Stavebné práce – Muničné sklady Pekná cesta

  Zadávateľ:
Mestské lesy v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
156.084,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.03.2021
  Dátum zverejnenia:
17.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestské lesy v Bratislave
IČO: 30808901
Cesta mládeže 4, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Christián Kraus
Telefón: +421 254789034
Email: kraus_co@mail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné práce – Muničné sklady Pekná cesta
Referenčné číslo: 06/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky ,,Stavebné práce Muničné sklady Pekná cesta je realizácia stavebných prác na základe projektovej dokumentácie vrátane sprievodných a technických správ v zmysle Zmluvy o dielo.

Projektová dokumentácia je spracovaná ako jednostupňový projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt.
Názov stavby:Areál muničných skladov - Úprava objektu starej hájovne a priľahlého okolia
Charakter stavby:rekonštrukcia
Miesto stavby:parc.č. 19180/2, 19180/3, 19180/4, 19180/5
katastrálne územie Bratislava Nove mesto
Investor: Mestské lesy v Bratislave
Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
Zhotoviteľ projektu: OFFICE110 architekti, s.r.o.
29.augusta 30, 811 09 Bratislava
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Richard Kastel
autorizovaný architekt
Stupeň projektu: projekt pre stavebne povolenie/ realizačny projekt

Navrhovaný pavilón v kombinacií s úpravami priľahlej lúky a sociálnym zázemim bude vytvárať vhodne podmienky pre usporiadanie rôznych spoločenských akcií v prírodnom prostredí, ako napríklad ochutnávky vína z lokálnych vinohradov, záhradne oslavy a
podobne. Areál bude slúžiť ako voľne prístupna, oddychovo-rekreačná zóna nekomerčného charakteru s krátkodobým celoročným pobytom pre širokú verejnosť.

Upozorňujeme záujemcov, že cyklostojany z kovu a dreva a stromy nie sú predmetom tejto zákazky a budú realizované vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa. Na Upozorňujeme záujemcov, že cyklostojany, niektoré herné, estetické a funkčné prvky z kovu a dreva a stromy nie sú predmetom tejto zákazky a budú realizované vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa. Všetky tieto položky sú ponechané vo Výkaz-Výmer, avšak zreteľne označené farebne a tieto nezahŕňať do ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
156 084,44 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania nie je vzhľadom na jej finančný limit
definovaný a upravený v zákone o verejnom obstarávaní postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi sa uskutoční elektronicky prostrednícvom IS EVO.
3. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky, ktoré je voľne prístupné.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.03.2021