Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany

  Zadávateľ:
Obec Bystrany
  Predpokladaná hodnota:
299.827,93 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.03.2021
  Dátum zverejnenia:
17.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bystrany
IČO: 00328995
Bystrany 61, 05362 Bystrany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Budišová
Telefón: +421 905490863
Email: marbuvo1@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6083
Hlavná adresa(URL): http://www.obecbystrany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MARBU - VO 1, s. r. o.
IČO: 52827160
Dúhová 40 , 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Budišová
Telefón: +421 905490863
Email: marbuvo1@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6083
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.obecbystrany.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany
Referenčné číslo: Bystrany-2021-PZ-Zlepšenie techn_vybavenosti pre MRK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe novej prístupovej miestnej pozemnej komunikácie - cesty pre motorové vozidlá a je navrhnutá tak, aby sa po realizácii projektu zlepšil prístup príslušníkov MRK žijúcich v rómskej osade pri obci v počte 2 800 k občianskej vybavenosti k obecnému úradu, pošte, základnej škole, materskej škole, zastávke MHD a ku komunitnému centru prostredníctvom vybudovania novej prístupovej pozemnej komunikácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
299 827,93 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
45233161-5
45233260-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec: Bystrany, kat. územie: Bystrany, čísla parciel: 843/75, 843/76, 843/78, 845, 734, 652, 646. Upresnenie miesta plnenia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3-1 PD.
II.2.4) Opis obstarávania
Prístupnosť riešenia územia je predmetnou prístupovou komunikáciou v rómskej osade. Komunikácia je riešená ako dvojpruhová, v budúcnosti s chodníkom a zeleným pásom verejnou zeleňou. Prístupová komunikácia sa smerove rieši s dvojbodovým napojením, pričom sa využíva orientácia terénu. Prístupová komunikácia je navrhovaná ako dvojpruhová obojsmerná miestna komunikácia (s krajnicami) MOK 7,5 / 20 (30) a je napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu v rómskej osade. Konštrukcia vozovky je navrhovaná pre skupinu dopravného zaťaženia E.

Detailná špecifikácia požadovaných činností je uvedená v nasledovných dokumentoch, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov: Príloha č. 3-1 Projektová dokumentácia stavby a Príloha č. 3-2 Výkaz - výmer stavby, súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
299 827,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Číslo zmluvy NFP: ZM_SEP-IMRK2-2021-003641
II.2.14) Doplňujúce informácie
Financovanie a plat. podmienky sú uvedené v návrhu ZoD v Prílohe č. 4 SP. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s prísl. právn. predpismi SR a EU oprávn. osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZoVO, alebo podľa § 152 ZoVO.
2. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZoVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra - predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
3. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO uchádzač predloží čestné vyhlásenie :
- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov.

Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZoVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač nepredkladá doklady podľa vyššie uvedených bodov 2 a 3.
4. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZoVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie
o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.
7. Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR, podľa § 32 ods. 3 ZoVO, nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) ZoVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:
2.1 § 33 ods. 1 písm. a) ZoVO;
2.2 § 33 ods. 1. písm. d) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
3.1 § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO;
3.2 § 34 ods. 1 písm. d) ZoVO v nadväznosti na § 35 ZoVO;
3.3 § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO;
3.4 § 34 ods. 1 písm. h) ZoVO v nadväznosti na § 36 ZoVO;
3.5 § 34 ods. 1 písm. j) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným
podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V Zmluve o dielo (ďalej "ZoD") objednávateľ okrem iného, požaduje od zhotoviteľa podmienky vykonania zákazky, že:
- zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. min. 2 osoby spĺňajúce predpoklady:
1.) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
2.) sú nezamestnaní, pričom Zhotoviteľ je povinný uprednostniť zamestnanie dlhodobo nezamestnaných osôb v zmysle
§ 8 zákona č. 5/2004 Z. z.
- poskytne Objednávateľovi garančnú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania diela,
- doručí najneskôr do 15 prac. dní po nadobudnutí účinnosti ZoD, kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody,
ktorú spôsobí, prípadne za škody spôsobené vyššou mocou: na zhotovovanom diele, budove alebo hnuteľnom majetku
objednávateľa, alebo na majetku tretích osôb, na sumu minimálne do výšky 300 000 EUR.
Podmienky spojené s lehotou plnenia predmetu zákazky uvedené v bode II.2.7), sú definované v Prílohe č. 4 návrhu
ZoD, článku VI. Čas plnenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v systéme EN EVOSERVIS, na adrese MARBU-VO 1 s. r. o., Dúhová 40, 040 01 Košice, prvé poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ (VO) vykonáva predmetné ver. obstarávanie elektronicky v certifikovanom systéme EN EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/ v rámci predmetnej zákazky.
2) Pre účely komunikácie vrátane doručovania, realizovanej v systéme EVOSERVIS, sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VO a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZoVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou EVOSERVIS. Odoslaním takejto písomnosti prostredníctvom EVOSERVIS sa písomnosť dostáva do sféry dispozície adresáta/uchádzača/alebo do sféry dispozície VO bez toho, aby sa s ňou musel adresát zoznámiť, a doručenie potvrdzovať. Na odoslanú správu v systéme EVOSERVIS je adresát upozornený notifikačným emailom. Doručenie prostredníctvom EVOSERVIS je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta dátovej správy v elektr. nástroji.
Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme EVOSERVIS sa doň zaregistruje na adrese www.evoservis.sk/marbu/, príp. na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre komunikáciu s VO, preberanie zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektr. ponúk. Registrovaný uchádzač v systéme EVOSERVIS sa neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení je v profile PREHĽAD ZÁKAZIEK po potvrdení žiadosti neobmedzený prístup ku všetkým podkladom, vrátane SP a príslušných príloh.
3) Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom systému EN EVOSERVIS: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a v SP všetkým záujemcom, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
4) Ponuky sa predkladajú elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZoVO s potvrdením ponuky UEZ založeným na kvalifikovanom systémovom certifikáte (bližšie info v SP).
5) Zábezpeka za ponuku sa nepožaduje.
6) VO vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
7) VO uvádza, že obmedzuje informácie požadované na PÚ (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hosp. subjekty spĺňajú všetky požadované PÚ v rozsahu uvedenom vo výzve. Hosp. subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia PÚ aj predložením čestného vyhlásenia.
8) VO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ver. sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS. ZoD bude podpísaná až po úspešnej ex-ante kontrole, poskytovateľom NFP a vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle ZoVO a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke VO.
9) VO stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: VO vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hosp. subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10) VO odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, podrobnejšie uvedené v SP v kapitole A.2, bod 13. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky.
11) V predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňuje aspekt sociálneho verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2021