPH, odborná spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb.o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vodohospodárske stavby alebo inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Odborná spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vodohospodárske stavby alebo inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne
alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí služieb sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 09:30
Miesto: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce. Otváraním ponúk elektronicky
prostredníctvom systému EVO sa rozumie ich sprístupnenie komisii.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný, alebo osoba ním/nimi splnomocnená.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len EVO).
2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú verejne
prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aplikovať ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g) Zákona.
6. Uchádzači berú na vedomie, že podpisom Zmluvy o poskytnutí služieb sa stávajú súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.
7. Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že v prípade úspešnosti ponuky je uchádzač povinný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky osobami, ktorými preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí služieb nie je uvedené inak.
8. Úspešní uchádzači majú povinnosť strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu
oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o príspevku
poskytovanom z EŠIF) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 469 (ďalej len Nariadenie č. 1303/2013) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
9. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
10. Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik je v súlade s § 8 ods. 1 písm. b) zákon o verejnom obstarávaní osoba povinná postupovať v tomto verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní. Preto všetky odkazy na Subjekt alebo verejného obstarávateľa v tejto Výzve, Súťažných podkladoch alebo inej dokumentácii si treba vysvetľovať v súlade s uvedenou skutočnosťou.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.03.2021