Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince

  Zadávateľ:
Obec Licince
  Predpokladaná hodnota:
343.300,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Licince
IČO: 00328456
Licince 40, 04914 Licince
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Miklóš
Telefón: +421 584881960
Email: obeclicince@azet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
IČO: 51643359
Galvaniho 7/D , 82104 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Pavol Heger
Telefón: +421 907686624
Email: heger@hriadelheger.eu
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba Materskej školy v obci Licince (novostavba). Objekt dvoj-podlažná murovaná budova s prípravou stravy. Príprava stravy je v kuchyni nachádzajúca sa v budove. Na prízemí sa nachádza jedna trieda na poschodí druhá trieda so šatňami, her-ňami hygienickými zariadeniami. Kuchyňa so zázemím, kotolňou na tuhé palivo skladom hračiek a miestnosťou pre personál sa nachádza na prízemí. Kapacita materskej školy je 40 detí vo veku od 3 do 6 rokov.

Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
343 300,13 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112000-5
45262500-6
45310000-3
45321000-3
45331000-6
45332000-3
45421100-5
45431000-7
45442100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Licince
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba Materskej školy v obci Licince (novostavba). Objekt dvoj-podlažná murovaná budova s prípravou stravy. Príprava stravy je v kuchyni nachádzajúca sa v budove. Na prízemí sa nachádza jedna trieda na poschodí druhá trieda so šatňami, her-ňami hygienickými zariadeniami. Kuchyňa so zázemím, kotolňou na tuhé palivo skladom hračiek a miestnosťou pre personál sa nachádza na prízemí. Kapacita materskej školy je 40 detí vo veku od 3 do 6 rokov.

Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
343 300,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 8 000,- EUR.
Ostatné detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods.1 ZVO. Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) ZVO od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO..

Skupina dodávateľov (§ 37) preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky nie staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
predloží ním podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené ďalšie účty ani ďalšie záväzky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (od dátumu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom:
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk

3. Uchádzač preukáže podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Zo zoznamu uskutočnených prác a potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období realizoval práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 340 000 EUR bez DPH. Za dodanie tovaru/poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba/rekonštrukcia pozemnej stavby.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, tzn. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene, v mene EUR a uvedie platný kurz.

2.Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky (stavbyvedúci na pozemné stavby). Požaduje sa aby tieto osoby mali odbornú prax a spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží predmetné osvedčenie), čo preukazuje uchádzač na základe osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Uchádzač tiež predloží životopis tejto osoby kde preukáže odbornú prax stavbyvedúceho min. 3 roky. Predložením profesijného životopisu odborníka, s minimálnym obsahom:
- meno a priezvisko odborníka,
- súčasná pracovná pozícia a údaje o súčasnom zamestnávateľovi, resp. uvedenie či sa jedná o internú alebo externú kapacitu uchádzača,
- kvalifikácia a pracovné skúsenosti vzťahujúce sa k predmetu zákazky.
- písomné potvrdenie, že osoba bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú

V prípade, ak záujemca/uchádzač nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom/uchádzačom a expertom (v zmysle identifikácie nižšie) o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom/uchádzačom.
V prípade využitia inej osoby, uchádzač zároveň predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok osobného postavenia podľa §32 ZVO osoby, ktorej kapacity majú byť použité.

3.Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie podiel subdodávateľa na realizácii zákazky v % s uvedením názvu, miesta, sídla podnikania a predmetu podielu na zákazke. V prípade ak plánuje zákazku realizovať vlastnými kapacitami túto skutočnosť uvedie v čestnom vyhlásení. (uchádzač môže splnenie podmienky preukázať aj čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov).

V prípade navrhovaných subdodávateľov títo musia v lehote na predkladanie ponúk preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa celého osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje každý subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač, ako svoju zmluvnú povinnosť, zabezpečí zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník
práce) minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie minimálne v trvaní
doby realizácie prác:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Po úvodnom vyhodnotení ponúk vyzve verejný obstarávateľ všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na účasť v procese elektronickej aukcie (ďalej aj ako evoAukcia) a neboli vylúčené. Detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 11:00
Miesto: Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
2) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, t.j. doručením správy z
následnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného
verejného obstarávania do financovania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
3) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.
4) Úspešný uchádzač, ako svoju zmluvnú povinnosť, zabezpečí zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník
práce) minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie minimálne v trvaní
doby realizácie prác:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.03.2021