Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina

  Zadávateľ:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina
  Predpokladaná hodnota:
688.530,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 08:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina
IČO: 30812712
Kapitulská 9, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Mráz
Telefón: +421 905186719
Email: rasto.mraz@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://dom.fara.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosť cirkví a náboženských spoločností
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina
Referenčné číslo: 202101
II.1.2) Hlavný kód CPV
45454100-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia reštaurátorských prác na obnove vonkajšej fasády Katedrály sv. Martina v Bratislave podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
688 530,70 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katedrála sv. Martina, Rudnayovo nám. 1, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia reštaurátorských prác na obnove vonkajšej fasády Katedrály sv. Martina v Bratislave podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
688 530,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk, predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie
viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 15 000,00 EUR.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 09:00
Miesto: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidicéza, Špitálska 7, Bratislava.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie
viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 15 000,00 EUR.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.03.2021