Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja

  Zadávateľ:
ARRIVA Michalovce, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.180.706,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.03.2021
  Dátum zverejnenia:
18.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ARRIVA Michalovce, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36214078
Lastomírska 1, 07180 Michalovce
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Klibáni
Telefón: +421 904746992
Email: lukas@sqm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/3408/orders
Hlavná adresa(URL): https://arriva.sk/michalovce/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 8, ods.1, písm. a)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Preprava osôb
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja.
Podrobná špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 180 706,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30231100-8
30232000-4
30237200-1
35261000-1
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja.
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov:
Logický celok 1: Palubný počítač HW, Palubný počítač SW pre PAD a MHD
Logický celok 2: Tlačiareň cestovných lístkov s čítačkou BČK, čítačkou EMV kariet a čítačkou 2D kódu
Logický celok 3: Komunikačná jednotka
Logický celok 4: Podstava
Logický celok 5: Personalizačné pracovisko (zákaznícke pracovisko)
Logický celok 6: Vozidlový informačný systém
Logický celok 7: Vozidlový kamerový systém
Logický celok 8: Dodávka a inštalácia servera (HW a SW)
Logický celok 9: WiFi vo vozidle
Logický celok 10: Inštalácia predmetu zákazky
Logický celok 11: Školenie
Podrobná špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 180 706,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO1-SC121-2016-12 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy číslo projektu v ITMS 2014: NFP302011K752
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi podľa § 32 ods. 4 alebo 5 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní:
- § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- § 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- § 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
- § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- § 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
- § 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
- Uchádzač osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom
V zmysle § 32, ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že na
preukázanie osobného postavenia je potrebné predložiť všetky požadované doklady.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom
dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - opisom technického vybavenia, študijných a
výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality spôsobom podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní,
3.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
3.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3.5 Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom.
3.6 Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom ECB platným v posledný deň príslušného kalendárneho roka. Ak sa dodávka tovaru viaže k roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz podľa predchádzajúcej vety, cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB k dátumu vyhlásenia verejného obstarávania v európskom vestníku.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti:
K bodu 3.1 Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti s realizáciou zákaziek podobného charakteru ako je predmet zákazky, ako aj s dodávkou, inštaláciou a integráciou riadiaceho a vybavovacieho vozidlového systému podobného rozsahu a zložitosti ako je predmet zákazky.
K bodu 3.2 Uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri dodaní tovaru a súvisiacich služieb a kvalitu a spoľahlivosť predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedeného certifikátu za účelom overenia a potvrdenia splnenia noriem zabezpečenia informačnej bezpečnosti uchádzačom. Predložením certifikátu uchádzač preukáže dôveryhodnosť, že so získanými informáciami a údajmi bude narábať obozretne, a že ich bude spravovať v zmysle zadefinovaných bezpečnostných pravidiel.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1 Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania dodal minimálne jednu (1) zákazku s predmetom dodávky rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky spočívajúcu v dodávke, inštalácii a integrácii riadiaceho a vybavovacieho
vozidlového systému s minimálnym množstvom 90 ks vozidlových zariadení v rámci jedného uceleného komplexného
systému, ktorý je plne funkčný a integrovaný v reálnej prevádzke ako jeden celok.
Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z každej dodávky zo zoznamu dodávok vyčíslená
hodnota, ktorá:
- zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné),
- zohľadňuje len dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a súvisiacich služieb ako je predmet
zákazky(ak je to uplatniteľné),
- zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),
- je správne vyčíslená podľa tohto bodu.
K bodu 3.2
a)Uchádzač predloží Certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 pre oblasť predmetu zákazky alebo porovnateľný certifikát, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem; uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
b) Uchádzač predloží Certifikát ISO 27001: Systém manažérstva informačnej bezpečnosti pre oblasť predmetu zákazky alebo porovnateľný certifikát, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Bližšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.04.2021 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 12:00
Miesto: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO www.evoportal.sk Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému www.evoportal.sk. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme www.evoportal.sk. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému www.evoportal.sk.
2. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme www.evoportal.sk považuje okamih jej odoslania v systéme www.evoportal.sk a to v súlade s funkcionalitou systému.
3. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Jednotlivé položky, ktoré sú definované ako logické celky predmetu
zákazky sa vzájomne prelínajú, je možné definovať iba požadované spoločné a jednotné výstupy, a preto nie je možné
tieto tovary zadávať samostatne niekoľkým samostatným dodávateľom.
4. Verejný obstarávateľ požaduje v predmetnom verejnom obstarávaní zloženie zábezpeky vo výške 75 000,00 EUR.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov.
5. Predmetné VO nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
6. Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní, bez použitia elektronickej aukcie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.03.2021