Varín – úprava toku Varínka

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
1.857.738,22 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.03.2021
  Dátum zverejnenia:
22.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mrázová
Telefón: +421 456945157
Email: zuzana.mrazova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): http://svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Varín – úprava toku Varínka
Referenčné číslo: CS SVP PR 542/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45246400-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom stavby bude zabezpečenie ochrany obce Varín pred povodňovými prietokmi, stabilizáciou dna a brehov koryta vodného toku Varínka, v katastrálnych územiach Varín a Krasňany. Úprava vodného toku bude od r.km 0,000 pri zaústení Varínky do Váhu po r.km 2,106 pri premostení štátnej cesty č. II/583 Žilina - Terchová, úprava toku nebude súvislá a bude navrhnutá na návrhový prietok QlO0 = 250,00 m3.s-1 s 0,5 m bezpečnosťou.

Zoznam stavebných objektov
SO 01 Nábrežný múr na ľavom brehu, medzi železničným mostom a cestným mostom
SO 01. 1 Úprava ľavostranného brehu a koryta, medzi železničným mostom a cestným
mostom
V úseku medzi železničným a cestným obecným mostom, v dĺžke 321,00 m bude nábrežný múr zabezpečovat' stabilizáciu brehovej línie s bezpečnostným prevýšením 0,5 m nad hladinou QlO0. Nábrežný múr bude tvoriť monolitická železobetónová konštrukcia v tvare nepravidelného T".
Doplnok č. 1
Po vybudovaní nábrežného múru sa ryha zasype výkopovým materiálom. Povrch v hrúbke cca 0,4 m za dosype lomovým kameňom. Zemné práce vrátane opevnenia povrchu lomovým kameňom budú realizované len v rozsahu nevyhnutného výkopu, aby nedošlo k poškodeniu brehovej vegetácie.

SO 03 Protipovodňové opatrenia na ľavom brehu, nad cestným mostom
Nábrežný múr bude umiestnený pred existujúcou betónovou hrádzou - z návodnej strany. Nábrežný múr bude monolitická železobetónová konštrukcia.

SO 04 Nábrežný múr na pravom brehu, nad cestným mostom
Nábrežný múr bude monolitická železobetónová konštrukcia.

SO 05 Ochranná hrádza č.2 na pravom brehu, od rkm 0,985 po 1,279
Navrhnutá ochranná hrádza bude nehomogénna s tesniacou časťou, stabilizačnou časťou, návodnou kamennou pätkou a spevnenou korunou (zavalcovanou štrkodrvou).

SO 06 Ľavostranná a pravostranná úprava brehu, od rkm 1,638 po rkm 1,839
Opevnenie pätky a svahu bude pozostávať z lomového kameňa.

SO 07 Predlženie pravostrannej ochrannej hrádze
Pravostranná ochranná hrádza bude pokračovaním existujúcej ochrannej hrádze, svahy budú zahumusované a povrch upravený zavalcovanou štrkodrvou.

SO 08 Stabilizačné prahy
Stabilizáciu pozdĺžneho profilu toku budú zabezpečovat' priečne dnové prahy. Dnové prahy budú zapustené v dne koryta vodného toku tak, aby vytvárali miskovitý tvar koryta s trojuholníkovým priečnym profilom, kde bude sústredený prietok vody v suchom období.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 857 738,22 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálne územie Varín a katastrálne územie Krasňany, okres Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom stavby bude zabezpečenie ochrany obce Varín pred povodňovými prietokmi, stabilizáciou dna a brehov koryta vodného toku Varínka, v katastrálnych územiach Varín a Krasňany. Úprava vodného toku bude od r.km 0,000 pri zaústení Varínky do Váhu po r.km 2,106 pri premostení štátnej cesty č. II/583 Žilina - Terchová, úprava toku nebude súvislá a bude navrhnutá na návrhový prietok QlO0 = 250,00 m3.s-1 s 0,5 m bezpečnosťou.

Zoznam stavebných objektov
SO 01 Nábrežný múr na ľavom brehu, medzi železničným mostom a cestným mostom
SO 01. 1 Úprava ľavostranného brehu a koryta, medzi železničným mostom a cestným
mostom
V úseku medzi železničným a cestným obecným mostom, v dĺžke 321,00 m bude nábrežný múr zabezpečovat' stabilizáciu brehovej línie s bezpečnostným prevýšením 0,5 m nad hladinou QlO0. Nábrežný múr bude tvoriť monolitická železobetónová konštrukcia v tvare nepravidelného T".
Doplnok č. 1
Po vybudovaní nábrežného múru sa ryha zasype výkopovým materiálom. Povrch v hrúbke cca 0,4 m za dosype lomovým kameňom. Zemné práce vrátane opevnenia povrchu lomovým kameňom budú realizované len v rozsahu nevyhnutného výkopu, aby nedošlo k poškodeniu brehovej vegetácie.

SO 03 Protipovodňové opatrenia na ľavom brehu, nad cestným mostom
Nábrežný múr bude umiestnený pred existujúcou betónovou hrádzou - z návodnej strany. Nábrežný múr bude monolitická železobetónová konštrukcia.

SO 04 Nábrežný múr na pravom brehu, nad cestným mostom
Nábrežný múr bude monolitická železobetónová konštrukcia.

SO 05 Ochranná hrádza č.2 na pravom brehu, od rkm 0,985 po 1,279
Navrhnutá ochranná hrádza bude nehomogénna s tesniacou časťou, stabilizačnou časťou, návodnou kamennou pätkou a spevnenou korunou (zavalcovanou štrkodrvou).

SO 06 Ľavostranná a pravostranná úprava brehu, od rkm 1,638 po rkm 1,839
Opevnenie pätky a svahu bude pozostávať z lomového kameňa.

SO 07 Predlženie pravostrannej ochrannej hrádze
Pravostranná ochranná hrádza bude pokračovaním existujúcej ochrannej hrádze, svahy budú zahumusované a povrch upravený zavalcovanou štrkodrvou.

SO 08 Stabilizačné prahy
Stabilizáciu pozdĺžneho profilu toku budú zabezpečovat' priečne dnové prahy. Dnové prahy budú zapustené v dne koryta vodného toku tak, aby vytvárali miskovitý tvar koryta s trojuholníkovým priečnym profilom, kde bude sústredený prietok vody v suchom období.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 857 738,22 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia
II.2.14) Doplňujúce informácie
S ohľadom na bod II.2.7) tejto výzvy verejný obstarávateľ dopĺňa, že lehota uskutočnenia stavebných prác je do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo alebo do 30.06.2023, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v celej výzve len Zákon o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1) Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť faktúru do 60 dní odo dňa jej doručenia.
2) Verejný obstarávateľ upozorňuje na uplatnenie inštitútu zádržného, zábezpeky, zmluvné pokuty a poistenie uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 13.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 10:00
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa - Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom poverenia (splnomocnenia) na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronického systému IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf a ocenený výkaz výmer predložiť len vo formáte .xls/.xlsx (excel) v neuzamknutom súbore.
3) Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 50.000 EUR. Banková záruka alebo poistenie záruky musí byť súčasťou elektronickej ponuky. Písomný originál bankovej záruky alebo poistenia záruky musí byť doručený verejnému obstarávateľovi do podateľne. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
4) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
5) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
6) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
7) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu(GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.
8) ) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil doklady uvedené v bode bode 27.5 súťažných podkladov.
9) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nedisponuje technickým zabezpečením, s využitím ktorého by vedel online otvoriť ponuky a sprístupniť ich uchádzačom v rozsahu podľa § 52 ods. 3 Zákona o VO.
10) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
11) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v zmysle podmienok uvedených v prílohe číslo 2 súťažných podkladov (návrh zmluvy o dielo), zmluva o dielo nadobudne účinnosť
- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády, alebo
- dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP pre realizáciu diela, alebo
- dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly (štandardná ex-post kontrola verejného obstarávania Zákazky) vykonanej poskytovateľom, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania zákazky (po doručení správy z kontroly objednávateľovi), alebo v rámci ktorej objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,
podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.03.2021