Technologické vybavenie do pekárenskej výroby

  Zadávateľ:
Pekáreň z dvora s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
361.487,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.04.2021 11:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.03.2021
  Dátum zverejnenia:
22.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Pekáreň z dvora s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50311824
Pri Starej prachárni 13, 83104 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Hriňa
Telefón: +421 905273348
Email: pekarenzdvora@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19243
Hlavná adresa(URL): http://emem.eranet.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://emem.eranet.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Podnikateľská činnosť.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Technologické vybavenie do pekárenskej výroby
Referenčné číslo: Pekaren/2021/T001
II.1.2) Hlavný kód CPV
39711200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup technológie na vybavenie kuchyne pre pekárenské účenly na prípravu knedlí, buchiet na pare a šišiek.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
361 487,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kuchynské spotrebiče
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39711100-0
39711360-0
39711211-1
42921320-7
39711400-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kolačkov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 zákazky je nákup kuchynských spotrebičov pre pekárenské účely na prípravu knedlí, buchiet na pare a šišiek, ktoré pozostávajú z nasledovných položiek:
Chlad. miestnosť s monoblok. agregátom
Chladiaca skriňa
Osievačka múky
Univerzálny robot - miesič, šľahač (1. typ)
Elektrický konvektomat plne automatický
Podstavec pod konvektomat
Elektrický konvektomat s programom
Univerzálny robot - miesič, šľahač (2. typ)
Mlynček na mak
Balička potravín
Plnička šišiek a buchiet
Kvasomat
Fritéza šišiek
Umývací stroj na kuchynský riad
Rozvalovačka cesta
Delička cesta
Plynová smažiaca panvica

Podrobné vymedzenie časti 1 predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
314 514,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, kód projektu v ITMS2014+ : 313031I649
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Verejný obstarávateľ požaduje v rámci predmetu zákazky zložiť zábezpeku vo výške 5000 EUR. Spôsob predloženia zákazky upravuje bod 17. Súťažných podkladov.
2. Lehota na dodanie predmetu zákazky začne plynúť až dňom doručenia objednávky kupujúcim predávajúcemu.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vybavenie kuchyne
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42923100-3
34911100-7
44619300-5
39141500-7
39137000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kolačkov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 zákazky je nákup vybavenia kuchyne pre pekárenské účely na prípravu knedlí, buchiet na pare a šišiek, ktoré pozostávajú z nasledovných položiek:
Kontrolná váha
Plošinová váha
Zavážací vozík
Prepravky
Automatický zmäkčovač vody
Nástenný digestor + motor - veľký
Nástenný digestor + motor - malý

Podrobné vymedzenie časti 2 predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
31 300,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, kód projektu v ITMS2014+ : 313031I649
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota na dodanie predmetu zákazky začne plynúť až dňom doručenia objednávky kupujúcim predávajúcemu.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kuchynský nábytok
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39151100-6
39150000-8
39141000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kolačkov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 3 zákazky je nákup kuchynského nábytku pre pekárenské účely na prípravu knedlí, buchiet na pare a šišiek, ktoré pozostávajú z nasledovných položiek:
Pracovný stôl veľký s policou - stredný
Pracovný stôl veľký s policou - väčší
Pracovný stôl veľký s policou - menší
Pracovný stôl so zásuvkami a policou
Umývací jednodrezový stôl so zváranou vaňou
Regál nerezový policový - stredný
Regál nerezový policový - menší
Regál nerezový policový - väčší

Podrobné vymedzenie časti 3 predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 293,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, kód projektu v ITMS2014+ : 313031I649
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota na dodanie predmetu zákazky začne plynúť až dňom doručenia objednávky kupujúcim predávajúcemu.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
A) Zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov na ÚVO preukáže záujemca/uchádzač podmienky podľa § 32 ods. 1
písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5.
B) Vypisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1
písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdeny za trestny čin korupcie, trestny čin poškodzovania finančnych záujmov Európskych spoločenstiev,trestny čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestny čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestny čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny čin terorizmu a niektorych foriem účasti na terorizme, trestny čin obchodovania s ľuďmi, trestny čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestny čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
C) Potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže
podmienku podľa §32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
D) Potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
E) Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1
písm. d) nebol na jeho majetok vyhláseny konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušeny konkurz pre nedostatok majetku.
F) Dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktory zodpovedá
predmetu zákazky uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. e) je oprávneny dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
G) Čestnym vyhlásením uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. f) nemá uloženy zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdeny konečnym rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
H) Uchádzač/záujemca sa podľa §32 ods. 1 písm. g) nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitnych predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejny obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
I) Uchádzač/záujemca sa podľa §32 ods. 1 písm. h) nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijnych povinností, ktoré dokáže verejny
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
J) Preukázanie splnenia osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť
Jednotnym európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
K) Splnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní možno preukázať aj zápisom do
Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 nasl. zákona o verejnom obstarávaní.
L) Uchádzač je povinny predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ako scan originálu alebo úradne overenej kópie.
M) Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Úspešný uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas trvania projektu, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a bude povinný poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Verejný obstarávateľ / kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy medzi a výsledky finančnej kontroly kupujúceho zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.04.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 19.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 11:30
Miesto: Pekáreň z dvora s.r.o., Kolačkov 138, 065 11 Kolačkov. Verejný obstarávateľ zároveň umožní uchádzačom zúčastniť sa otvárania ponúk aj online cez systém ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejny obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkym uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v systéme ERANET na URL adrese: https://emem.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania
(priamy link: http://emem.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/107)

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://emem.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://emem.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

4. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme ERANET, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

5. Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV. Jednotného európskeho dokumentu. Hospodársky subjekt je povinný predložiť Jednotný európsky dokument s uvedením informácií podľa jednotlivých oddielov III. tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

6. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po kladnom výsledku administratívnej kontroly vykonanej Sprostredkovateľským orgánom a Úradom pre verejné obstarávanie (ak sa vyžaduje).

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.03.2021