Stavebný dozor (SOŠS, SOŠP, SOŠE)

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
77.406,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
19.03.2021
  Dátum zverejnenia:
22.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
IČO: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Helena Kučková
Telefón: +421 415032111 / 415032414
Email: helena.kuckova@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.regionzilina.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebný dozor (SOŠS, SOŠP, SOŠE)
Referenčné číslo: 4_21
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Stavebný dozor (SOŠS, SOŠP, SOŠE) je výkon stavebného dozoru.
Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru pre v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny.
Rozsah zákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), prílohy č. 5 cenníka UNIKA.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
77 406,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej Žilina - stavebný dozor
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola stavebná, Bánovská cesta 9, Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky Stavebný dozor (SOŠS, SOŠP, SOŠE) je výkon stavebného dozoru.
Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru pre v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny.
Rozsah zákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), prílohy č. 5 cenníka UNIKA.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 350,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-Z-302021N419-223-14
Časť: 2
II.2.1) Názov
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín Kňažia - stavebný dozor
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín Kňažia
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky Stavebný dozor (SOŠS, SOŠP, SOŠE) je výkon stavebného dozoru.
Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru pre v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny.
Rozsah zákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), prílohy č. 5 cenníka UNIKA.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 531,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-Z-302021M487-223-14
Časť: 3
II.2.1) Názov
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina - stavebný dozor
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 2621/50, Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky Stavebný dozor (SOŠS, SOŠP, SOŠE) je výkon stavebného dozoru.
Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru pre v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny.
Rozsah zákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), prílohy č. 5 cenníka UNIKA.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
38 525,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-Z-302021Y542-223-47
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Podľa zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 10:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina a pre uchádzačov, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk, je verejné.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní /sprístupnení ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti. Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí aj prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality IS.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk.
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať ponuky, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli UVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk)
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
6. Realizácia naviac prác. Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť potreby vykonania naviac prác. Zmena zmluvy na realizáciu naviac prác bude uzavretá podľa §18 ZoVO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade nezískania dostatku finančných prostriedkov. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.03.2021