Diaľnica D1, ľavostranné odpočívadlo Červeník – rekonštrukcia vodovodnej prípojky

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
307.446,85 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.03.2021
  Dátum zverejnenia:
17.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Szabová
Telefón: +421 258311120
Email: klaudia.szabova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Diaľnica D1, ľavostranné odpočívadlo Červeník – rekonštrukcia vodovodnej prípojky
Referenčné číslo: 60303/2020/18
II.1.2) Hlavný kód CPV
45231300-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vodovodnej prípojky v trase jestvujúceho vodovodného potrubia pre ľavostranné diaľničné odpočívadlo Červeník. Rekonštrukciou budú vymenené staré rozvody vodovodného potrubia za nové. Podrobný rozsah zákazky je definovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
307 446,85 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45220000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Diaľnica D1, ľavostranné odpočívadlo Červeník (smer Trnava - Bratislava) v km 67,940 - 67,570, katastrálne územie Žlkovce.
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukciou budú vymenené staré rozvody vodovodného potrubia za nové nasledovne:

- Vodovodná prípojka bude zrealizovaná od jestvujúcej rozdeľovacej šachty po novovybudovanú vodomernú šachtu (s tromi podružnými vodomermi) z rúr HDPE PE 100 D 90x5,4 dĺžky 690,00 m
- Nový nadzemný hydrant DN 80, s prípojkou D 90x5,4 dĺžky 2,00 m
- Napojenie troch jestvujúcich fontánok potrubím DN 50 dĺžky 177,00 m
- Napojenie čerpacej stanice PHM DN 25 dĺžky 19,00 m
- Napojenie reštaurácie HOT-POT DN 50 na jestvujúcu prípojku dĺžky 49,50 m

Začiatok výstavby bude od jestvujúcej vodomernej šachty bod odpojenia km 0,000 s pokračovaním vedenia trasy vetvy po križovanie s diaľnicou v km 0,567 pri odpočívadle Červeník. Po prechode pod diaľnicou do areálu odpočívadla bude pokračovať trasa po navrhnutú vodomernú šachtu na konci úseku v km 0,690. Z vodomernej šachty budú realizované prípojky pre Čerpaciu stanicu PHM, pre napojenie fontánok na odpočívadle a pre reštauráciu HOT-POT.

Podrobný rozsah zákazky je definovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
307 446,85 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody:
Verejný obstarávateľ požaduje vykonať stavebné práce do 5 mesiacov odo dňa začatia vykonávania stavebných prác na diele, najneskôr však do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, Článok II.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO):

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2. ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

7. Uchádzač, ktorý použije JED, vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.

Uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ZVO:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t. j. stavebné práce spočívajúce vo výstavbe alebo stavebných úpravách verejného vodovodu inžinierskych stavieb, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác, ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za vykonanie stavebných prác.

3. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

6. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

-----
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 1.:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač vyplní požadované údaje do odporúčaného formulára Skúsenosti uchádzača, ktorý tvorí Prílohu č. 5 časti A.1 súťažných podkladov.

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených v rozhodnom období s rovnakým alebo podobným charakterom a rozsahom ako predmet zákazky v celkovom objeme min. 250 000,00 EUR bez DPH, z toho predloží min. jednu referenciu o objeme minimálne 150 000,00 EUR bez DPH.

V prípade realizácie stavieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať splnenie podmienky účasti potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v rozhodnom období.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roka, v ktorom došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 2.:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:
Doklad o odbornej spôsobilosti alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Za zástupcov zhotoviteľa poverených vedením stavby sa považujú hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca hlavného stavbyvedúceho.

Hlavný stavbyvedúci predloží doklad (scan originálu alebo úradne osvedčenej kópie) o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných stavebných prác podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby.

Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom
členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.

Uchádzač ďalej preukáže, že hlavný stavbyvedúci vykonával funkciu stavbyvedúceho najmenej 3 (tri) roky a zástupca hlavného stavbyvedúceho má aspoň 6 (šesť) rokov odbornej praxe v stavebníctve.

Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky predložením vyplnených formulárov, ktoré tvoria Prílohu č. 3 Zástupcovia zhotoviteľa poverení vedením stavby a Prílohu č. 4 Životopis zástupcu zhotoviteľa k časti A.1 súťažných podkladov, z ktorých obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miesto on-line sprístupnenia ponúk je na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11159/summary
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup vo verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 až § 114 ZVO.

2. Vyhodnotenie verejného obstarávania:
Predložené ponuky budú vyhodnotené podľa § 53 ZVO s použitím ustanovenia § 112 ods. 6 ZVO, druhá veta:
...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
V súlade s § 55 ods. 1 ZVO sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

3. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
3.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
3.2 Elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11159/summary. Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

4. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE, a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

5. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške: 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2021