Oprava poškodených podláh a priestorov garáží na 3. PP,2. PP, 1. PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora – Technický dozor

  Zadávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
  Predpokladaná hodnota:
109.528,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.03.2021
  Dátum zverejnenia:
17.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
IČO: 30844789
Imricha Karvaša 1 , 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomíra Krištínová
Telefón: +421 257871223
Email: lubomira.kristinova@nbs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nbs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava poškodených podláh a priestorov garáží na 3. PP,2. PP, 1. PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora – Technický dozor
Referenčné číslo: NBS1-000-056-050
II.1.2) Hlavný kód CPV
71300000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výkon činnosti technického dozoru na diele: Oprava poškodených podláh a priestorov garáží na
3. PP, 2. PP, 1. PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane
požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných
podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
109 528,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia predmetu zákazky:budova ústredia Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výkon činnosti technického dozoru na diele: Oprava poškodených podláh a priestorov garáží na
3. PP, 2. PP, 1. PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora. Technický dozor bude vykonávať kontrolnú činnosť,
ktorou sa sleduje, či sa dielo uskutočňuje v súlade s projektovou dokumentáciou, s podmienkami uvedenými v
povoleniach potrebných pre výstavbu (ak to bude potrebné), s technickými normami platnými na území Slovenskej
republiky, s právnymi predpismi a s podmienkami zmluvy o dielo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane
požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
109 528,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť
len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.1. je poskytovať služby predstavujúce predmet zákazky. Túto podmienku účasti uchádzač
preukazuje predložením dokladu o oprávnení poskytovať služby zodpovedajúce predmetu zákazky. Uchádzač
nepreukazuje túto podmienku účasti podľa bodu 2.
1.2. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nepreukazuje túto podmienku účasti podľa bodu 2.
2. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa bodov 1.1. a 1.2., nakoľko verejný obstarávateľ použije údaje z
informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1. zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a
štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklady uvedené v bode 1. alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
zákona o verejnom obstarávaní.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a
odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú
kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1:
1.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam minimálne 3 (troch) zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky za predchádzajúce 3 (tri) roky počítané od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt poskytovania služieb a odberateľov v súhrnnej hodnote minimálne 100 000.00 eur bez DPH.
1.2 V prípade, ak odberateľom poskytovaných služieb bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o
verejnom obstarávaní, uchádzač určí, ktorá poskytovaná služba zo zoznamu poskytovaných služieb je referenciou v
zmysle § 12 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií, ak takéto referencie existujú.
1.3 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi, aby ku každej zákazke zo zoznamu poskytnutých služieb, ktorá nebola zrealizovaná pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, uviedol na samostatnom liste podľa vzoru Doplňujúce údaje k zoznamu poskytnutých služieb nachádzajúcich sa v prílohe č. 1 časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
1.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi vyplniť uvedený vzor Doplňujúce údaje k zoznamu poskytnutých služieb nachádzajúci sa v prílohe č. 1 časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov aj pre tie zákazky v zozname poskytovaných služieb rovnakého alebo obdobného charakteru, v ktorých odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
1.5 Za rovnaký alebo obdobný charakter poskytnutých služieb ako je predmet tejto zákazky sa v zmysle bodu 1.1
považuje výkon technického dozoru uskutočnený pri pozemných stavbách.
K bodu 2:
2.1 Uchádzač vo svojej ponuke uvedie zoznam osôb (v štruktúre: meno a priezvisko, vzťah k uchádzačovi, t. j.
zamestnanec alebo osoba podľa bodu 35.2 súťažných podkladov), ktorí sa budú priamo podieľať na plnení predmetu zákazky vrátane predloženia údajov o predchádzajúcich skúsenostiach a odbornej kvalifikácii týchto osôb.
2.2 Verejný obstarávateľ požaduje, aby minimálne jedna osoba zo zoznamu osôb mala skúsenosti s výkonom činnosti technického dozoru na min. 2 (dvoch) projektoch pozemných stavieb, pričom jeden z týchto projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác minimálne 2 000 000,00 eur bez DPH.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi uviesť údaje podľa vzoru DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SKÚSENOSTIAM OSÔB UCHÁDZAČA vzor, nachádzajúce sa v prílohe č. 2 časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
2.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby minimálne jedna osoba zo zoznamu osôb vlastnila odbornú spôsobilosť na
vykonávanie Stavebného dozoru na pozemné stavby, podkategória 10 Pozemné stavby osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo obdobné osvedčenie vydané v krajine EU.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zákazka sa bude realizovať na základe mandátnej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
2. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača počas trvania mandátnej zmluvy mať uzatvorenú platnú
poistnú zmluvu, resp. poistný certifikát s dohodnutou poistnou sumou najmenej 100 000,- eur, ktorú úspešný uchádzač
predloží verejnému obstarávateľovi do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti mandátnej zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v mandátnej zmluve.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.04.2021 11:00
Miesto: Verejný obstarávateľ uskutoční otváranie ponúk on-line v systéme JOSEPHINE.
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač,
ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém
JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje zloženie zábezpeky.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
3. V prípade záujmu je možné vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami
overili a získali potrebné informácie nevyhnutné pre prípravu a spracovanie ponuky a podpísanie mandátnej zmluvy.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu záujemcu. Bližšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním podľa § 115 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia.
5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať podľa § 20 ZVO
prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi. JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní.
7. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE.
8. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 112 ods. 6 ZVO t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
9. Predmetné verejné obstarávanie je
d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.03.2021