Rozšírenie kapacity MŠ v obci Vydrany

  Zadávateľ:
Obec Vydrany
  Predpokladaná hodnota:
222.711,42 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.03.2021
  Dátum zverejnenia:
17.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vydrany
IČO: 00228788
Vydrany 71, 93016 Vydrany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Alica Mihale Razgyelová
Telefón: +421 918820778
Email: alica.razgyelova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.vydrany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity MŠ v obci Vydrany
Referenčné číslo: 1/VO/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rozšírenia priestorov materskej školy formou vyduovania novostavby objektu v k.ú. Vydrany. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaz výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
222 711,42 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Vydrany, Materská škola Vydrany, Vydrany 314
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rozšírenia priestorov materskej školy formou vyduovania novostavby objektu v k.ú. Vydrany. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaz výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
222 711,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC612-2019-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov z nenávratného finančného príspevku podľa OPLZ-PO6-SC612-2019-2.
Zákazka bude realizovaná elektronicky prostredníctvom informačného systému EVO. Podrobné informácie k súťaži sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti na osobné postavenie sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti, čiastka 1. Osobné postavenie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti na ekonomické a finančné postavenie sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti, čiastka 2. Finančné a ekonomické postavenie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov pre podmienky účasti na ekonomické a finančné postavenie sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti, čiastka 2. Finančné a ekonomické postavenie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti na technickú a odbornú spôsobilosť sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti, čiastka 3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov pre podmienky účasti na technickú a odbornú spôsobilosť sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti, čiastka 3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 00:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov z nenávratného finančného príspevku podľa OPLZ-PO6-SC612-2019-2.
Zákazka bude realizovaná elektronicky prostredníctvom informačného systému EVO. Podrobné informácie k súťaži sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.03.2021