Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
865.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.03.2021
  Dátum zverejnenia:
22.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165549
Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Alena Wagnerová
Telefón: +421 484413886
Email: awagnerova@nspbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspfdr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Likvidácia nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Referenčné číslo: FNsP FDR/RVO/283/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
90524400-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby- Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica" v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
Odpad, ktorého pôvodcom je FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie: nebezpečné odpady (N) a ostané odpady, do skupiny č. 18: Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti), číslo podskupiny a druhu odpadu: 18 01 03(N), 18 01 04 (O), 18 01 08 (N).

Časť 1: nebezpečný odpad 18 01 03(N) a 18 01 08 (N)
Časť 2: ostatný odpad 18 01 04 (O)
Číselný kód predmetu zákazky (CPV):
90524400-0 Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatná časť C Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len SP).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
865 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
1
Časť č.: Časť 1: nebezpečný odpad 18 01 03(N) a 18 01 08 (N)
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90524400-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby- Likvidácia nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica" v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
Nebezpečný odpad 18 01 03(N) a 18 01 08 (N)
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatná časť C Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len SP).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
856 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
2
Časť č.: Časť 2: ostatný odpad 18 01 04 (O)
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90524400-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby- Likvidácia nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica" v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
Ostatný odpad 18 01 04 (O)
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatná časť C Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len SP).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZoVO:
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) platné od 01.12. 2019.
1.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4 Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží:
LEN pre časť č. 1:
Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov
LEN pre časť č. 1:
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (za predchádzajúce tri roky sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom, pred dňom lehoty na predkladanie ponúk), ktorých predmet je rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky tzn. odvoz vrátane likvidácie nebezpečného odpadu, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V zozname, bude okrem cien, objemu, lehôt dodania/poskytnutia, uvedený presný názov, sídlo a kontaktná osoba odberateľa na overenie údajov a jej telefónne číslo a presný opis predmetu zákazky.
Zoznam bude doplnený referenciami/dôkazmi plnení potvrdenými v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky poskytol služby, ktorých predmet je rovnaký alebo podobný ako predmet zákazky spolu v minimálnom objeme 200 000 kg
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zákazka bude realizovaná v zmysle obchodných podmienok, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Rámcová dohoda s jedným uchádzačom pre každú časť samostatne
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste sídla verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com.
2) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme
JOSEPHINE, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.
3) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku vo výške:
- Časť č.1: 17 000,00 € (slovom: sedemnásťtisíc eur)
- Časť č.2: nepožaduje sa
4) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZoVO.
5) Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej
osoby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
6) Všetky nevyhnutné informácie uvádza verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.03.2021