Viničné - zmena systému vykurovania - PD

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
85.090,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.04.2021 08:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.03.2021
  Dátum zverejnenia:
19.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav BEREŽNÝ
Telefón: +421 960317669
Fax: +421 960317679
Email: Stanislav.BEREZNY@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Viničné - zmena systému vykurovania - PD
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/3-24-13/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre zmenu vykurovacieho systému zo spaľovania tuhého paliva na vykurovanie elektrickou energiou a vykurovanie skvapalneným plynom vo Viničnom (ďalej len PD). Objekt kasárne Viničné sa nachádza na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch v prospech užívateľa MO SR, zapísané na LV č. 3446, k. ú. Veľké Šenkvice.

Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanie odborného autorského dohľadu (ďalej len OAD).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
85 090,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
PD: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 BRATISLAVA
OAD: Kasárne Viničné LV č. 3446, k. ú. Veľké Šenkvice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre zmenu vykurovacieho systému zo spaľovania tuhého paliva na vykurovanie elektrickou energiou a vykurovanie skvapalneným plynom vo Viničnom. Objekt kasárne Viničné sa nachádza na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch v prospech užívateľa MO SR, zapísané na LV č. 3446, k. ú. Veľké Šenkvice. Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanie OAD.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
85 090,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní , preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v bode 1 ODDIELU A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu a to v bode č.2 ODDIELU A.2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Stanovené v bode č.2 ODDIELU A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu a to v bode č.3 ODDIELU A.2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Stanovené v bode č.3 ODDIELU A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť, ak by sa elektronickej aukcie mal zúčastniť iba jeden uchádzač.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 08:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 08:30
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t. j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie ( ďalej len IS EVO ), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.
Súťažné podklady k zákazke sú zverejnené v deň uverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428960. Časti súťažných podkladov oddiel B.2. Návrh zmluvy, oddiel B.3 Opis predmetu zákazky a bod č.2 oddielu A.3 súťažných podkladov ( Vzor cenovej ponuky) sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa v editovateľnej podobe vo formátoch word a excel. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní).
2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov
č.III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tejto výzvy môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED alebo čestnému vyhláseniu sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 2 000 EUR ( slovom dvetisíc EUR). Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.
5. Podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je doporučená. Bližšie informácie k obhliadke sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.03.2021