Oprava podlahy a schodov v pavilóne B

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
10.500,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
IČO: 17050561
Športovcov 341/2, 01749 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Briestenská
Telefón: +421 424327005
Email: jana.briestenska@sosjpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa par. 7, ods. 1, písm. d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava podlahy a schodov v pavilóne B
II.1.2) Hlavný kód CPV
45432100-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava schodiska a časti podlahy chodieb v pavilóne B. Stavebné úpravy pozostávajú z položenia novej dlažby na jestvujúce schodisko z brúseného terazza, na podesty, kde je v súčasnosti maloformátová keramická dlažba, z položenia dlažby v častiach chodieb, kde sa nachádza podlahový povlak PVC a z výmeny schodiskového zábradlia a z výmeny a osadenia protipožiarnych dverí. Práce sa budú realizovať na polovici schodiska vedúceho do I.PP, na schodisku medzi I., II. A III.NP a časti chodieb v I. až III. NP.

Popis navrhovaných stavebných prác:
Búracie práce:
Vybúranie jestvujúceho sokla výšky 150 mm
Vybúranie a demontáž drevených zárubní a dverí na I III. NP 6 ks
Odstránenie jestvujúceho podlahového povlaku PVC a odstránenie zostatkov lepidla na časti chodieb podklad je cementový poter
Odstránenie jestvujúceho podlahového povlaku PVC a odstránenie zostatkov lepidla na hlavných podestách podklad je keramická maloformátová dlažba
Demontáž jestvujúceho oceľového schodiskového zábradlia
Oprava schodiska :
-Vyspravenie omietky po vybúranom sokli a obklad sokla výška 100 mm
-Schodiskové stupne :
Zdrsnenie a očistenie povrchu otryskaním, obrúsením, ...
Penetrácia podkladu použiť penetráciu na nenasiakavé podklady
Vyspravenie povrchu a vyrovnanie povrchu nástupníc a podstupníc vysokopevnostnou a rýchloschnúcou reprofilačnou maltou
Prevedenie dlažby schodiskových stupňov / rozmer 330x330 / - dlažbu ukladať do
flexibilného lepidla po 24 hod pochôdzne
Na hrany schodiskových stupňov použiť hliníkové lišty protišmykový profil na ukončenie hrany schodu
Prvý a posledný schodiskový stupeň výrazne farebne odlíšiť
Špárovanie dlažby flexibilnou špárovacou hmotou

-Hlavná a vedľajšia podesta :
Poklepom na pôvodnú dlažbu zistíme jej pevnosť a súdržnosť
Uvoľnené dlaždice je potrebné odstrániť a vzniknuté miesto doplniť opravnou maltou
Zbrúsenie nerovností v hr. 2 mm tým odstránime aj zvyšky lepidla
Vytvorenie adhézneho mostíka na zvýšenie priľnavosti lepidla
Nanesenie flexibilného lepidla a položenie dlažby - po 24 hodinách je dlažba pochôdzna
Následne aplikujeme flexibilnú škárovaciu hmotu

-Chodba od podesty po požiarne dvere :
Zbrúsenie nerovností v hr. 2 mm tým odstránime aj zvyšky lepidla
Vyspravenie podkladu opravnou maltou hr. do 3 mm
Vytvorenie adhézneho mostíka na zvýšenie priľnavosti lepidla
Samonivelizujúci poter hr. 2 mm
Nanesenie flexibilného lepidla a položenie dlažby - po 24 hodinách je dlažba pochôdzna
Následne aplikujeme flexibilnú škárovaciu hmotu

-Zábradlie:
V mieste pôvodného zábradlia osadiť nové zábradlie rúrkové s tyčovou výplňou orientovanou na zvislo, madlo oceľové rúrkové
Na ľavej strane každého schodiskového ramena osadiť nové madlo oceľové rúrkové

-Protipožiarne dvere:
Osadenie protipožiarnych dverí, približná poloha

Poznámka:
materiál dlažbu si zabezpečí investor,
materiál lepidlá, samonivelačný poter, malty, lišty zabezpečí dodávateľ,
po odstránení PVC je nutné prehodnotiť návrh úpravy podkladu a taktiež preveriť výškové rozdiely medzi poterom na chodbách a jestvujúcou keramickou dlažbou a taktiež podľa potreby upraviť návrh úpravy podkladu pre novú dlažbu zabezpečí dodávateľ,
súčasťou pokládky dlažby je soklík výšky 100 mm,
zábradlie a madlo musia spĺňať požiadavky STN ochranné zábradlia zabezpečí dodávateľ,
pred realizáciou prác a dodávok je nutné overiť rozmery na stavbe dodávateľom.

Poznámka 2:
Do projektovej dokumentácie (úplný podrobný opis zákazky) je možné nahliadnuť pri obhliadke zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
10 500,83 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.03.2021