SMS žreby

  Zadávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.938.334,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31340822
Brečtanová 1, 83007 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Katarína Bašnárová
Telefón: +421 259419248
Email: verejneobstaravanie@tipos.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11910
Hlavná adresa(URL): http://www.tipos.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obchodná spoločnosť prevádzkujúca číselné lotérie a internetové hry tvoriace štátnu lotériu a iné hazardné hry
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
SMS žreby
Referenčné číslo: 002/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
64212100-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v rámci podpory predaja produktov spoločnosti TIPOS, v rámci podpory projektu a podpory Prevádzkovania príslušnej hazardnej hry, v rozsahu a za podmienok určených rámcovou dohodou o zabezpečení podpory predaja (s ohľadom na prílohu č. 3 a prílohu č. 4), vrátane vytvorenia a prevádzkovania responzívneho webového sídla a poskytnutie práv a/alebo súvisiacich licencií spoločnosti TIPOS za podmienok určených rámcovou dohodou o zabezpečení podpory predaja.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 938 334,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
92351000-6
79340000-9
79341000-6
30211300-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
A. Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej len spoločnosť TIPOS) má záujem vytvoriť projekt, pri ktorom by bola využitá synergia dvoch rôznych hazardných hier, a to (i) inej hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pracovne označenej ako tzv. elektronické okamžité lotérie prostredníctvom SMS a (ii) číselných lotérií, najmä vzhľadom na efektívnejšie využitie prostriedkov potrebných na ich prevádzkovanie, dostupnejší a efektívny marketing, rýchle tempo vývoja nových technológií a potreby posilnenia jej konkurencieschopnosti.
B. Spoločnosť TIPOS má záujem o podporu predaja svojich produktov v rámci projektu prepojenia hazardných hier podľa písm. A vyššie, a to o. i. prostredníctvom podpory predaja na základe rámcovej dohody o zabezpečení podpory predaja.
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v rámci podpory predaja produktov spoločnosti TIPOS, v rámci podpory projektu a podpory Prevádzkovania príslušnej hazardnej hry, v rozsahu a za podmienok určených rámcovou dohodou o zabezpečení podpory predaja (s ohľadom na prílohu č. 3 a prílohu č. 4), vrátane vytvorenia a prevádzkovania responzívneho webového sídla a poskytnutie práv a/alebo súvisiacich licencií spoločnosti TIPOS za podmienok určených rámcovou dohodou o zabezpečení podpory predaja.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Výška odmeny z hrubého obratu z emisie elektronických žrebov okamžitej lotérie prostredníctvom krátkej textovej správy uvedená v percentách
Relatívna váha: 65 %
Názov: Výška odmeny z hrubého obratu stávok číselných lotérii uvedená v percentách
Relatívna váha: 35 %
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 938 334,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ je oprávnený uplatniť si opciu na predĺženie trvania Rámcovej dohody maximálne o ďalších 24 (dvadsaťštyri) mesiacov v súlade s článkom 9 bod 2 Rámcovej dohody.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000,00 (jednosto tisíc) EUR.
Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené vo Zväzku 1, Časť 1.1 Pokyny pre uchádzačov, Článok III Príprava ponuky, bod 16 Zábezpeka k ponuke súťažných podkladov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u je zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie na dodanie predmetu zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
6. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. decembra 2019 mení
§ 32 ods. 1 písm. b) a c) a § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií k podmienkam účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní a ich preukazovaniu nájdete vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 z 22. novembra 2019, ktoré je dostupné na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecnemetodicke-usmernenia-zakon-c3432015-z-z--51e.html?id=2522
7. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
8. Doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v bode VI.3) tohto oznámenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ v danej súťaži nestanovil žiadne podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi o zabezpečení systému manažérstva kvality.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, vyplní, podpíše a predloží JED, ktorý vyplní za seba.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, vyplní, podpíše a predloží JED za seba a predloží aj vyplnený/vyplnené, podpísaný/podpísané samostatný/ samostatné JED/JED-y, ktorý/ktoré obsahuje/obsahujú príslušné informácie a podpis každej z osôb, ktorých kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, uchádzač vyplní a predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov spolu s ich podpismi.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť použitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že táto osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia predložením dokladov podľa bodu III.1.1) tohto oznámenia, oprávnenie na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa musí vzťahovať k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytne a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť využitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že pri plnení na základe Rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity tejto osoby. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa bodu III.1.1) tohto oznámenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v bode VI.3) tohto oznámenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bod 1.:
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Uchádzač prostredníctvom predloženého zoznamu poskytnutých služieb preukáže, že v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol minimálne dve služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom v rámci každej z týchto poskytnutých služieb musí byť preukázané, že bolo rozoslaných minimálne 1.000.000 krátkych textových správ.
Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať nasledovné informácie, resp. prílohy:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti (vrátane počtu rozoslaných krátkych textových správ v rámci poskytnutej služby),
c) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu zmluvy (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
d) meno, priezvisko, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
Pod službami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje poskytnutie služieb v oblasti podpory akéhokoľvek produktu alebo služby, pri ktorých boli využité krátke textové správy.
Ak existujú referencie na podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určené podľa tohto bodu a sú uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní), verejný obstarávateľ ich zohľadní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti; v tomto prípade sa odporúča, aby uchádzač uviedol odkaz/odkazy na takúto referenciu/takéto referencie v dokumentoch, ktoré predkladá na preukázanie splnenia podmienok účasti.
V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia začala pred tromi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu/sumu zo zmluvnej ceny iba za tú časť, ktorá bola realizovaná/dodaná v požadovanom období. V prípade, ak služby realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
Bod 2.:
Uchádzač predloží
- platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 vydaný akreditovanou osobou alebo rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu alebo iný dôkaz o uchádzačom navrhovaných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality, ktoré sú rovnocenné požiadavkám ISO 9001 na zabezpečenie systému manažérstva kvality a
- platný certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO 27001 vydaný akreditovanou osobou alebo rovnocenný certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti vydaný príslušným orgánom členského štátu alebo iný dôkaz o uchádzačom navrhovaných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti, ktoré sú rovnocenné požiadavkám ISO 27001 na zabezpečenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.04.2021 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.04.2021 14:00
Miesto: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 37
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. K podmienkam účasti - JED:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hospodársky subjekt nie je v rámci časti IV JEDu Podmienky účasti oprávnený vyplniť len oddiel - Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.
Hospodársky subjekt vytvorí odpoveď na dokument JED výzva pomocou Modulu JED vo verejnej zóne. Postup vytvorenia odpovede je dostupný v Príručke k funkcionalitám webového sídla úradu zverejnenej na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu, najmä no nielen v rozsahu informácií uvedených v bode 6.2 Modul JED prístupný vo verejnej zóne a podbode 6.2.2 Akcie Modulu JED pre HS vo verejnej zóne tohto dokumentu.
Ak uchádzač použije JED/JED-y, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu prostredníctvom systému EVO požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí prostredníctvom systému EVO požadovaný/ požadované doklad/doklady verejnému obstarávateľovi v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
JED:
- elektronická verzia predvyplneného JED-u (xml súbor) je zverejnená v profile verejného obstarávateľa,
- adresa na vyplnenie elektronickej verzie JED-u: https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk.
2. Verejný obstarávateľ zadávanie zákazky realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "IS EVO"). Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html). Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom systému IS EVO.
Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ pri komunikácií elektronicky prostredníctvom systému EVO uvádza, že moment odoslania dokumentu sa považuje za moment jeho doručenia adresátovi.
Ďalšie informácie týkajúce sa komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 druhou vetou zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet
zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.03.2021