Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV

  Zadávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
  Predpokladaná hodnota:
296.353,36 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.03.2021
  Dátum zverejnenia:
18.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technická univerzita v Košiciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397610
Letná 9, 04200 Košice-Sever
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Telefón: +421 556024326
Email: branislav.loch@tuke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.tuke.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
II.1.2) Hlavný kód CPV
48620000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Dodanie a inštalácia IKT vybavenia výskumného pracoviska a priemyselného UAV a príslušenstva v štruktúre podľa opisu uvedeného v bode II.2.4) pre príslušnú časť pre projekt: Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
296 353,36 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
IKT vybavenie výskumného pracoviska
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30231300-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie a inštalácia IKT vybavenia výskumného pracoviska v štruktúre:
- monitorovací velín - zobrazovacia stena,
- notebook pre vývoj softvéru,
- notebook pre vývoj softvéru iOS,
- desktopový počítač,
- notebook pre zber údajov v priestore,
- tlačiareň,
- zobrazovacie plochy 1 a 2,
- počítač pre dátové analýzy,
- server pre dátové analýzy,
- dátový server,
- switch 10 Gbps, SFP+ a
- kábel SFP+
podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
226 238,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 14 500,00 € (slovom: štrnásťtisícpäťsto €), 11 000
€ (slovom: jedenásťtisíc €) pre časť 1 a 3 500 (slovom: tritisícpäťsto €) pre časť 2. Spôsoby zloženia zábezpeky
ponuky: poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, poskytnutím poistenia záruky alebo zložením finančných
prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa. Podmienky zloženia zábezpeky budú bližšie určené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Priemyselné UAV a príslušenstvo
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38520000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie a inštalácia priemyselného UAV a príslušenstva v štruktúre:
- platforma drona kvadrokoptéra s univerzálnym použitím s možnosťou vyššej nosnosti komponentov pre profesionálne priemyselné využitie,
- laserový skener typu UAV lidar,
- kamera kompatibilná s dronom + objektív a
- infra kamera
podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
70 114,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú bližšie definované v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 11:00
Miesto: Bližšie informácie týkajúce sa miesta otvárania ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie týkajúce sa oprávnených osôb a otvárania ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64, ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: ttps://tuke.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://tuke.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/91).
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na
URL:https://tuke.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému
Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na:
https://tuke.eranet.sk v časti Podmienky a manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie
požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak na
zabezpečenie financovania predmetu zákazky nebudú pridelené finančné zdroje.
8. Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ bude pri tejto zákazke postupovať reverzným postupom.
10. V zmysle § 32, ods. 3 zákona o VO verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že na preukázanie
osobného postavenia je potrebné predložiť všetky požadované doklady.
11. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.03.2021