Rekonštrukcia pamätníka Dargov II. etapa

  Zadávateľ:
Košický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
259.539,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Košický samosprávny kraj
IČO: 35541016
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Rumanová
Telefón: +421 557268399
Email: renata.rumanova@vucke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
Hlavná adresa(URL): http://vucke.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia pamätníka Dargov II. etapa
Referenčné číslo: PLZ_1_2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia spevnených plôch pred súsoším, vrátane schodiska, realizácia novej retenčnej nádrže na závlahu, realizácia terénnych a sadových úprav a osvetlenie pamätníka novým úsporným LED osvetlením.
Podrobná špecifikácia predmetu časti zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii Rekonštrukcia pamätníka Dargov aktualizácia, máj 2017, Ing. Ján Staš, autorizovaný stavebný inžinier a v opise predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
259 539,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie: Košický Klečenov, areál Pamätníka Dargov, číslo parcely 355/12355/49; Kraj: Košický, okres Košice - okolie
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zhotovenie diela v podobe rekonštrukcie Pamätníka Dargov
II. etapa v rozsahu a za podmienok podľa:
-aktualizovanej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Stašom z mája 2017;
-Stavebného povolenia vydaného obcou Košický Klečenov, č. 110/2017-KK zo dňa 9.11.2017 a jeho predlženia vydaného obcou Košický Klečenov č. 212/2019-KK zo dňa 14.05.2020;
-Vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2017/009233 zo dňa 7.7.2017;
-Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., č. 6611719248 zo dňa 12.07.2017;
-Vyjadrenie spoločnosti VSD a.s., č. 0001/Ku/2017 zo dňa 22.8.2017;
-návrhu zmluvy o dielo tvoriacej prílohu Súťažných podkladov a ďalších požiadaviek uvedených v tomto opise.

Verejný obstarávateľ sa až po aktualizácií projektovej dokumentácie rozhodol, že v súčasnej dobe nebude realizovať SO 01 Sieň bojovej slávy doplnenie VZT a taktiež nebude realizovať v SO 05 Terénne a sadové úpravy v celom rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácií, ale v zmysle predloženého výkazu výmer (položky, ktoré v súčasnej dobe nepožadujeme, majú nulovú výmeru). Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v stavebnej projektovej dokumentácii predmetnej stavby a v jej prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
259 539,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku za ponuku podľa § 46 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Trvanie v dňoch podľa bodu II.2.7) sa pod pojmom od zadania zákazky rozumie odo dňa zahájenia diela v zmysle článku II. Miesto a čas plnenia, bod 2.2 návrhu zmluvných podmienok.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ZVO). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO.
1.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 ZVO v nadväznosti na § 113 ods. 2 písm. c) ZVO uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
1.2 Podľa § 32 ods. 4 ZVO ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3 Podľa § 32 ods. 5 ZVO ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu alebo
2. Podľa § 152 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
2.1 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie
2.2 Podľa § 152 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo
3. Podľa § 114 ods. 1 ZVO vo väzbe na § 39 ZVO môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
3.1 Podľa § 39 ods. 2 ZVO JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie.
3.2 Podľa § 39 ods. 4 ZVO ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy alebo,
4. Podľa § 114 ods. 1 ZVO môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným
vyhlásením:
- v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne mu na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.1.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
Upozornenie: Podmienka možnosti získania dokladov, podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, z informačných systémov
verejnej správy sa netýka hospodárskych subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo SR.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v dokumentoch k obstarávaniu - súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podrobnosti vykonania zákazky sú uvedené v návrhu zmluvných podmienok.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 13:00
Miesto: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, zasadacia miestnosť na prízemí budovy.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnosti o oprávnených osobách a otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1 Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 ZVO v systéme ERANET na URL adrese: https://ksk.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://ksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/161.
Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
VI.3.2 Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
VI.3.3 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://ksk.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://ksk.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
VI.3.4 Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
VI.3.5 Výnimky z elektronickej komunikácie: viď výkladové stanovisko úradu č. 3/2018 Žiadosti o nápravu a námietky akceptovateľné v listinnej podobe a cez elektronické schránky.
VI.3.6 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZVO Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED"), pričom z predloženého dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om alebo Čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom dokumentu JED, vyplniť len oddiel časti IV: "Globálny údaj, bez toho, aby vypĺňali ostatné relevantné oddiely predmetnej časti a požaduje ,aby bol JED vlastnoručne podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
VI.3.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods.1 a 2 ZVO.
VI.3.8 Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve na prekladanie ponúk a súťažných podkladoch sa v procese verejného obstarávania riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.3.9 Verejný obstarávateľ v súlade s § 112 ods. 6 ZVO druhá veta rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzná verejná súťaž).
VI.3.10 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako "RPVS").
VI.3.11 Povinnosť mať zapísaných partnerov verejného sektora v RPVS sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
VI.3.12 Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.03.2021