Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica - dvor B, C a D

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
480.361,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.03.2021
  Dátum zverejnenia:
19.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236101
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica - dvor B, C a D
Referenčné číslo: OVO/38747-2020/Lí
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA19-3 - Prestavba
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je regenerácia vnútroblokových priestorov pobytovo oddychových plôch lokálneho významu pre
obyvateľov okolitých domov. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom
prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. V súčasnosti sa na riešenom území nachádzajú
zastaralé prvky mobiliáru a herných prvkov. Všetky existujúce herné prvky a mobiliár budú zdemontované a odstránené. Podrobnejšie je opis uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
480 361,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica - dvor B
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
IA19-3 - Prestavba
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hospodárska ulica v Trnave od Kollárovej po Sládkovičovu ulicu, dvor B
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom plnenia je regenerácia vnútroblokového priestoru pobytovo oddychovej plochy lokálneho významu pre obyvateľov okolitých domov. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. V súčasnosti sa na riešenom území nachádzajú zastaralé prvky mobiliáru a herných prvkov. Všetky existujúce herné prvky a mobiliár budú zdemontované a odstránené.
Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť vhodné plochy pre všetky vekové kategórie obyvateľov, zvýšiť estetickú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace prvky, skvalitniť a doplniť jestvujúcu infraštruktúru (chodníky pre peších, mobiliár, ihrisko s fitness prvkami pre všetky vekové kategórie, verejné osvetlenie, pobytové plochy, vegetačné prvky...). Vytvorené multifunkčné plochy majú rôznorodé využitie - fitness zóna situovaná vo vnútrobloku je čo najďalej od hlavnej komunikácie, na ktorú nadväzuje pobytový priestor doplnený mobiliárom a pobytovo herný trávnik. Vnútroblok je od parkoviska a okolia oddelený izolačnou zeleňou.
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Spevnené plochy, chodníky, terénne úpravy
SO 02 Drobná architektúra, mobiliár
SO 03 Vegetačné úpravy
SO 04 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia
Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
125 223,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B, NFP302041V532
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predkladanie ponúk, komunikácia a vysvetľovanie týkajúce sa tejto zákazky bude uskutočnené cez systém Josephine. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica - dvor C a D
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
IA19-3 - Prestavba
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hospodárska ulica v Trnave od Kollárovej po Sládkovičovu ulicu, dvor C a D
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom plnenia je regenerácia vnútroblokových priestorov pobytovo oddychových plôch lokálneho významu pre obyvateľov okolitých domov. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. V súčasnosti sa na riešenom území nachádzajú zastaralé prvky mobiliáru. Všetky existujúce prvky mobiliáru budú zdemontované a odstránené.
Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť vhodné plochy pre všetky vekové kategórie obyvateľov, zvýšiť estetickú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace prvky, skvalitniť a doplniť jestvujúcu infraštruktúru (chodníky pre peších, mobiliár, ihrisko pre rôznu vekovú kategóriu detí, verejné osvetlenie, pobytové plochy, vegetačné prvky a pod.).
Podrobnejšie je opis predmetu zákazky tejto časti uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
355 138,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C, NFP302041V533 a dvor D NFP302041V534
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predkladanie ponúk, komunikácia a vysvetľovanie týkajúce sa tejto zákazky bude uskutočnené cez systém Josephine. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f), g), h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 až ods. 5, alebo § 152 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje v súlade s § 37 ods. 3 ZVO preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Hospodársky subjekt môže v súlade s § 114 ods. 1 predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom
vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6.
Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
Doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine.
V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení. V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných" dokladov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požadovať predloženie dokladov vo forme zaručenej konverzie.
Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup k nasledovným dokladom podľa § 32 ods. 3 ZVO:
Doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 3 stavebné práce obdobného charakteru, pričom minimálne 1 referencia musí byť na stavebné práce v hodnote minimálne 100 000,- eur bez DPH; s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b).
Za stavebné práce obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje stavebné práce pri budovaní oddychových, herných a športových zón (napr. detské ihriská, športoviská).
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v
zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne
spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú
úroveň spôsobilosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy bude vyžadovať platnú registráciu v
Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Vzhľadom na zákonné lehoty potrebné pre zápis v tomto registri je potrebné, aby uchádzači zabezpečili svoj zápis pred
uplynutím lehoty na súčinnosť pre uzatvorenie zmluvy, aby verejný obstarávateľ mohol uzatvoriť zmluvu čo najskôr.
Uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť pre uzatvorenie zmluvy.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.04.2021 10:00
Miesto: Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, I. posch., miestnosť č. 142, alebo v prípade
potreby iná miestnosť, ktorej disponibilita bude oznámená na informáciách v budove Mestského úradu.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za uchádzača. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému Josephine.
2. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač
dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto
upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho
predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný
obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa
zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo
záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v
danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.03.2021