Realizácia stavby „Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby - Podháj“

  Zadávateľ:
Mesto Martin
  Predpokladaná hodnota:
3.562.862,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.03.2021
  Dátum zverejnenia:
19.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Martin
IČO: 00316792
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
Telefón: +421 434204157 / 434204181
Fax: +421 43434204230
Email: marta.kohutova@martin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
Hlavná adresa(URL): http://www.martin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia stavby „Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby - Podháj“
Referenčné číslo: VO/3/2021/SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia výstavby objektov pre centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré bude situované v mestskej časti Podháj. Jedná sa o ubytovacie zariadenie, v ktorom sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby (celoročná, týždenná alebo denná) pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Riešené územie sa nachádza na parcelách KN-C 3730/140, 3730/243, 244, 245, 3730/173, 3730/175, KN-E 4264 (KN-C 3731/9) v k.ú. Martin. Celý areál bude oplotený, v rámci areálu je navrhnutá oddychová zóna formou lokálneho parku pre klientov zariadenia.
Navrhovaný objekt je nepodpivničená, jednopodlažná stavba, 2.NP je navrhnuté len v centrálnej časti nad hlavným vstupom do objektu. Dispozične bude objekt členený na centrálnu časť, lôžkovú časť na južnej strane pavilón A, lôžkovú časť na severnej strane - pavilón B. V centrálnej časti je umiestnený hlavný vstup do objektu, zázemie zariadenia (sklady, sociálne zariadenia), výdajňa jedál s jedálňou, denný stacionár (DS) s príslušenstvom. V pavilóne A bude 13 dvojlôžkový izieb, ktoré budú slúžiť ako zariadenie pre seniorov (ZPS). V pavilóne B bude 5 dvojlôžkových izieb, ktoré budú slúžiť ako zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a 6 dvojlôžkových izieb ako zariadenie pre seniorov (ZPS). Každá z izieb má svoje hygienické zariadenie (WC, umývadlo, sprcha).
Na 2.NP bude umiestnené zázemie pre zamestnancov šatne, sociálne zariadenia, kancelárie, zasadačky.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 562 862,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
45233000-9
45223300-9
77300000-3
77315000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Riešené územie sa nachádza na parcelách KN-C 3730/140, 3730/243, 244, 245, 3730/173, 3730/175, KN-E 4264 (KN-C 3731/9) katastrálne územie Martin.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia výstavby objektov pre centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré bude situované v mestskej časti Podháj. Jedná sa o ubytovacie zariadenie, v ktorom sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby (celoročná, týždenná alebo denná) pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Riešené územie sa nachádza na parcelách KN-C 3730/140, 3730/243, 244, 245, 3730/173, 3730/175, KN-E 4264 (KN-C 3731/9) v k.ú. Martin. Celý areál bude oplotený, v rámci areálu je navrhnutá oddychová zóna formou lokálneho parku pre klientov zariadenia.
Navrhovaný objekt je nepodpivničená, jednopodlažná stavba, 2.NP je navrhnuté len v centrálnej časti nad hlavným vstupom do objektu. Dispozične bude objekt členený na centrálnu časť, lôžkovú časť na južnej strane pavilón A, lôžkovú časť na severnej strane - pavilón B. V centrálnej časti je umiestnený hlavný vstup do objektu, zázemie zariadenia (sklady, sociálne zariadenia), výdajňa jedál s jedálňou, denný stacionár (DS) s príslušenstvom. V pavilóne A bude 13 dvojlôžkový izieb, ktoré budú slúžiť ako zariadenie pre seniorov (ZPS). V pavilóne B bude 5 dvojlôžkových izieb, ktoré budú slúžiť ako zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a 6 dvojlôžkových izieb ako zariadenie pre seniorov (ZPS). Každá z izieb má svoje hygienické zariadenie (WC, umývadlo, sprcha).
Na 2.NP bude umiestnené zázemie pre zamestnancov šatne, sociálne zariadenia, kancelárie, zasadačky.
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 001Prevádzková budova
SO 101 Komunikácie a spevnené plochy
SO 102Sadové úpravy a oplotenie
SO 201 Vodovod pitný a požiarny
SO 301Dažďová kanalizácia
SO 302Splašková kanalizácia
SO 401Elektrický prívod NN a areálové osvetlenie
SO 601Telekomunikačná prípojka
SO 701Rozvod horúcovodu a výmenníková stanica
SO 06Spevnené plochy a parkoviská

Súčasťou realizácie diela a cenovej ponuky sú aj tieto činnosti:
vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;
dočasné dopravné značenie;
porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté;
úprava okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou;
náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác;
náklady na likvidáciu odpadu;
zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme;
geodetické vytýčenie stavby.

Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin v rozsahu prác špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa), podľa podmienok stavebného povolenia a v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela.

Podrobný technický popis realizovaného predmetu diela vrátane pripojení jednotlivých inžinierskych sietí je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou Súťažných podkladov procesu verejného obstarávania v nadväznosti na vypracovaný výkaz výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 562 862,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 250
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Realizácia diela je podmienená zabezpečením finančných prostriedkov zo strany verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od plnenia zmluvy o dielo v prípade, ak nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na predmet diela. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi v písomnej forme.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.
1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g ) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32
ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov a záujemcov záväzné. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo č. 03/UHI/2021 podľa ustanovenia § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na základe výsledkov elektronickej aukcie.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 10:30
Miesto: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie - elektronicky.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk komisiou na predmet zákazky je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky
vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli
http://www.evoportal.sk/.
2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom a ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do
systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k
registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese.
3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/.
4. Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom uchádzača podľa § 39 ods. 1 alebo čestným vyhlásením a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo č. 03/UHI/2021 v stanovenej lehote viazanosti
ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v
prípade:- ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy - úspešný uchádzač,
odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e-aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, resp. s ktorou uzavrie Zmluvu o dielo č. 03/UHI/2021 a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému Mesta Martin, stránka www.martin.ebit.sk za účelom predkladania ponúk do elektronickej aukcie, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní.
7. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po
vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov.
8. Zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa uvedený v čl. VII.
Zmluvy o dielo, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 Zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ podotýka, že nie je možné zložiť finančnú záruku v podobe bankovej záruky.
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.
10. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
11. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne uvedených možností.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.03.2021