Polyfunkčný dom s nájomnými bytmi Trebatice - Zmena dokončenej stavby Domu služieb - prestavbou, prístavbou, nadstavbou

  Zadávateľ:
Obec Trebatice
  Predpokladaná hodnota:
957.957,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 08:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Trebatice
IČO: 00313106
Hlavná 247/107, 92210 Trebatice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislava Papánek
Telefón: +421 908791511
Email: rrah@rrah.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trebatice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Polyfunkčný dom s nájomnými bytmi Trebatice - Zmena dokončenej stavby Domu služieb - prestavbou, prístavbou, nadstavbou
Referenčné číslo: 202101
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia chátrajúceho objektu Domu služieb - vo vlastníctve obce Trebatice, nachádzajúci sa v obci Trebatice na Hlavnej ulici. Pôvodná stavba, postavená v 60. rokoch minulého storočia, má suterén a dve nadzemné podlažia. Objekt je v súčasnosti v havarijnom stave. Nachádzajú sa v ňom nebytové priestory - pošta, klub dôchodcov na prízemí a nevyužívané nebytové priestory na 2NP. Zámerom obce je zmodernizovať budovu na polyfunkčný dom prestavbou pôvodných miestností, prístavbou a nadstavbou nových priestorov. Funkčne bude objekt rozdelený na nebytovú a bytovú časť. Z dvojpodlažnej budovy bude stavba zrekonštruovaná na štvorpodlažný polyfunkčný objekt. Na prízemí- 1NP bude nebytová časť spočívať z ambulancie lekára, pošty, kaderníctva a klubu dôchodcov. Na 2.NP-4.NP sa bude nachádzať 11 nájomných bytov (6-dvojizbových a 5-jednoizbových). Priestory v suteréne budú slúžiť pre bytovú i nebytovú časť polyfunkčného domu. Súčasťou rekonštrukcie bude i výstavba technickej infraštruktúry - verejný vodovod, kanalizácia s prípojkami, miestna komunikácia a parkoviská. K objektu bola Západoslovenskou distribučnou a.s. privedená v zmysle Zmluvy o spolupráci a právoplatného stavebného povolenia požadovaná kapacita elektrickej energie. Tento stavebný objekt- SO 08.01 Distribučné NN rozvody bol už skolaudovaný. V rámci stavby bude zmodernizovaná existujúca prípojka plynu. Stavba bude trvalá. Začiatok výstavby investor - obec Trebatice stanovuje v termíne do 14 dní od zaslania písomnej výzvy zhotoviteľovi, ktorá bude realizovaná po zabezpečení finančného krytia, t.j. po uzatvorení Zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby SR o poskytnutí dotácie na výstavbu nájomných bytov a úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
957 957,51 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212410-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Trebatice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia chátrajúceho objektu Domu služieb - vo vlastníctve obce Trebatice, nachádzajúci sa v obci Trebatice na Hlavnej ulici. Pôvodná stavba, postavená v 60. rokoch minulého storočia, má suterén a dve nadzemné podlažia. Objekt je v súčasnosti v havarijnom stave. Nachádzajú sa v ňom nebytové priestory - pošta, klub dôchodcov na prízemí a nevyužívané nebytové priestory na 2NP. Zámerom obce je zmodernizovať budovu na polyfunkčný dom prestavbou pôvodných miestností, prístavbou a nadstavbou nových priestorov. Funkčne bude objekt rozdelený na nebytovú a bytovú časť. Z dvojpodlažnej budovy bude stavba zrekonštruovaná na štvorpodlažný polyfunkčný objekt. Na prízemí- 1NP bude nebytová časť spočívať z ambulancie lekára, pošty, kaderníctva a klubu dôchodcov. Na 2.NP-4.NP sa bude nachádzať 11 nájomných bytov (6-dvojizbových a 5-jednoizbových). Priestory v suteréne budú slúžiť pre bytovú i nebytovú časť polyfunkčného domu. Súčasťou rekonštrukcie bude i výstavba technickej infraštruktúry - verejný vodovod, kanalizácia s prípojkami, miestna komunikácia a parkoviská. K objektu bola Západoslovenskou distribučnou a.s. privedená v zmysle Zmluvy o spolupráci a právoplatného stavebného povolenia požadovaná kapacita elektrickej energie. Tento stavebný objekt- SO 08.01 Distribučné NN rozvody bol už skolaudovaný. V rámci stavby bude zmodernizovaná existujúca prípojka plynu. Stavba bude trvalá. Začiatok výstavby investor - obec Trebatice stanovuje v termíne do 14 dní od zaslania písomnej výzvy zhotoviteľovi, ktorá bude realizovaná po zabezpečení finančného krytia, t.j. po uzatvorení Zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby SR o poskytnutí dotácie na výstavbu nájomných bytov a úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
957 957,51 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z dotačných zdrojov Ministerstva dopravy a výstavby SR, úveru zo ŠFRB a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 09:00
Miesto: Obecný úrad Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie
viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 25 000,00 EUR.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.03.2021