Mobilné pracoviská pre boj proti počítačovej kriminalite

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
245.522,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Raučina
Telefón: +421 250944421
Email: martin.raucina@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Mobilné pracoviská pre boj proti počítačovej kriminalite
Referenčné číslo: V2019264
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144700-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie mobilného pracoviska I a mobilného pracoviska II pre boj proti počítačovej kriminalite, ktoré pozostáva z motorového vozidla, súvisiacej prestavby a súvisiacich služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
245 522,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mobilné pracovisko I
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144700-5
50117100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prezídium Policajného zboru, úrad kriminálnej polície, Legerského 1, 812 72 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie mobilného pracoviska I pre boj proti počítačovej kriminalite, ktoré pozostáva z motorového vozidla, súvisiacej prestavby a súvisiacich služieb. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1a súťažných podkladov.
- množstvo 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
127 735,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK2017 ISF SC5/NC1/A1
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný s prostriedkov Európskej únie z fondu pre vnútornú bezpečnosť v rámci projektu Budovanie odborných kapacít pre boj proti počítačovej kriminalite kódové označenie SK2017 ISF SC5/NC1/A1
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mobilné pracovisko II
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144700-5
50117100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prezídium Policajného zboru, úrad kriminálnej polície, Legerského 1, 812 72 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie mobilného pracoviska II pre boj proti počítačovej kriminalite, ktoré pozostáva z motorového vozidla, súvisiacej prestavby a súvisiacich služieb. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č.1b súťažných podkladov.
- množstvo 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
117 786,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK2017 ISF SC5/NC1/A1
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný s prostriedkov Európskej únie z fondu pre vnútornú bezpečnosť v rámci projektu Budovanie odborných kapacít pre boj proti počítačovej kriminalite kódové označenie SK2017 ISF SC5/NC1/A1
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
- § 34 ods. 1 písm. a) zákona pre časť 1 až 2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 09:15
Miesto: Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na internetovej adrese (URL):
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/670
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkých uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 prvej vety zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

2. Verejná súťaž sa realizuje systémom Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (EKS). EO je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle (URL) https://eo.eks.sk/.
Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku:
https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

4. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese(URL) https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/670.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov.
Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na
vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/670.

5. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

6. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný
obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.

7. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

8. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za
každého člena skupiny. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred
podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne
stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že
všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

9. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči verejnému obstarávateľovi.

10. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

11. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.03.2021