Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry

  Zadávateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
21.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.03.2021
  Dátum zverejnenia:
22.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Emília Gregorová
Telefón: +421 2259266232
Fax: +421 123456789
Email: emilia.gregorova@land.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/255
Hlavná adresa(URL): https://www.mpsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry
II.1.2) Hlavný kód CPV
79212000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len EPZF) a z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EPFRV) na finančné roky 2022-2024.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky podľa § 28 ZVO
Pri zvažovaní ne/rozdelenia zákazky na časti VO dostatočne zvážil všetky okolnosti, a predovšetkým však požiadavky vyplývajúce z legislatívy Európskeho únie.

Verejný obstarávateľ (ďalej aj VO") nerozdelil zákazku, pretože v súlade s platnou legislatívou Európskej únie musí určiť iba jeden certifikačný orgán, ktorý vykonáva komplex na seba nadväzujúcich činností, ktorých výsledkom je poskytnutie stanovísk (výrokov audítora) k účtovným závierkam poľnohospodárskych fondov za príslušný finančný rok.
Rozdelenie zákazky na časti preto nie je prípustné, t. j. je objektívne nerealizovateľné.
Legislatíva EÚ: Podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 je certifikačný orgán verejný alebo súkromný audítorský orgán určený členským štátom. Ak ide o súkromný audítorský orgán a ak sa to vyžaduje podľa uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva, vyberá ho členský štát prostredníctvom verejného výberového konania.

Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania, ani obmedzujúce hospodársku súťaž. Navyše je možné, aby ponuku predložila aj skupina dodávateľov tvorená viacerými hospodárskymi subjektmi.

VO je presvedčený, že aktuálne na trhu pôsobí dostatok hospodárskych subjektov, ktoré dokážu poskytnúť celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len EPZF) a z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EPFRV) na finančné roky 2022-2024.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, a to je súčasťou prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí služieb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "verejný obstarávateľ" alebo "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS"), ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk.
V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), a e) ZVO. Ostatné doklady záujemca/uchádzač predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa ZVO v znení účinnom do 1. 12. 2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS: - verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom príslušného informačného systému - oversi.sk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. b) ZVO
Ich splnenie preukáže potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania (v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu) podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa.

V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ekvivalentné, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
Ak uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky z objektívnych dôvodov nevie predložiť takéto overené doklady, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedená skutočnosť potvrdzujúca uzatvorenie platného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO spoločne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Uchádzač (ďalej "U") preukáže splnenie tejto podmienky účasti zoznamom poskytnutých služieb (zmlúv) v oblasti predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (ďalej aj ako "O"); dokladom je referencia (ďalej len "R"), ak odberateľom bol VO alebo obstarávateľ podľa ZVO, v min. súhrnnej výške 2 500 000,- EUR bez DPH.

2. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
preukázaná údajmi o vzdelaní a odb. praxi alebo o odb. kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.
VO požaduje, aby U predložil Zoznam kľúčových expertov (ďalej len "E") zodpovedných za poskytnutie služby s uvedením údajov o vzdelaní, odb. praxi a odb. kvalifikácii.
Požiadavky na odb. spôsobilosť, vzdelanie a prax (ďalej ako prax) za jedn. E preukáže U predložením:
a)dokladov o vzdelaní;
b)profesijných životopisov -CV alebo ekviv. dokladov podpísaných prísl. E.
CV - U preukáže odb. prax a prak. skúsenosti E / zoznamom projektov,
c) platných certifikátov, osvedčení alebo ekv. dokladov zodpovedajúcej úrovne, vydaných medzin. uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou.
Certifikát (ďalej len "C") alebo ekv. doklad deklarujúci potvrdenie odb. spôsobilosti a/alebo jaz. znalostí musí obsahovať najmä:
jednoz. identifikáciu autority, ktorá C alebo ekv. doklad vydala.
jednoz. identifikáciu osoby, ktorej bol C alebo ekv. doklad vydaný,
jednoz. určenie úrovne napr. jaz. znalostí alebo iných spôsobilostí
dátum vydania C alebo ekv. dokladu,
dátum exspirácie C (ak je aplikovateľné v danej situácii).

VO odporúča, aby predložený CV príslušného E obsahoval min. nasledovné údaje:
-meno a priezvisko príslušného E,
-históriu zamestnania a súčasnú prac. pozíciu/ dĺžku praxe príslušného E vo vzťahu k predmetu
zákaz. (zamestnávateľ/O, trvanie prac. pomeru/trvanie praxe rok a mesiac od do, pozícia, ktorú
prísl. E zastával), resp. dĺžku riadiacej praxe (v prípade kľúčového E č. 1),
-najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného E - stupeň vzdelania, študijný odbor/zameranie, čas. obdobie štúdia od do,
-informácie o dosiahnutých jazykových znalostiach príslušného E- anglický jazyk, dosiahnutá min.
úroveň
-dĺžku odb. praxe vo vzťahu k predmetu zákazky príslušného E; v prípade požiadavky na preukázanie
počtu rokov praxe
-praktické skúsenosti E (názov projektu/predmetu plnenia, identifikácia odberateľa/zamestnávateľa, stručný opis projektu/predmetu plnenia tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek VO na preukázanie profesionálnej praktickej skúsenosti E- člena prac. tímu, pozícia na projekte/predmete plnenia, ktorú E - člen pracovného tímu zabezpečoval a ktorú zastával u zamestnávateľa/odberateľa, pre ktorého E v konkrétnej pozícii uvedené činnosti vykonával, obdobie rok a mesiac od - do);
-informácie o dosiahnutej odb. kvalifikácii člena prac. tímu a prípadne ďalšie relev. informácie a
údaje o praxi, ďalších zručnostiach E
-CV E môže obsahovať aj údaj o kontaktnej osobe odberateľa/zamestnávateľa - dobrovoľný údaj
/meno a priezvisko, tel., email/),
-dátum a podpis experta.

U je povinný preukázať splnenie požiadaviek E č. 1 až č. 3 troma rôznymi osobami, tzn. jednou osobou nemôže preukázať splnenie minimálnych požiadaviek viacerých expertov.
U môže na preukázanie tech. spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť tech. a odb. kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí U VO preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie tech. alebo odb. spôsobilosti.

Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odb. kvalifikáciou alebo relevantnými odb. skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) ZVO, U môže využiť kapacity inej osoby, len ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo ver. obstarávaní týkajúcich sa tech. spôsobilosti alebo odb. spôsobilosti podľa § 34 ZVO spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k PÚ č. 1
U predloží zoznam poskytnutých služieb (S) rov. alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné 3 r. od vyhlásenia VO v min. súhrnnej výške 2 500 000 EUR, z toho jednu (1) zmluvu (Z), ktorej predmetom boli audítorské S v oblasti fondov EÚ v min. hodnote 500 000 EUR.
Za poskytnutie S rov. alebo podob. charakteru ako je predmet zákazky sa považuje poskytnutie audítorských S.
V prípade, ak poskytnutie S realizoval U ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finan. objem, realizovaný ním samotným.
V prípade, ak dokladom je R, odporúča sa uviesť link na stránku, kde je konkrétna R zverejnená.
V prípade, ak U uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytnutie S sa začalo pred 3 r., alebo nebolo skončené do vyhlásenia VO (ďalej aj ako rozhodné obdobie) U v zozname uvedie zvlášť rozpoč. náklad iba za tú časť posk. S, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.
Odporúča sa, aby zoznam posk. S bol uvedený zoznamom uzavretých zmlúv (ak dokladom nie je R) a obsahoval najmä nasl. údaje:
názov a sídlo odberateľa/O,
kontaktné údaje O (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
predmet posk. S a/alebo dodávok,
dobu a podiel na poskytovaní referenčnej dodávke S,
cenu za poskytnuté S a dodávky v eurách.
U môže uviesť aj kontaktné údaje O (dobrovoľný údaj), kde je možné uvedené informácie overiť
(meno, priezvisko, tel. č., e-mail)

k PÚ č. 2
U preukáže splnenie nasl. min. požiadaviek na E č. 1 až 3:

Kľúč. E č. 1 - vedúci audítor a manažér projektu (garant kvality)
VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomic. zamerania, preukázané dokladom o vzdelaní,
znalosť angl. jazyka min. na stupni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca (ďalej len "SERR") pre jazyk. znalosti, preukázaná C, osvedčeniami a údajmi v CV,
5 r. riadiacej praxe, preukázaná CV a potvrdením zamestnávateľa resp. čestným vyhlásením (ČV), ak pôsobil ako SZČO,
min. 3-r. prac. skúsenosť s audítorskými alebo poraden. projektmi v oblasti postupov a procesov týkajúc. sa financovania pomoci poskyt. z fondov EÚ na úrovni ČŠ EÚ, preukázaná CV s uvedením zoznamu projektov (ZP),
prac. účasť v pozícii vedúc. tímu, projekt. manažéra alebo E na min. 3 audítorsk. alebo por. projektoch týkajúcich sa preverenia postupov riadenia a administrácie pomoci poskyt. z fondov EÚ preukázaná CV s uvedením ZP,
min. 3-r. skúsenosti s výkonom auditov stanovených v legislatíve EÚ týkajúcej sa fondov EÚ, preukázané CV s uvedením ZP,
platná licencia štatutárneho audítora v SR alebo ekv. licencia,
platný C v oblasti výkonu auditu v štátnej správe - Certifikovaný audítor štátnej správy (CGAP Certified Government Auditing Professional) alebo iný obdobný medzin. C, napr. CIA - Certified Internal Auditor, ACCA - Association of Certified Chartered Accountants,
platný, medzin. uznávaný C v oblasti riadenia projektov.

Kľúč. E č. 2 - E na audit bezpečnosti IS využívaných v rámci fondov EÚ
VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti elektrotechniky alebo informatiky, preukázané dokladom o vzdelaní,
znalosť angl. jazyka min. na stupni B2 SERR pre jaz. znalosti, preukázaná CV,
celková odb. prax min. 7 r. v oblasti informačných technológií preukázaná CV a potvrdením zamestnávateľa, resp. ČV, ak pôsobil ako SZČO,
min. 3-r. skúsenosti s audítorskými resp. poradenskými projektmi, ktoré zahŕňali audity bezpečnosti
IS podľa noriem ISO, preukázané CV s uvedením ZP,
platný CV v oblasti auditu bezpečnosti Inf. sys. CISA - Certifikovaný audítor
IS alebo iný obdobný medzin. C.

Kľúč. E č. 3 - E na ročný audit výdavkov financovaných z fondov EÚ (certifikačný audit)
VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, preukázané dokladom o vzdelaní,
min. 5-r. prac. skúsenosť s realizáciou audítorských alebo poraden. projektov,
znalosť angl. jazyka min. na stupni B2 SERR pre jaz. znalosti, preukázaná CV,
užívateľská znalosť práce s PC (Word, Excel, Powerpoint), preukázaná CV,
skúsenosti s výkonom auditov fondov EÚ, min. 2 audity preukázané CV s uvedením ZP,
ďalšie pož. uvedené v VI.3
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
-Záujemca/uchádzač/Audítorská spoločnosť je právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a má platnú licenciu. Audítorská spoločnosť musí mať dobrú povesť v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

-Úspešný uchádzač musí mať najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy platne uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom predmetu plnenia zmluvy s minimálnym plnením vo výške 5 mil. EUR s DPH a

-Súčasne čestné vyhlásenie, ktorým sa zaväzuje, že bude udržiavať takéto poistenie v platnosti počas celej doby platnosti tejto zmluvy a minimálne 3 roky po ukončení platnosti zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.04.2021 10:30
Miesto: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým U, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca U sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal U.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Zákazka sa realizuje podľa § 66 ods. 7 ZVO (reverzná súťaž), nakoľko vyhodnotenie splnenia PÚ podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.VO pri zad. zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje cez systém elektr. verej. obstarávania (IS EVO verzia 18.0) - https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo-5f6.html.
2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), ktorá je zverejnená na stránke portálu EVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html .
3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si Z vytvoril účet v IS ÚVO https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade, ak hosp. subjekt/HS, za ktorého Z predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné HS po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.
4.Súťažné podklady/SP sú prístupné v profile VO a v IS EVO. Z/U má priamy a neobmedzený prístup k SP, a preto ich VO nebude poskytovať v listinnej podobe.
5.Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektr. cez IS EVO verzia 18.0. Telef. kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti IS, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.
6.EK môže prebiehať aj cez iné IS alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektr. podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a dopl. niektorých zákonov do elektronickej schránky U.
7.V prípade otázok týkajúcich sa IS EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v IS EVO elektr. na e-mail. adrese helpdesk_evo@uvo.gov.sk prípadne telef. počas prac. dní v čase od 08:00 do 16:00 hod.na 02 502 64 370.
8.VO odporúča Z/U sledovať aktualiz. info týkajúce sa IS EVO na web sídle ÚVO.

9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektr. výlučne cez IS EVO verzia 18.0.

10.Od Z/U sa bude požadovať predloženie originálov elektronických dokladov cez IS EVO, buď:
a) vydaných v elektronickej podobe, a/alebo
b) vydaných listinne, transformovaných zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektr. podobe výkonu pôsobnosti orgánov verej. moci a o
zmene a dopl. niekt. zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.

11.Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ určené VO Jednotným európskym dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky PÚ určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.

12.Ak U preukazuje splnenie PÚ JED, v časti IV JED môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky PÚ bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.

13.doplnenie PÚ podľa § 34 ods. 3 ZVO v bode III.1.3) Z pís. zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvy. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie tech. alebo odb. spôsobilosti, musí preukázať splnenie PÚ týkajúce sa osob. postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity U poskytnuté.

14. doplnenie min. pož. na Kľ. E č. 3 k bodu III.1.3) ozn.
-skúsenosti s projektmi na úrovni orgánu štátnej alebo verejnej správy v ČŠ EÚ, ktoré zahŕňali
vzorkovanie množiny dát/výber vzorky (sampling), preukázané CV s uvedením ZP,
-platný C v oblasti výkonu auditu v štátnej správe - Certifikovaný audítor štátnej správy (CGAP Certified
Government Auditing Professional) alebo iný obdobný medzin. C, napr. CIA - Certified Internal
Auditor, ACCA - Association of Certified Chartered Accountants.

15.V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie PÚ skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať PÚ stanovené v tomto oznámení u U, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
16.VO vylúči z ver. obstarávania U/Z, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že U/Z uzavrel v danom VO s iným HS dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

17.Predmetné VO sa netýka zeleného VO, obstarávania inovácií, ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.03.2021