Odpad z obce Hliník nad Hronom

  Zadávateľ:
Obec Hliník nad Hronom
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
19.04.2021 13:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hliník nad Hronom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00320609
Železničná 320, 96601 Hliník nad Hronom
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Božena Bačíková
Telefón: +421 903525023
Email: bozena.bacikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5360
Hlavná adresa(URL): https://www.hliniknadhronom.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Odpad z obce Hliník nad Hronom
II.1.2) Hlavný kód CPV
90000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Zber, preprava, zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov z obce Hliník nad Hronom
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90500000-2
90510000-5
90512000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Hliník nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj
II.2.4) Opis obstarávania:
Zber, preprava, zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov z obce Hliník nad Hronom. Podrobnejší opis predmetu zákazky a predpokladané množstvá sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie osobného postavenia uchádzač predkladá doklady v súlade s § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ZoVO).
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 - uchádzač preukáže predložením dokladov nie starších ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponúk alebo podľa § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač v zmysle podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukáže, že je oprávnený dodávať požadované
tovary
3. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia
podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom
jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 34 ods. 1 písm j) ZoVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods.1 písm.j) ZoVO uchádzač predkladá údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má k dispozícii na poskytnutie služieb. Uchádzač musí disponovať nasledovnou technikou - minimálne dvoma špeciálnymi vozidlami na zabezpečenie zberu a zvozu v požadovanom rozsahu v súlade s predmetom zákazky. Požaduje sa preukázanie dispozičného práva k strojovému a technickému vybaveniu potrebnému k plneniu zmluvy, t. j. preukázanie, že uchádzač má v majetku, alebo bude mať dispozičné právo k strojovému a technickému vybaveniu počas celého trvania zmluvy na predmet zákazky.
Uchádzač predloží platné doklady, z ktorých musí byť zrejmý typ a parametre technických zariadení a prostriedkov. Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentný doklad. Odôvodnenie primeranosti podmienky: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a dobu platnosti zmluvy je nevyhnutné, aby mal uchádzač k dispozícii pre plnenie predmetu zákazky vozidlá na zvoz a odvoz komunálneho odpadu.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač v ponuke preukázať, že pri
plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Ver. obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy splnil osobitné podmienky zadávania zákazky predložením dokladov o odbornej spôsobilosti v súlade s predmetom zákazky, vydaných na základe osobitného predpisu Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch):
a) potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o registrácii podľa § 98 zákona o odpadoch (originál alebo overená kópia)
b) integrované povolenie vydané podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných zmien a doplnkov, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádzač bude zneškodňovať odpady z tejto zákazky;
c) povolenie príslušného orgánu štátnej správy na zhodnocovanie zmesových komunálnych odpadov činnosťou R1;
d) povolenie príslušného orgánu štátnej správy na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním,
e) a ďalšie.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.04.2021 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 13:15
Miesto: V dôsledku opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 bude otváranie ponúk zabezpečené online cez funkcionalitu systému ERANET, teda ponuky budú otvorené automaticky, elektronicky bez zásahu ľudského faktora v tomto systéme so zobrazením na monitore pripojeného počítača z akéhokoľvek dostupného miesta.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na online otváraní ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V súlade s § 64 ods. 4 ZoVO je neobmedzený prístup k súťažným podkladom vo formáte pdf zabezpečený odo dňa publikovania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, link:http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430442
2. Všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní verejný obstarávateľ v súlade s § 64 ods. 4 ZoVO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania. Obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému.
Zaregistrovaní záujemcovia budú informovaní o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie, obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú preto informovaní.
4. Pre potreby elektronickej komunikácie sa je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
5. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
6.Verejný obstarávateľ v tomto zadávaní zákazky bude postupovať podľa § ods. 7 ZoVO; vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
7. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZoVO.
8. Podľa § 28 ods. 2 ZoVO uvádzame, že zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodov technického charakteru, nakoľko predmetom zákazky sú služby. ktoré spolu súvisia.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.03.2021