Prestupné bývanie

  Zadávateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou
  Predpokladaná hodnota:
562.935,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.03.2021
  Dátum zverejnenia:
22.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Moldava nad Bodvou
IČO: 00324451
Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.moldava.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestupné bývanie
Referenčné číslo: 2020/08/Moldava
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je riešenie prestupného bývania stavebného objektu SO 01, ktorého súčasťou je obnova bytových jednotiek a obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. ČSA 5, 7, č.p. 1246 v Moldave nad Bodvou. Objekt sa nachádza na parcele č. 1246 k.ú. Moldava nad Bodvou, kraj Košický. Bytový dom sa nachádza v obytnej zóne v intraviláne mesta. Hlavné vstupy sú zo západnej strany.
Predmetom zákazky je riešenie prestupného bývania stavebného objektu SO 02, ktorého súčasťou je obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. ČSA 9, 11, č.p. 1245 v Moldave nad Bodvou. Objekt sa nachádza na parcele č. 1245 k.ú. Moldava nad Bodvou, kraj Košický. Bytový dom sa nachádza v obytnej zóne v intraviláne mesta. Hlavné vstupy sú zo západnej strany.
Miestom realizácie navrhovaného zámeru je rovinatý pozemok s existujúcimi stavbami SO 01 a SO 02.
Stavba z východnej strany susedí s obecnou cestnou komunikáciou, od ktorej ju delí chodník a pás zelene, na západnej strane sa nachádza pozemok slúžiaci ako príjazdová komunikácia a odstavná plocha pre automobily, na severnej strane je obecná cestná komunikácia, na juhu bytový dom a garáže. Parcela, na ktorej sú objekty, je rovinatá, v okolí objektu sa nachádzajú zelené zatrávnené plochy, chodníky, v blízkosti stavby rastie vzrástly listnatý strom.
Pozemok nie je oplotený. Objekt je napojený na inžinierske siete plynová prípojka a OPZ, NN prípojka, vodovodná prípojka a prípojka splaškovej kanalizácie. Dažďové vody z riešenej strechy sú zvedené exteriérovými zvodmi do dažďovej kanalizácie. Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia. Počas výstavby nedôjde k obmedzeniu priestorových nárokov mimo riešeného územia. Plocha v okolí stavby je dostačujúca pre zriadenie staveniska. Vlastníkom objektov je mesto Moldava nad Bodvou.

Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky, súčasťou ktorej je projektová dokumentácia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
562 935,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
45330000-9
45400000-1
45320000-6
45262650-2
45331000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky je ul. ČSA 5, 7, č.p. 1246 a ul. ČSA 9, 11, č.p. 1245 v Moldave nad Bodvou.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je riešenie prestupného bývania stavebného objektu SO 01, ktorého súčasťou je obnova bytových jednotiek a obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. ČSA 5, 7, č.p. 1246 v Moldave nad Bodvou. Objekt sa nachádza na parcele č. 1246 k.ú. Moldava nad Bodvou, kraj Košický. Bytový dom sa nachádza v obytnej zóne v intraviláne mesta. Hlavné vstupy sú zo západnej strany.
Predmetom zákazky je riešenie prestupného bývania stavebného objektu SO 02, ktorého súčasťou je obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. ČSA 9, 11, č.p. 1245 v Moldave nad Bodvou. Objekt sa nachádza na parcele č. 1245 k.ú. Moldava nad Bodvou, kraj Košický. Bytový dom sa nachádza v obytnej zóne v intraviláne mesta. Hlavné vstupy sú zo západnej strany.
Miestom realizácie navrhovaného zámeru je rovinatý pozemok s existujúcimi stavbami SO 01 a SO 02.
Stavba z východnej strany susedí s obecnou cestnou komunikáciou, od ktorej ju delí chodník a pás zelene, na západnej strane sa nachádza pozemok slúžiaci ako príjazdová komunikácia a odstavná plocha pre automobily, na severnej strane je obecná cestná komunikácia, na juhu bytový dom a garáže. Parcela, na ktorej sú objekty, je rovinatá, v okolí objektu sa nachádzajú zelené zatrávnené plochy, chodníky, v blízkosti stavby rastie vzrástly listnatý strom.
Pozemok nie je oplotený. Objekt je napojený na inžinierske siete plynová prípojka a OPZ, NN prípojka, vodovodná prípojka a prípojka splaškovej kanalizácie. Dažďové vody z riešenej strechy sú zvedené exteriérovými zvodmi do dažďovej kanalizácie. Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia. Počas výstavby nedôjde k obmedzeniu priestorových nárokov mimo riešeného územia. Plocha v okolí stavby je dostačujúca pre zriadenie staveniska. Vlastníkom objektov je mesto Moldava nad Bodvou.

Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky, súčasťou ktorej je projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
562 935,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 6.1Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu: Ľudské zdroje 6.2Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
II.2.14) Doplňujúce informácie
6.1Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu: Ľudské zdroje
6.2Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
6.3Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
6.4Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na obmedzený počet znakov tohto formulára a súčasne, aby bol dodržaný súlad s § 40 ods. 1 ZVO a nedošlo k vzájomnému rozporu podmienok účasti ak sa uvádzajú vo viacerých dokumentoch, verejný obstarávateľ uvádza podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO v Kapitole A.2 - Podmienky účasti uchádzačov, Časť I. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (podľa § 32 ZVO), kde sa okrem iného uvádza, že Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 5 k SP alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 7 k SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na obmedzený počet znakov tohto formulára a súčasne, aby bol dodržaný súlad s § 40 ods. 1 ZVO a nedošlo k vzájomnému rozporu podmienok účasti ak sa uvádzajú vo viacerých dokumentoch, verejný obstarávateľ uvádza podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO v Kapitole A.2 - Podmienky účasti uchádzačov, Časť III. Rozsah požiadaviek na technickú alebo odbornú spôsobilosť a doklady na ich preukázanie, kde sa okrem iného uvádza, že Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 5 k SP alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 7 k SP.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov tohto formulára a súčasne, aby bol dodržaný súlad s § 40 ods. 1 ZVO a nedošlo k vzájomnému rozporu podmienok účasti ak sa uvádzajú vo viacerých dokumentoch, verejný obstarávateľ uvádza podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO v Kapitole A.2 - Podmienky účasti uchádzačov, Časť III. Rozsah požiadaviek na technickú alebo odbornú spôsobilosť a doklady na ich preukázanie, kde sa okrem iného uvádza, že Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 5 k SP alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 7 k SP.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 46 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vo výške 12 000,00 EUR (dvanásťtisíc eur), resp. ekvivalent v inej mene. Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch, v Kapitole A.1 - Pokyny pre uchádzačov v Časti III Príprava dokumentov a dokladov ponuky, v bode 18.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 12:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 13:00
Miesto: Kontaktné miesto verejného obstarávateľa: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava,SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zasadačka č.105, 1.poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na aktuálne Covid - opatrenia, otváranie ponúk bude realizované elektronicky "ON-LINE" funkcionalitou IS EVO ver. 18. Viď Príručka k funkcionalite On-line sprístupnenie ponúk na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. Ponuky budú sprístupnené funkcionalitou IS EVO ver. 18 "On- line".
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41ZVO
upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
2.Verejný obstarávateľ (VOb) vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších
subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
3.Zmluva bude podpísaná s úspeš.uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z.(zápis v
RPVS)
4.VOb si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy v prípade
negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkoľvek sankcií zo
strany zhotoviteľa.
5.Lehota splatnosti čiastkovej faktúry a konečnej faktúry je 60 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky
6.Vyžaduje sa záručná lehota 60 mesiacov a zádržné vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy.
7. VOb bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ spracoval podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. plán
užívania stavby po ukončení stavených prác.
8. VOb bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ zabezpečil činnosť koordinátora BOZP na stavenisku
počas doby realizácie predmetu zmluvy podľa § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.
9.Plán organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) bude prílohou k zmluve.99
10.Od úspešného uchádzača ako zhotoviteľa sa vyžaduje ku podpisu zmluvy predložiť doklad o uzatvorenom poistení za
škodu spôsobenú pri výkone činnosti ako aj potvrdenie o zaplatení poistného, ktoré budú prílohou ku zmluve.
11.Súčasťou predmetu zmluvy sú špeciálne stavebné práce (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.) - úpravy vonkajších
povrchov obvodového plášťa budovy s kontaktným tepelnoizolačným systémom ETICS (External Thermal Isulation
Composite Systems) a zabudovanie otvorových konštrukcií do stavby. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu špeciálnych
stavebných prác v súlade s požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným rovnocenným
postupom.Osvedčená kópia príslušného dokladu predloží úspešný uchádzač a bude prílohou k zmluve.
12.VO bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie,
predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke
ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll . Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom
obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VOb a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s
doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
13.VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v
danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40ods. 6 písm. g) ZVO.
14.Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa §
56 ods. 8 až 11 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok ( § 42 ods. 12).
15.Ostatné informácie sú v SP.
16. Verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.03.2021